Tijdens de behandeling van de begroting 2006-2009 in de Vlaardingse gemeenteraad sprak Jack Tsang namens de GroenLinks-fractie de belofte uit om met suggesties te blijven komen om de verbondenheid met Vlaardingers concreet vorm te geven. "In stenen, in natuur en in sociale maatregelen." Hij diende een motie in om als gemeente de voedselbank een donatie te geven.

» Motie Voedselbank     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dames en heren,

Wat GroenLinks betreft hebben we drie boodschappen voor het college als het gaat om de toekomst van Vlaardingen:

1. 2006 is een jaar dat met volle kracht benut moet worden om onze stad nóg meer in de positieve spiraal te brengen.

2. Veiligheid voor burgers, en vooral voor kinderen, moet verder toe nemen.

3. Het gaat zowel de stad als de burgers goed, uitgezonderd de velen die de afgelopen jaren door het kabinetsbeleid in steeds moeilijkere omstandigheden zijn komen te verkeren.

Dat vraagt om maatregelen.

Gelukkig heeft u, mede naar aanleiding van onze vragen, de positieve saldi bij de algemene reserve gezet in plaats deze, zoals u eerst van plan was, toe te voegen aan de al met vier miljoen gespekte pot voor de grote projecten. Voor ons betekent dit dat u op de korte en middellange termijn ook wat euro's in kas heeft om te doen wat nodig is: Vlaardingen opstoten in de vaart der volkeren.

Wij willen geen jaar verliezen met aftrainen van het huidige college en inwerken van een nieuw college. Ook in januari 2006 kunnen nieuwe zaken op de rails gezet worden. Tot en met 7 maart is dit college aan zet.
Wij zullen daarom tot die tijd dan ook gewoon met suggesties blijven komen om onze verbondenheid met mensen in Vlaardingen concreet vorm te geven. In stenen, in natuur en in sociale maatregelen.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties op onze volgende suggesties.

1. Wonen en jonge mensen, starters
College, starters verdienen het om voor Vlaardingen behouden te blijven! De verhouding ouderen/jongeren maakt het nodig daar aandacht aan te besteden willen we niet uitkomen op een totaal vergrijsde stad. U doet u best. Ik weet het. Maar slopen betekent ook bouwen.
Laat eens iets echts opzienbarends zien als het gaat om starters.
Wij bieden u een nog niet uitgewerkte gedachte aan met heel veel creatieve potentie.
Kijk eens of er iets in zit! Verander het, deel het op, vergroot of verklein het idee. Maar doe er iets mee! Dus geen "Ja, maar…", maar liever: "Ja, en…"! Maak een creatieve slag, dit college waardig!

Het gaat om drie samenhangende punten.
Ten eerste de grote behoefte aan starterswoningen. Ten tweede de behoefte om onze wat oudere bedrijfsterreinen een opknapbeurt te geven.
En ten derde de mogelijkheden om werken en wonen te combineren.

College, wilt u eens uitzoeken of bijvoorbeeld het bedrijventerrein de Vettenoordsepolder niet als experiment zou kunnen dienen? Het moet mogelijk zijn! Er wordt al gewoond, er is ook bij het bedrijfsleven behoefte aan een opwaardering van de wijk, en er is altijd wat leegstand of verloop.
Kijk ook eens naar de onbebouwde dijken.
Ja, ik weet het: het Hoogheemraadschap Delfland is daar altijd heel precies in. Maar het zou toch geweldig zijn als u in samenwerking met het Hoogheemraadschap en een oningbouwcorporatie een serie dijkhuizen voor starters neerzet. Wij denken dan aan starters die nog niet in de fase zitten dat er kindertjes zijn, want natuurlijk moet je ertegen kunnen om te wonen in een wijk waar regelmatig vrachtverkeer doorheen gaat. Wij denken dus aan een wijkje waar wonen en werken gecombineerd is. Waar een eetcafé op de hoek zit. Waar drie garages en een goede gereedschapswinkel op loopafstand zitten. Waar naast het geluid van de vrachtwagens ook regelmatig de muziek van de buren te horen is. Een levendige wijk voor jonge mensen. Bij voorkeur met een interessante architectuur. Voordelig en toch de moeite waard.
Is er een woningbouwvereniging of projectontwikkelaar geïnteresseerd? Uiteraard krijgt deze dan alle steun van de gemeente!
Als het dan allemaal in die voorfase positief uitpakt lijkt me dat een unieke uitdaging voor stedenbouwkundigen en architecten! Een voorbeeld voor andere steden van doordacht, meervoudig grondgebruik!
College, bent u bereid daar eens naar te kijken en indien het kansen biedt daar een onderzoek naar te doen?

Overigens zijn we, als het om volkshuisvesting gaat, benieuwd naar uw visie wat er moet gaan gebeuren als het onzalige idee doorgaat om de wet op de volkshuisvesting echt af te schaffen.
Met dank aan onze VVD eurocommissaris Nélie Kroes......

2. Groen en schoolgaande kinderen
College, in december gaan we de schooltuintjes evalueren. Wij hebben van een groot aantal mensen positieve reacties gehad voor ons initiatief. De combinatie kinderen en natuur is toch iets bijzonders! Ik las gelukkig dat ook kamerleden dat vinden.
Uit een onderzoek van het bureau Alterra en Staatsbosbeheer blijkt dat 70% van de jongeren nooit in de natuur komt. Peentjes komen uit de klei en niet uit de supermarkt. Ik heb begrepen dat we nog hard moeten trekken aan ons vrijwilligersbestand.
Ik doe hier maar even een oproep Vlaardingse Volkstuinders en Vlaardingse tuiniers met groene vingers: dit is uw kans! En wat te denken van de mogelijkheid 'twee oogsten uit één project'? Het erbij betrekken van allochtone ouders bevordert ook weer de gewenste integratie!

Wethouder, ik heb begrepen dat het € 25.000,-- gaat kosten als we in Holy een uitbreiding zouden realiseren. Mag ik van u horen dat u ervoor gaat?

Ik meld ook nog maar even dat we ons zorgen maken over het verdwijnen van de koeien uit Holiërhoek en Woudhoek. Net zoals de peentjes: melk komt niet van de supermarkt, maar van koeien. Het is nooit weg als je daar met je kinderen of kleinkinderen eens langs kunt fietsen of lopen omdat het dichtbij is.
Sommige mensen noemen dat cultuurhistorie, anderen opvoeding. Wij komen daar komende maanden nog op terug.

Nu we toch in het groen zitten lijkt het me logisch dat ik nog maar even meld dat, als het aan GroenLinks ligt, u gisteren al bezig was met een nieuw perspectief voor de Broekpolder.
U kent onze gedachte: daar waar het de moeite waard is gewoon de natuur zijn gang laten gaan.
En met minimale ingrepen de kwaliteit verbeteren, maar ook met asfalt, waardoor skaters en gehandicapten nog meer van de Broekpolder gaan genieten.
De motie die door Joop van Papenveld is ingediend, en mede door ons is voorbereid en door het overgrote deel van de raad wordt ondersteund, spreekt voor zich.

3. Investeren in buurt en vereniging
College, wij zijn liefhebbers van raadsreisjes in de buurt, waar je ideeën oppikt die morgen bruikbaar zijn.

Ik kom dan ook nog even terug op ons bezoek aan Breda twee jaar geleden. Ik herinner u aan het project 'lusten en lasten'. Het stond in 2002 niet voor niets op de eerste plaats in de praktijktop van de het kenniscentrum Grote steden. Het kreeg zelfs Europese belangstelling.
College, wij weten het: er zijn wijkbudgetten en er worden allerlei acties ondernomen. Naar ons idee moet daar nog een schepje bovenop om ook niet-actieve bewoners zover te krijgen dat ze naar eigen inzicht geld gaan besteden aan verbeteringen in hun eigen wijk of buurt.
De lusten staan voor de mogelijkheid om een idee te realiseren in de buurt. De lasten staan voor de inspanningen die bewoners zelf leveren om hun ideeën te verwezenlijken.
College, meer geld en vooral een fundamenteel andere aanpak.

Strubbelingen in het participatieproject in de Oostwijk geven aan dat daar nog wel wat verbeterd kan worden.

Zo'n zelfde denktrant kan natuurlijk toegepast worden op de vrijwilligers van de sportverenigingen.
College, investeer, nu het kan, komend jaar méér in het verenigingskader van de sportverenigingen om kinderen te laten bewegen en sporten onder deskundige leiding. Verhoging van de jeugdsubsidie is een simpele maar doeltreffende maatregel die zonder veel poespas kan worden uitgevoerd. De Vlaardingse jeugd heeft er baat bij.... Investeer met dit geld in extra opleidingen voor het kader. De verenigingen en andere organisaties kunnen in het lusten- en lastenproject aangeven hoe zij dit gaan invullen. Wethouder, kunnen we reken op uw inspanning?

Goed, dit waren drie items om Vlaardingen weer wat verder te brengen.

Ik ga verder met veiligheid
In deze begrotingsbespreking willen wij ons beperken tot twee aspecten van veiligheid die komende jaren zeker onze aandacht blijven houden.

Allereerst de externe veiligheid
Het moet ons van het hart dat een aantal bedrijven plotseling maatregelen troffen om niet te vallen onder het Besluit Rampen en Zware Ongevallen zodat ze geen rampenbestrijdingsplannen behoefden op te stellen. Allemaal legaal, althans dat hoop ik.
Het geeft wel aan dat daar waar bedrijven de primaire doelstelling hebben om winst te maken, handhaving en vasthoudend speurwerk nodig blijft. De grenzen worden steeds afgetast.

Nu ik het toch over mogelijke rampen heb kondig ik ook maar aan dat ik samen met Joop Sellier nog eens terug wil komen op het gegeven dat politie en ambulancepersoneel geen persluchtmaskers hebben. En dus bij gifgasalarm het rampgebied niet in te mogen. Ik werd van de week gebeld door een Vlaardinger die een boek over rampenbestrijding schrijft. Hij had de vragen gelezen die wij indertijd gesteld hebben tijdens de Vopak-affaire en wilde weten of het nog tot iets concreet had geleid. Ik kreeg tijdens dat gesprek toch het gevoel dat ik mij indertijd met een kluitje in het riet heb laten sturen....
Daarom zullen Joop Selier en ik in de komende maanden, een voorstel doen om die apparaten aan te schaffen, uiteraard met de bijbehorende trainingsmodules voor politie en ambulancepersoneel. Eventueel voor de hele subregio. Onze burgemeester weet daar wel de weg. Wellicht een eerste reactie van het college over dit voornemen van ons.

Het tweede veiligheidsaspect gaat over kinderen in het verkeer
Laatst zei de wethouder terecht dat elk slachtoffer er een teveel is. Daarom en nergens anders om, menen wij dat gemotoriseerd verkeer in Vlaardingen de snelheid moet beperken op alle plekken waar kinderen veel oversteken, spelen of fietsen! In onze dertig kilometer straten hebben we dat op een enkele plek na goed geregeld. Op de zogenaamde doorgaande wegen nog niet.
Bekijk de stoepbreedte en de fietspaden eens door de bril van het kind. Toets ze op het gebruik door kinderen. Wij willen meer wegversmallingen, de aanleg van bochten, supergrote oversteekplaatsen.
Handhaving kan vaak niet gegarandeerd worden. Het is daarom logisch om de nadruk bij zelfregulerende maatregelen te leggen. Beperk de snelheid. Wij vinden het jammer dat bij het asfalteren van de Schiedamseweg een dergelijke gedachte niet is meegenomen. Maar beter laat dan nooit. Het gaat immers om de levens van kinderen.
Wij verzoeken het college al in 2006 vergaande en verdergaande gedachten over de veiligheid van kinderen in het verkeer te ontwikkelen.
En deze het liefst ook uit te voeren in 2006 en 2007! Ik citeer nogmaals: "Elk verkeersslachtoffer is er een teveel!" College, zullen we inzetten op het streven dat Vlaardingen de meest verkeersveilige stad van Nederland voor kinderen wordt?

Tot slot: wij zijn rijk en zij zijn arm.
Dames en heren, wij merkten dat er een volstrekte eenstemmigheid aanwezig was toen we besloten een euro per inwoner te schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan. Terechte hulp voor slachtoffers!

Terug naar Vlaardingen.
Het is natuurlijk een schande dat we in ons rijke Nederland te maken hebben met mensen die ongewild in armoede verkeren. En wel zo erg dat ze naar een Voedselbank moeten. Combinaties van ziekte, werkeloosheid, geestelijk onvermogen of domweg gewoon pech, dáár gaat het om. Juist omdat we als samenleving streng en soms zelfs hardvochtig zijn geworden. Wij zijn niet van "eigen schuld dikke bult", wel van de steun in de rug die mensen soms tijdelijk nodig hebben, verbondenheid met respect voor de eigen verantwoordelijkheid. Al was het maar om erger te voorkomen. En zeker om uitsluiting te voorkomen. Frankrijk is op drie en een half uur rijden.

Ik zei het al: deze regering heeft armoede niet echt teruggedrongen. Het eet niet echt lekker als je weet dat elders in Vlaardingen mensen de warme maaltijd overslaan omdat ze het niet kunnen betalen. Het voelt ook niet lekker als je op school merkt dat een kind duidelijk minder heeft dan zijn klasgenootjes. Ga zo maar door.

Wij zitten op het ogenblik in de bizarre situatie dat we aan het eind van de armoedepijplijn voedselpakketten uitdelen, in de VanHarte-restaurants maaltijden voor € 2,50 verstrekken en supermarkten voor minima openen. Absurd eigenlijk!
Toch doe ik een beroep op gemeenteraad en college ook komend jaar aan dit soort initiatieven veel positieve aandacht te besteden.
Om te beginnen verzoek ik u nog dit jaar de Voedselbank een donatie te geven als waardering voor het werk dat zij voor Vlaardingers-in-nood verrichten. Ja collega's, ook Vlaardingers krijgen voedselpakketten anno 2005. Wij zullen hier een motie voor indienen.

Daarnaast lijkt het mij zinvol met enkele raadsleden en collegeleden een werkbezoek te brengen aan de zojuist door mij genoemde drie initiatieven en daar te kijken of we er iets van kunnen leren en of we er iets mee kunnen. Bij de voedselbank kunnen we dan meehelpen de kratten te vullen. Een echt werkbezoek dus.

GroenLinks realiseert zich dat een meer structurele aandacht voor het armoedebeleid nodig is, wij zullen dan ook komende maanden het college volgen in de aandacht die zij hieraan geven en zonodig zelf met initiatieven komen.

 
Bedankt voor uw aandacht.

naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIE VOEDSELBANK

De raad van de gemeente Vlaardingen,
in openbare vergadering bijeen op 9 en 10 november 2005;

behandelende de meerjarenbegroting 2006-2009;

OVERWEGENDE:
• Dat de Voedselbank levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
• Dat voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
• Dat de hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en in principe tijdsgebonden is.
• Dat de Voedselbank wekelijks zorg draagt voor de verspreiding van een aantal voedselpakketten bij burgers wonende in de gemeente Vlaardingen.
• Dat de Voedselbank een vrijwilligersorganisatie is.
• Dat de Voedselbank Nederland geen structurele subsidiestromen ontvangt.

SPREEKT UIT:
• Dat de noodzaak van een Voedselbank een pijnlijk gegeven is.
• Dat het zinvol is een waarderend signaal af te geven naar de stichting Voedselbank.

VERZOEKT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:
de voedselbank ter ondersteuning een eenmalige donatie van € 2500,- te schenken
en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks: Jack Tsang, Corrie Kortleven, Moustapha Bouchrit

Namens de fractie van
PvdA
CDA
SP
CU-SGP

naar boven