GroenLinks brengt herrie in de raad

Geluidshinder blijkt volgens rapport MSR (Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam) voor heel wat doden en economische schade te zorgen. GroenLinks bij monde van Jack Tsang gebruikt het vragenhalfuur van de raad om vragen te stellen.

[onderstaande tekst wordt gevolgd door de reactie van de wethouder]

 Jack Tsang tijdens vragenhalfuur raadvergadering 19 juni 2008:

 Geacht college,U heeft het vandaag in de krant kunnen lezen: in Rijnmond overlijden mogelijk tientallen mensen, jaren eerder, aan de gevolgen van geluidshinder. In Vlaardingen verliezen we zo per jaar 130 gezonde levensjaren. Naast ernstig menselijk leed ook een economisch geweldige schadepost vanwege doktersbezoek, ziekenhuisopnamen en dergelijke. Per verloren levensjaar kan een bedrag van 78.500 euro worden aangehouden. Totaal in Vlaardingen zo’n 10 miljoen euro per jaar. Het staat allemaal in het vandaag verschenen rapport Geluid, Gezondheid en Geld.Enkele vragen hierover: 1. Kunt u ons op korte termijn informeren welke consequenties het college trekt uit het rapport? Immers voor 18 juli 2008 moet u bij het Rijk een actieplan inleveren waarin staat hoe u de knelpunten gaat aanpakken en hoe u onze stille gebieden gaat beschermen.

2. Daarnaast zijn we benieuwd hoe het staat met de inventarisatie van bestaande woningen die in aanmerking komen voor sanering vanwege het geluidslawaai. Voor januari 2009 moet dat gebeurd zijn om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Daarna worden de niet aangemelde woningen gesaneerd op de volledige kosten van de gemeente.

3. In het rapport wordt ook de bromfiets genoemd als belangrijke bron van geluidsoverlast. Wij zijn benieuwd naar een mogelijke aanpak.

4. Wat zijn de consequenties van het rapport voor het Actieplan Wonen, met name omdat als een van de weinige suggesties op gemeentelijk niveau genoemd wordt een bebouwingsvrije strook langs de infrastructuur op te nemen? Het gaat dan om een afname van geluid, verbetering van de luchtkwaliteit en externe veiligheid.

5. Tot slot vraag ik u of het rapport consequenties heeft voor het mogelijk aanleggen van de A4. In dit kader is het wellicht mogelijk het op 26 mei 2008 verschenen rapport van de Stichting Stop Rijksweg19/A4 over de geluid- en zichtgarantie voor de mogelijk A4 Delft Schiedam in uw antwoord te betrekken?Wij kunnen ons voorstellen dat niet alle vragen onmiddellijk kunt beantwoorden. Gezien de actualiteit en de zwaarte van de uitkomsten verzoeken wij u desondanks de Raad op korte termijn schriftelijk te informeren over uw gedachtegang.Namens de fractie van GroenLinks

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reactie wethouder:

Wethouder Jan Robberegt reageerde hierop door te zeggen dat op dit moment het rapport nog niet officieel binnen was bij het college. Wel deed hij de toezegging dat zodra dit wel het geval is er meteen gewerkt zal worden aan een schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen.