GroenLinks en de Vlaardingse begroting

Over: risicokinderen, ouderen op straat, unilever, nieuwe huizen + woon/werk units, schoon / mobiel & duurzaam, groene stadspromotie, een uitwaaierend BOS, en, last but not least: culturele slagen.

 

ALGEMENE BESCHOUWING GROENLINKS:

PROGRAMMABEGROTING 2008-2011

Motie 'Groene wandeling'

 

"Veel sociaal, weínig milieuaandacht, en met cultuur gaat het nog niet écht goed." Dat zeiden we bij de voorjaarsnota. Nu vier maanden later, bij de begroting 2008, kunnen we zeggen: "Er is heel veel sociaal, er is veel meer milieuaandacht, en met cultuur blijken we stuurloos te zijn geweest en zitten we nu met de dure gebakken Stadsgehoorzaal peren. ’t Gebouw is zeer fraai, maar dit prijskaartje hadden we niet bedoeld."

Ik kom hier later op terug, voorzitter.

RISICOKINDEREN OP DE LIJSTDigitale signaleringssystemen Daar gaan wij veel geld aan uitgeven. Prima, maar er moeten geen overlappingen in zitten. Dat kost onnodig extra werk en werkt verwarring in de hand. Laten we zorg en ondersteuning bieden en niet alleen registreren.Komend jaar krijgen we: • Het elektronisch kinddossier.• Het digitaal signaleringssysteem risicojeugd.• Het kindvolgsysteem voor risicokinderen. • De landelijke Verwijsindex voor Risicojongeren. • De VerwijsindexAntillianen. Wethouder begrijpt u het, wij raken de tel kwijt.Werkelijk ingrijpen in opvoeding is zeer arbeidsintensief!Dan kom je niet weg met een drietal gesprekken met de gezinscoach.Scholen kunnen tot en met dit jaar gewoon gratis opvoedingscursussen via de GGD organiseren.Vanaf 2008 wordt het product niet meer ingekocht bij de GGD. Was er iets mis mee? Oudercursussen - zelfs verplichte oudercursussen - zijn effectief! Wethouder, GroenLinks verzoekt u dringend te voorkomen dat wij straks barsten van de registratie en van onhanteerbare overlappende signalerings-systemen zonder dat we in de gelegenheid zijn om daar waar nodig, wèrkelijk aan ouder- en kindzorg te doen. In de kwartaalrapportage zouden we daarover willen lezen. Kunt u ons dat toezeggen?OUDEREN OP STRAATHet is een eerste vereiste dat ouderen zich in hun dagelijkse woonomgeving kunnen bewegen zonder te struikelen of te vallen. En zonder dat het al te veel energie kost om ergens te komen.Wij lezen in de begroting dat in 2008 een gegevensbestand wordt ontwikkeld met de nadruk op de toegankelijkheid van de woningen. GroenLinks verzoekt u zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de vraag of de straat voldoende ingericht is voor ouderen.En omdat het niet waarschijnlijk is dat grote aantallen mensen speciaal naar de woonzorgzones gaan verhuizen, zou het eigenlijk beter zijn dat we álle wijken aan een kritisch onderzoek onderwerpen.In Breda kon het ook, daar hebben ouderen met steun van de Gemeente ouderenroutes uitgezet en de winkels in het winkelcentrum beoordeeld op toegankelijkheid voor de rolstoel. Graag uw reactie.WERK EN INKOMENAllereerst onze complimenten.De omslag om van uitkering naar werk te gaan is nogal fundamenteel, èn arbeidsintensief!GroenLinks hoort komend jaar graag eens van u terug hoe het met de bejegening van de klanten gaat, en ook hoe het met de sociale activering gaat. In het bijzonder zijn we benieuwd of het idee om sport en sociale activering in enige mate te koppelen gaat lukken.Waar we van schrokken is de dekking van de kosten voor de Rotterdam B-pas voor 65+ers. Daar staat dat de dekking uit de bijzondere bijstand komt. Die bijstand is natuurlijk ergens anders voor bestemd.... namelijk voor mensen die het ècht moeilijk hebben.De wethouder heeft mij verzekerd dat de dekking gewoon uit de algemene middelen komt. Een foutje in de tekst dus.Wij zullen zonodig een amendement indienen om deze vergissing te herstellen. UnileverPijnlijk dat Unilever zo met zijn mensen omgaat. Omdat we ons ook verantwoordelijk voelen voor de werkgelegenheid van de ontslagen mensen lijkt het ons goed dat het college in het kader van de werkgelegenheid hier iets over zegt. HUIZEN BOUWENHet gaat ervan komen. We geloven er weer in!Huizen bouwen, en huizen renoveren. Wij hopen dat we in 2008 de stijgende lijn nog verder zien oplopen. Wij vragen het college in herstructureringsgebieden vooraf extra te investeren in de sociale structuur en leefbaarheid. We weten allemaal dat als de eerste panden dichtgespijkerd worden de risico’s van verlies van het sociale kapitaal van een wijk groots kan toenemen. Dat kan anders, maar dan moet u nu investeren in mensen. In wijkbewoners.Het gaat om meer dan stenen stapelen alleen college!Graag uw reactie.Het revitaliseringsprogramma van het bedrijventerrein Groot Vettenoord start in 2008.In de Stadsvisie staat klip en klaar dat er een gemengd wonen/werken gebied ontwikkeld gaat worden.College laat ons zien dat ook leegstaande woningen weer bewoond gaan worden, dat bij lege plekken of sloopobjecten aan ontwikkelende partijen gevraagd wordt ook woningen te bouwen. Van GroenLinks hoeft u geen bedrijven uit te kopen of te verplaatsen, maar maak wel gebruik van de gelegenheden die zich voordoen!In het bijzonder aan de randen van het gebied, uitkijkend op het groen van de Maassluissedijk, liggen er kansen.Kansen om woon-werkunits te bouwen. Graag uw reactie over gemengd wonen en werken in Groot Vettenoord.Bij de vitalisering van de binnenstad missen we de bewoners in de werkgroepen. College, het zal toch niet waar zijn dat de binnenstad alleen het domein is van ambtenaren en ondernemers? MILIEU EN MOBILITEIT, GOED EN DUURZAAM OP WEGHeel goed wethouder dat u de ondernemers op een positieve manier gaat betrekken bij de verbetering van het milieu! We begrepen dat de regio het symposium idee gaat overnemen. Wij snappen dat het niet eenvoudig is, maar een aanpak van twee van de vier vieze straten is wat ons betreft te weinig. Graag uitbreiden deze aanpak. Uw intentie om zoveel mogelijk milieuvriendelijke walstroom in te voeren ondersteunen we graag.En met het fietsen en de Rode Lopers gaat het helemaal goed komen. Openbaar VervoerWij vragen de toezegging om bij een positieve uitslag van de ‘evaluatie gratis Openbaar Vervoer’ niet te wachten tot 2009, maar al in de loop van 2008 met een begrotingswijziging te komen.Gegeven eerdere uitspraken van een groot deel van de Raad over ‘gratis Openbaar Vervoer voor ouderen’ moet dat gaan lukken.Naast de kwantiteit van het Openbaar Vervoer vragen wij u ook om de kwaliteit van het Openbaar Vervoer te beïnvloeden. Parkeermogelijkheden van fiets en auto zijn daarin heel belangrijk.Net zoals de kwaliteit van de aanpak van de Openbaar Vervoer-haltes die in een regionaal programma zitten. Misschien kunt u de Raad eens nader informeren over tempo en vorm van de regionale aanpak van onze 44 haltes? GroenLinks is benieuwd of Vlaardingers straks droog en comfortabel op de bus en tram kunnen gaan wachten. En niet te lang natuurlijk.Duurzaam inkopen naar 75%Er staat een minimum verwachting van 50% duurzaam inkopen in de begroting. De Vereniging van Nederlandse gemeenten gaat zich zeer binnenkort uitspreken voor een 75% norm. Doet u ook mee college?HET IMAGO VLAARDINGEN‘Imago’ is nu geheel verdwenen en ongetwijfeld terug te vinden bij Stadspromotie. ‘Wat vindt men van ons en wie willen we zijn? Imago en identiteit! - kan dat toch een plek krijgen in de volgende voorjaarsnota college?Een paar voorbeelden dat het om méér gaat dan alleen maar promotie.U gaat ons komend jaar verblijden met de geraniumpiramides bij de stadspoorten aan de autowegen. Wij verzoeken u deze welkomstboodschap ook bij onze spoorwegstations te zetten. Beter zou het nog zijn als de cultuurwethouder kunstenaars opdracht verstrekt om zo’n welkomstboodschap op een krachtige manier vorm te geven en graag zó dat er ook in de winter een welkom is. Goed voor ons cultuur imago!En wat vindt ú daar nu van, college?Een uitbreiding van het Openbaar Vervoer over de Waterweg juichen we toe dat het ook nog een toeristisch accent heeft prima voor onze stadspromotie en uiteindelijk voor ons imago. Wij merkten al eerder op dat de Bomenverordening deel van ons groene imago niet in het rijtje beleidsnota’s vermeld is. Wij hebben nóg geen behoefte aan het indienen van een amendement, maar vinden het wel een principiële zaak. Dus graag correctie, college!SPORTCollege, de sport is nog niet af, er is nog wat te doen!GroenLinks hoopt dat het college zich blijft inzetten om de sport-accommodaties te verbeteren en het tekort aan velden op te lossen. Zeker als we vijf goed geoutilleerde accommodaties in Vlaardingen willen. Wij noemen VFC, met een bewezen wijk- en buurtfunctie - onder armoedige omstandigheden gehuisvest.Ook een kwaliteitsverbetering van de sport in de Broekpolder is hoog nodig. Zorgen hebben wij over het project Nieuweland en de Polderpoort. Wethouder, kunt u ons toezeggen daar extra aandacht aan te geven?Wij vinden nog steeds dat de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering traag verloopt. In het bijzonder dringen wij aan om de sport meer prioriteit te geven in de aanpak.De BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport) een succesproject van leuke en sportieve activiteiten door bewoners en scholen georganiseerd in de Westwijk. Mag zeker uitwaaieren naar de andere wijken. NOG EEN SLAG TE MAKEN MET KUNST EN CULTUUR!Laat ik beginnen met de vraag: wanneer weten we waar het jongerencultuurcentrum komt college?De bibliotheekMisschien kan onze bibliotheek in het kader van haar kwaliteitsverbetering een rol in spelen in de uitbouw van de wijkservicepunten.Naast de Formulierenbrigade en wijkwinkels. Brede laagdrempelige wijkservicepunten met een flinke scheut leescultuur. De steun van GroenLinks heeft u!Prima, die veilige schoolzones, we vroegen ons nog wel af wat er met onze suggestie gebeurd is om de kunsten te betrekken bij de vormgeving.MonumentenzorgWederopbouwmonumenten dreigen stuk voor stuk te verdwijnen. De monumentenzorg in Vlaardingen heeft nog steeds als het ware een Madurodam-niveau. GroenLinks roept u op méér aandacht aan monumentenzorg te geven!Een historische groene wandelroute Die zien wij als een kans! Goed voor imago en identiteit!In de aanpak groen - Broekpolder, Hoogstad, Emaus, Oranjepark, ’ t Hof - zien wij de mogelijkheid om een historische groene wandelroute te creëren.Eerder heeft u onze suggestie overgenomen om de archeologische vondsten van de buitenplaats van de Ambachtsheer aan de Hoflaan, te verbinden met ‘t Hof. Nu vragen wij u deze denktrant ook toe te passen bij een historische route naar de Broekpolder - wellicht compleet met het informatiecentrum over de jongste milieugeschiedenis van de Broekpolder in de Polderpoort. Dat de Belvedèresubsidies* zijn voor zo’n ontwikkeling beschikbaar. Dus doe daar wat mee, er ligt geld op ons te wachten en het levert ons kwaliteit op!Wij zullen hiervoor een motie indienen.DE STADSGEHOORZAAL, EEN BEETJE VERLIEFDHet aantal woorden dat in de begroting gebruikt wordt om de financiële problematiek van de Stadsgehoorzaal aan te duiden staat in schril contrast met de feiten en gevoelens van dit moment. Bekend is dat de stuurgroep, met twee wethouders als leden, gemarchan-deerd heeft met de cijfers.De Raad is daarvan niet of onvoldoende op de hoogte gesteld.En dat is een doodzonde.Duidelijker kan ik het niet zeggen.Gegeven het feit dat alle betrokken wethouders al vertrokken zijn en het huidige college zijn best doet in alle openheid met ons te leren van de ellende zullen wij de motie van de VVD om in een onderzoek van de rekenkamer de onderste steen boven te halen van harte steunen. Wij gaan niet onmiddellijk akkoord met de extra vier ton per jaar.Er ontstaat met deze ‘honorering’ van verkeerd gedrag, een onwenselijke subsidierelatie.College, doe de toezegging dat daar er serieus voorstel komt, zodat we niet tot in de eeuwigheid GISPEN foyerstoeltjes van honderden euro’s per stuk gaan subsidiëren. En al helemaal niet wanneer men bij andere cultuurinstellingen bij wijze van spreken op een IKEA stoeltje zit.Wij schreven dat we verliefd waren op de nieuwe Stadsgehoorzaal.U kent allemaal het fenomeen dat verliefdheid omgezet wordt in houden-van.Dat is mooi, het kan ook anders....Dan vallen er opeens zaken op die je eerder niet hebt gezien. Toon Hermans had het al over dat pukkeltje dat steeds groter wordt bij je vriendin, of vriend – dat kan natuurlijk ook.Genieten van het leven kan omslaan in rood staan bij de bank. Opeens is die verliefdheid dan over.... College, wij kiezen voorlopig voor een houden-van, omdat Vlaardingen een goede Stadsgehoorzaal verdient. Doe er wat aan en kom met een voorstel. Tot slot voorzitter: NIEUW ELAN! We hebben een lastige vier maanden achter de rugEr zit een vernieuwd college.Met sociaal en milieu liggen we op koers. Dat geeft de burger moed. Huizen komen er ook.Met kunst en cultuur moeten we komend jaar een slag maken. Een college met nieuwe energie. Dat gaat lukken.GroenLinks7 november 2007*) Het doel van de subsidieregeling Belvedère is: stimuleren en faciliteren dat cultuurhistorische aspecten integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen worden meegewogen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

M O T I E - GROENE WANDELROUTEDe Raad van de Gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 7/8 november 2007, behandelend de Programmabegroting 2008 – 2011.Overwegende:

dat het belangrijk is de historie van Vlaardingen zichtbaar en tastbaar te maken; dat de groene zone van ‘t Hof naar de Broekpolder mogelijkheden biedt voor een fraaie wan­delroute waarbij o.a. ‘t Hof, het Oranjepark, het Emaus, Hoogstad en de Broekpol­der worden aangedaan (op het bijgevoegde kaartje is een routesuggestie gedaan); dat op deze route o.a. de volgende historische bezienswaardigheden kunnen worden bezocht:- de tuin van de buitenplaats van de Ambachtsheer in het Hof- de archeologische vondsten van de buitenplaats- de voormalige brandweerkazerne- de gerestaureerde Molen Aeolus- het landgoed Hoogstad- de Vlaardingse Vaart- de Broekpolder- een in de Polderpoort te creëren informatiecentrum over de Broekpolder- de nieuwe fietsbrug over de Vlaardingse Vaart- het gemeentearchief- de begraafplaats Emaus- de historische sluis aan de Hoogstraat- het Buizengat;dat het mogelijk in de Polderpoort te realiseren informatiecentrum (met dank aan de SP voor dit idee) over de jongste milieuge­schiedenis van de Broekpolder een inkijk geeft in de problemen van de bodemveront­reiniging en de strijd om van de Broekpolder een groen recreatiegebied te maken;dat dit een kans is het imago van Vlaardingen als historische én groene stad attractief te presenteren onder inwoners en recreanten.Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:Met relevante partners (zoals VVV, Historische Vereniging Vlaardingen, Museum, Stichting Boombehoud Vlaardingen, Monumenten­commissie, Federatie Broekpolder, Polderpoort) een onderzoek uit te voeren waarin gekeken wordt naar de mogelijk­heden om een historisch groene wandelroute te creëren van het Hof naar de Broekpolder.In het onderzoek ook de Belvedère subsidiemogelijkheden te betrekken, welke met name kunnen gelden voor de aanpak van het Hof.De raad in 2008 te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek.En gaat over tot de orde van de dag.-----------------------------------------------------------------------------Bijlage: Google-image Map Vlaardingen met voorgestelde route: