GroenLinks fractie stelt vragen over problemen rondom PGB's

Veel aandacht de laatste tijd in de media voor de problemen met uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Naar schatting heeft 25% van de zorgverleners nog geen geld ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Andere problemen zijn: verkeerde betalingen, zoekgeraakte of verkeerd ingevoerde gegevens, en het slecht bereikbaar zijn van de SVB en haar website. GroenLinks wil graag weten wat de stand van zaken is in Vlaardingen, en hoe het College met deze problemen omgaat.

______________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 25 maart 2015

Betreft: Artikel 36 vragen inzake problemen rondom persoonsgebonden budgetten

 
Geacht college,

Uit verschillende berichten in de media blijkt dat er grote problemen zijn met de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Deze zijn ontstaan door de invoering van een nieuw systeem van uitbetaling bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Naar schatting 25% van de zorgverleners heeft nog geen geld ontvangen van de SVB, die hier vanaf 1 januari verantwoordelijk voor is. Ook is er sprake van verkeerde betalingen en zoekgeraakte of verkeerd ingevoerde gegevens. Bovendien is de SVB niet goed bereikbaar en hapert de website waardoor declaraties niet kunnen worden ingediend.

Naar aanleiding van deze berichten rondom de problematiek bij de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de persoonsgebonden budgetten heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

  1. Heeft het college zicht op het aantal Vlaardingers met een eigen PGB budget? Zo ja, hoeveel zijn dit er?
  2. Is het College op de hoogte van de problemen rondom de uitbetaling van het PGB budget door de SVB landelijk en heeft het College zicht op het aantal Vlaardingers dat hierdoor ernstig in de problemen raakt doordat de hulpverlener geen salaris krijgt en dus geen hulp meer kan verlenen?
  3. Welke maatregelen neemt het college om deze kwetsbare groep toch te helpen zodat de hulpverlening gewaarborgd blijft?
  4. Herziet het College net als in Rotterdam ook in de gemeente Vlaardingen de indicaties van mensen met een PGB in het kader van de afspraken rondom de decentralisatie van zorg en welzijn? Zo ja, is het mogelijk dat hiermee gewacht wordt tot de problemen bij de SVB zijn opgelost?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom