GroenLinks bepleit bij college een digitale Erfgoedbank

Om kunstwerken in slooppanden te behoeden voor vernietiging vroeg GroenLinks in september aan het college om kunstwerken en ornamenten te inventariseren en het vergunningsysteem voor sloop aan te passen qua vorm en inhoud. Ook zag GroenLinks een aan te stellen 'stadsmarinier monumentenzorg' bij de bewaking een belangrijke rol kunnen hebben. Het college meldt de 'procedure kunstwerken slooppanden' aan te willen scherpen, maar zonder uitputtend te kunnen zijn in de inventarisatie, en een stadsmarinier zien zij (nog steeds) niet zitten. GroenLinks is hiermee nog niet tevreden en verscherpt op haar beurt de in september gedane suggesties.

Ook de eerdere vragen, en het inmiddels gegeven antwoord van de wethouder, over bescherming van de Vrijheidsboom op de Hogelaan maakt de GroenLinks-wens een Erfgoedbank in te stellen nóg waardevoller.

-----------------------------------------------------------------------------------

[Zie ook: perbericht AD]

Vlaardingen, 10 december 2008

Betreft: • Reactie op antwoord B&W betreffende Procedure kunstwerken slooppanden               - VLD/2008/55891

 

Geacht college,

Bedankt voor uw reactie op onze vragen over de Procedure kunstwerken slooppanden (zie bijlage).

In zijn algemeenheid kunnen we constateren dat als het gaat om autonome kunstwerken dit college de zaken goed geregeld heeft. Dat was in het verleden wel eens anders. Prima! Het gaat echter om meer. Zoals de door ons genoemde ornamenten en ander ambachtelijke uitingen van cultuur historische waarde.

Uw opmerkingen over de sloopvergunning zijn voor ons prettig om te lezen. U gaat aangeven in de sloopvergunning dat kunstwerken of bouwhistorische waardevolle elementen geïnventariseerd dienen te worden èn zeker dienen te worden gesteld. Ook prima!

Wij zijn nog niet gerustgesteld over de duiding: bouwhistorische elementen. Bij de sloop van de Stadsgehoorzaal bleek bij het laatste incident dat er verschil van mening kan bestaan over de cultuurhistorische waarde van een dergelijk element. Misschien kunt u daarom die duiding nader expliceren.

Daarnaast vragen we ons ook af hoe handhaving van een en ander in de toekomst zal plaatsvinden. Mede omdat u in uw aanpak de nadruk legt op preventief en pro-actief handelen. U snapt het: onze suggestie een 'stadsmarinier monumentenzorg' aan te stellen (deskundig en met bevoegdheden toegerust) heeft met name wat dit handelen betreft een sleutelrol. U wilt er nog niet aan. Wij handhaven vooralsnog ons voorstel met deze suggestie.

Tegelijkertijd zijn we verheugd dat u hoe dan ook aan een inventarisatie wilt beginnen. U gaat de burger actief uitnodigen om daar aan deel te nemen. Mooi, cultuurparticipatie!

Om dit wat minder vrijblijvend te maken het volgende voorstel.

Stuur in januari 2009 een brief aan een aantal organisaties en deskundige burgers met het verzoek om mee te doen aan een dergelijke inventarisatie.

Wij veronderstellen dat organisaties en burgers deze informatie op de plank hebben liggen. Zeker als u die informatie gaat samenvoegen in een ‘Erfgoedbank’ komt daar iets moois uit. Ons actuele pleidooi is dus: breng alle erfgoedinformatie komende jaren samen in een digitale ‘Erfgoedbank’. Veel is al beschikbaar bij de gemeentelijke diensten Archeologie en Archief. Het ultieme doel is natuurlijk zoveel mogelijk informatie en afbeeldingen te verzamelen die nu nog onoverzichtelijk verspreid zit. Uiteraard is deze bank toegankelijk voor een ieder die Vlaardingen historisch wil beschouwen. In het kader van onze imagovorming van Vlaardingen als historische stad zeker van belang. Naar ons idee zou een brief, naar bijvoorbeeld de Historische vereniging, het Streekmuseum Anderson, het Vlaardings museum, De Vereniging Vrienden van het Vlaardings museum, de Stichting Trots op Vlaardingen, Jeroen Ter Brugge, Frans Assenberg, Henk Horsten en ongetwijfeld vele andere deskundige burgers om hier aan mee te werken, een succes worden. Een oproep in de pers en een interview op omroep Vlaardingen versterken een dergelijke actie.

Terug naar ons actuele onderwerp: de ornamenten en andere objecten van cultuurhistorische betekenis. In de Erfgoedbank zou u kunnen starten met de informatie die, zoals hierboven genoemd, al beschikbaar is bij instellingen en particulieren. Een reguliere aanvulling en controle zit dan in uw sloopvergunning en straks de omgevingsvergunning. Onze Stadsarchivaris en Stadsarcheoloog zouden ongetwijfeld verheugd zijn met de opdracht die het college verstrekt. Kortom, het kan wat worden. Uw eigen ambtenaar monumenten zorg, eigenlijk ook een beetje stadsmarinier monumentenzorg, krijgt hierin dan een organiserende rol.Wij hopen dat dan tegelijkertijd de verantwoordelijkheden en overzicht van de zogenaamde ‘herdenkingsmonumenten’ geregeld gaan worden .

Herdenkingsboom HogelaanIn onze brief en het daarbij horende antwoord (zie bijlage) over de herdenkingsboom Hogelaan blijkt dat daar nogal wat onduidelijkheden zijn. Wij wachten ook nog op de tijdens de begrotingsbespreking toegezegde inventarisatie van de herdenkingsmonumenten en de daarbij horende verantwoordelijkheden rond onderhoud. Tel dit bij elkaar op en onze gedachte over een 'Erfgoedbank' krijgt steeds meer waarde.

College, wij zijn ons ervan bewust dat het hier niet alleen gaat om de portefeuille van één wethouder. In principe denken we dat zowel ambtelijk als bestuurlijk de samenhang voor de hand ligt.Eerder merkten wij op dat het kennelijk niet vanzelfsprekend is om afdelingoverschrijdende zaken goed te regelen. Het lijkt ons een uitdaging voor de nieuwe gemeentesecretaris aan de hand van een dergelijke concrete case te laten zien dat de organisatie op verzoek van het college wel degelijk in staat is integraal samen te werken.

Wij kijken uit naar uw spoedige antwoord,

Met vriendelijk groet,

namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.

 

Bijlagen hieronder in PDF.