GROENLINKS: AANLEG A4 - VAN DE REGEN IN DE DRUP!

GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang meldde, vooraf aan de raadsvergadering van donderdag 15 juni in een brief aan het college, niet gelukkig te zijn met de stroomversnelling waarin de besluitvorming rond de A4 is geraakt. Zowel over de procedure als inhoudelijk zijn nog tè veel onbeantwoorde vragen.

Vlaardingen, 15 juni 2006Geacht College,Aanstaande raadsvergadering zal ik gebruik maken van de mogelijkheid u enkele vragen te stellen over de kwestie A4. Gegeven het belang, de tijdsdruk en de ingewikkeldheid van de zaak stuur ik u vast de door mij te stellen vragen toe. Ik hoop hiermede te bereiken dat u onze vragen op een zorgvuldige wijze kunt afhandelen.In de raad zal ik mij beperken tot het stellen van vragen over de procedure die gevolgd wordt bij de mogelijke ondertekening van het IODS convenant. Wij stellen er uiteraard prijs op als u ook de schriftelijk ingediende vragen beantwoordt.De afgelopen weken lijkt de besluitvorming over de komst van de A4 in een stroomversnelling te zijn geraakt.In reactie op de nogal onbesuisde acties van de minister heeft u een reactie gegeven aan de minister die er niet om liegt. Onze dank hiervoor. U geeft de minister een ongezouten commentaar op een aantal inhoudelijke aspecten, verzoekt ondubbelzinnig rekening te houden met uw bezwaren, en haar standpunt te heroverwegen. Nogmaals college: u doet dit stevig en ter zake! (»)De minister kan echter, gegeven haar positie, uw reactie als "interessant maar niet relevant" ter zijde leggen. Wat zij echter niet kan is u dwingen een convenant, dat wellicht een strop om onze nek bindt, te ondertekenen. Ik begrijp dat u van plan bent u strikt te houden aan het coalitieakkoord in deze. Ook hiervoor onze dank.Zonder te twijfelen aan uw inzet hebben wij toch de behoefte een aantal onduidelijkheden en mogelijke interpretaties aan de orde te stellen, mede omdat wij als raad om een oordeel gevraagd worden over het convenant. Daarnaast kunnen wij ons ook nauwelijks voorstellen dat u een convenant ondertekent zonder helderheid te hebben over de inhoudelijke vragen die wij stellen.Daarom deze vragen.Allereerst vragen over de procedure. Inhoudelijke vragen, over het IODS verhaal en over de wijze van besluitvorming in relatie tot allerlei rapporten die niet in het IODS besproken zijn, heb ik u vanmorgen doen toekomen. Ten slotte heb ik nog enkele vragen over de financiering.Deze vragen heb ik aan de raad ter kennisgeving uitgedeeld zodat we nu geen onnodige tijd hoeven te verliezen.De procedureWat er nu aankomt, is de ondertekening van een convenant. Tot op de dag van vandaag zijn wij echter niet op de hoogte van de inhoud van het convenant.De minister verwacht dat het convenant op 23 juni getekend wordt. De wethouder wil op 22 juni de inhoud van het convenant met ons delen. College, waar zijn we mee bezig? Het gaat hier om een mobiliteitsvraagstuk waarbij al zeer geruime tijd, ook door u, in ernstige mate getwijfeld wordt aan de kwaliteit van oplossing en over de beschikbare middelen. Niet alleen hier, maar ook in de vaste commissie van de Tweede Kamer worden die twijfels bij herhaling geuit.Kamerlid Co Verdaas van de PvdA heeft op 7 juni bij herhaling en met klem verzocht besluitvorming uit te stellen tot de zogeheten netwerkanalyse beschikbaar is. Wijnand Duyvendak van GroenLinks heeft met kamerleden van de SP, CDA, Christen Unie en SGP op 7 juni een aantal vragen gesteld over de kwaliteit van de oplossing. De minister gaf daarbij zeer onvolledige antwoorden en meldde dat ze het schriftelijk nog zou uitleggen. Op dit ogenblik zijn de vragen nog niet beantwoord en volgende week is er een vervolggesprek gepland met de Vaste Kamercommissie, datum onduidelijk. Voorzitter, ik weet, het is het vragenhalfuurtje, daarom:Vraag 1: Veronderstelt het college dat zij voldoende tijd heeft om op zorgvuldige wijze het concept-convenant te bestuderen? En daarbij de veiligheids- en verkeerskundige aspecten, de luchtkwaliteit en de aantasting van natuur en landschap zodanig te kunnen afwegen dat u gezamenlijk, als college, een weldoordacht besluit kunt nemen? Vraag 2: In welke collegevergadering bent u van plan dat besluit te nemen? Laten we wel zijn het gaat waarschijnlijk om een budget van meer dan 800 miljoen euro, voorwaar geen kattenpis! En herinnert het college zich in dit verband de afspraak, die zij tot tweemaal toe gemaakt heeft, op vragen van GroenLinks, om, voordat zij een eventueel convenant zou gaan ondertekenen, eerst de raad om advies te vragen? Vraag 3: Heeft u enig zicht op de datum waarop wij de stukken kunnen ontvangen? Vraag 4: Heeft het college het idee dat zij zich op behoorlijke wijze aan deze afspraak houdt? Met een bespreking op 22 juni in, 'slechts', de commissie, en op die datum dus niet in de raad. Een commissie die, volgens de laatste aanwijzingen die ik van de agendacommissie kreeg, niet bedoeld is om in de politieke oordeelsvorming uitgebreid te discussiëren. College, twee wat retorische subvragen: neemt u zichzelf en de raad wel serieus met deze procedure, en heeft u zelf niet het idee dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur door de minister?Vraag 5: College, klopt het dat, via de ambtelijke contacten, door de provincie verzocht is een bespreking van het convenant niet in een openbare vergadering te laten plaatsvinden? Gezien uw agendering in de openbare commissievergadering neem ik aan dat u dit verzoek naast zich neergelegd heeft. Maar college, is dit niet een voorbeeld van de doordruksfeer die er op het ogenblik kennelijk heerst en zijn we daarmee niet op weg naar een route die het de raad onmogelijk maakt haar taak uit te oefenen? Zie hiervoor ook de tekst en de brief van de SP- motie. Vraag 6: College, ik zei u al: de vaste commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft pas volgende week een zitting waar de beantwoording van de vragen die verschillende kamerleden hebben gesteld opnieuw aan de orde komt. In de commissie van 22 juni wilt u met ons van gedachte wisselen over het concept-convenant. Door de minister bent u op de 23 juni uitgenodigd om het convenant te ondertekenen. Voor zover mogelijk moet u ons eens uitleggen hoe dat nu gaat sporen? Vraag 7: In dit kader verzoek ik u bij deze of u per ommegaande de vaste kamercommissie en de voorzitter van de IODS een afschrift van uw brieven aan de minister wilt sturen. College, tot zover vragen over de procedure. De andere, meer inhoudelijke vragen heb ik u vanmorgen doen toekomen.Het IODSOp het ogenblik circuleren er varianten van een, in vergelijking tot het IODS versoberde, inpassing van de A4. Dat leidt tot de volgende vragen: Vraag 8: Geeft de ontsluiting van het Kethelplein in alle richtingen problemen voor de tunnelveiligheid, gegeven de huidige Europese wetgeving? Wij hebben begrepen dat afslagen in de tunnel eenvoudig niet mogen. Vraag 9: Gaat het IODS punt 'luchtkwaliteit en geluidshinder' ook over de gevolgen van de toenemende verkeersstroom voor het Kethelplein? Zo ja, is het u bekend dat nú al de Europese norm wordt overschreden? Zo nee, gaan we dan een weg aanleggen die de problematiek van het Kethelplein verergert? Vraag 10: Bestaat de mogelijkheid dat we door de gesloten inpassing uiteindelijk een belangrijk deel van de vuile lucht naar Midden Delfland brengen zodat de uitlaatkant Kethelplein minder belast gaat worden? Vraag 11: Op welke wijze wordt er vormgegeven aan de geluid- en zichtgarantie voor Midden-Delfland? Vraag 12:Welke garantie bestaat er dat het geluid op 250 meter van de weg maximaal 40 dB (A) is in het stiltegebied?Vraag 13: Welke garantie bestaat er dat de wallen naast de weg niet hoger zullen worden dan maximaal 2,5 meter boven maaiveld? Vervolgens enkele vragen betreffende de nieuw informatie Wij gaan ervan uit dat, hoe onbegrijpelijk soms ook voor de niet verkeerskundige, de door u genoemde cijfers in uw recente brief aan mevrouw Peijs kloppen.Veel van deze cijfers zijn al eerder in de discussie betrokken. Overigens veelal na het IODS- advies aan de minister om maar de meest milieuvriendelijke optie van de A4 te gaan uitwerken. Vraag 14: College, mijn vraag in deze: indien u deze gegevens zelf serieus neemt gaat u dan in het convenant opnemen dat al deze feiten en argumenten moeten meetellen bij de inpassingproblematiek van de A4? Waarbij u deze onderzoeken voorwaardelijk en procedureel een plaats geeft. Het argument dat deze onderzoeken deel uitmaken van een gepasseerd station kan toch in alle redelijkheid niet serieus genomen worden. Zeker als de cijfers weergeven dat de aanleg geen oplossing biedt voor de fileproblematiek. Als ik op vakantie besloten heb een plaats aan de overkant van het ravijn te bezoeken en de daar aanwezige brug is ingestort dan gaan wij toch met de ogen dicht de brug op rijden? Niet dus!Laat ik de meest nieuwe informatie ter illustratie nog even benoemen. Het Nieuw Verkeersmodel (NRM) van Rijkswaterstaat. In uw brief vermeldt u dat de oeverkruisingen Beneluxtunnel en Van Brienenoordbrug overbelast raken. Wij hebben al eerder betoogd dat fileoplossingen afhangen van de zwakste schakel in deze. Ziet u het al voor u als elke dag in het overdekte traject van de A4 tussen Schiedam en Vlaardingen 2,5 km ronkende auto’s staan? Vraag 15: College, deelt u met ons de gedachte dat dan zowel het veiligheidsaspect als de kwaliteit van de lucht voor bijna onoplosbare problemen gaan zorgen? (IODS-randvoorwaarde 2). Zeker binnen het budget dat door de minister en de provincie beschikbaar worden gesteld. Ik vraag u dit omdat deze informatie wat ons betreft expliciet te maken heeft met de tekst uit het coalitieakkoord als het gaat om het Kethelpleinproblematiek en de afslagen in Vlaardingen. Ten slotte de financiënDe minister heeft 511 miljoen, de Provincie, VROM en wellicht anderen doen daar nog wat bij. Al met al niet de 800 miljoen die volgens de minister nodig zou zijn voor een serieuze inpassing in Midden-Delfland en een aanpassing Kethelplein. Aangenomen dat de minister wat aan de krappe kant begroot of een al te optimistische gedachte heeft over de aanpassing van het Kethelplein kunnen we nog wel wat verwachten…... Sombere rekenaars komen op het dubbele uit. Vraag 16: College, betekent het beschikbare bedrag dat dit nu al moet leiden tot versobering van de inpassing van de A4? En College, verwacht de minister dat de convenantpartners uit eigen middelen aan de inpassing van de A4 gaan bijdragen, hoe denkt u daarover? In de bouwstenen nota konden we daar in ieder geval niets over lezen. Vraag 17: College, wat gaat er gebeuren als die middelen niet worden gevonden? Denkt u met ons dat daar duidelijke financiële uitspraken over moeten staan in een mogelijk convenant? Zodat een financieel drama vergelijkbaar met andere grote infrastructurele projecten voorkomen kan worden en in ieder geval niet verdergaande versoberingen tot gevolg hebben, of plotseling op de begroting van de gemeente Vlaardingen terechtkomt.Ik wil eindigen met het begin. U heeft stevig gereageerd. Laten we hopen dat er een besluitvorming gaat plaatsvinden met een breed draagvlak. En een inhoudelijke besluitvorming die ons niet van de regen in de drup helpt.Stel dat de minister in haar wijsheid overgaat tot heroverweging zoals u gevraagd heeft, dan gloort er toch nog licht voor oplossingen op een heel ander niveau dan meer kilometers snelwegen!Wij zijn u dan ook dankbaar voor het aan ons toegestuurde rapport van de commissie Nouwen, over beprijzing. Ik citeer uit uw ambtelijke notitie: De effecten zijn in een aantal gevallen zeer gunstig en zeker het overwegen waard als (gedeeltelijk) alternatief voor de aanleg van meer wegen. Als we de problematiek op dit niveau zouden kunnen aanpakken zou dat ons een groot goed zijn. College, laten we actueel blijven met onze informatie!Vraag 18: Deelt u met ons de gedachte dat nieuwe informatie ook nieuwe oplossingen kan genereren? Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden.Namens de fractie van GroenLinksJack Tsang