______________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 29 juni 2022

Betreft: Artikel 34 vragen omtrent de behandeling van het VPP Rotterdam The Hague AirPort
 

Geacht College,

Op 21-06-2022 heeft u middels een raadsmemo een reactie gegeven op Voorlopig Pakket Participatietraject RTHA (hierna: VPP). Dit VPP is richtinggevend voor een nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague AirPort. RTHA is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote vakantieluchthaven. Uit het VPP blijkt dat de vliegbewegingen in de toekomst flink zullen gaan toenemen, tot circa 70.000 bewegingen per jaar. Dit is, zeker gezien zijn ligging, in nabijheid van grote woongebieden geen wenselijke ontwikkeling. Meer vliegverkeer leidt namelijk tot meer geluidsoverlast en vervuiling.

Het zal u niet verbazen dat GroenLinks Vlaardingen tegen de groei/uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport, zowel in het aantal vluchten als in vergunde geluidsruimte, is. Bescherming van het leefmilieu, in Vlaardingen en in de rest van onze regio, is daarvoor de voornaamste reden.
We vinden dan ook dat de gemeente Vlaardingen zich kritisch moet opstellen t.o.v. de plannen.
Het is namelijk onduidelijk wat de effecten van het vliegveld zijn op de luchtkwaliteit in onze regio. Schadelijke uitstoot en luchtkwaliteit spelen momenteel geen rol in het VPP. Volgens GroenLinks Vlaardingen zouden, voordat er een besluit wordt genomen, ook de luchtkwaliteit en uitstoot onderzocht moeten worden. De luchtkwaliteit in onze regio staat namelijk steeds meer onder druk, dit is dan ook een punt waar veel bewoners zich (terecht) zorgen over maken.
Daarnaast speelt er landelijk een grote discussie omtrent het terugdringen van de uitstoot van “stikstof”, waarbij de focus momenteel voornamelijk ligt op het terugdringen van ammoniak uitgestoten door de bio-industrie. Vliegverkeer stoot echter andere schadelijke stikstofverbindingen uit, namelijk stikstofoxiden. GroenLinks is van mening dat ook de uitstoot van stikstofoxide omlaag moet.
Het uitbreiden van het aantal vliegbewegingen is ook in het kader van de landelijke doelstellingen tot het verlagen van de depositie van stikstofoxiden en ammoniak een volstrekt verkeerd signaal.

Daarnaast is tijdens het participatieproces de samenwerking met bewoners in de soep gelopen. Vanaf het begin waren 4 van de 14 directe participanten omwonend. De Rotterdamse vertegenwoordigers en de twee grootste bewonersvertegenwoordigers stapten uit het overleg. Dit omdat zij geen gelijkwaardigheid ervaarden. Zo wilden de overige “stakeholders” volgens de bewoners enkel over groei praten. De mening van bewoners heeft hierdoor nauwelijks een plek binnen het VPP, terwijl het VPP bedoeld is om draagvlak in kaart te brengen. Volgens GroenLinks kan draagvlak nooit goed in kaart zijn gebracht wanneer bewoners niet of nauwelijks gehoord zijn.

GroenLinks is verder van mening dat ook de gevolgen van krimp onderzocht zouden moeten worden. Door enkel de gevolgen van groei in kaart te brengen, wordt een afweging op basis van alle scenario’s onmogelijk gemaakt. Voor een gedegen afweging zijn natuurlijk zowel groei- als krimpscenario’s nodig. De leiding van Rotterdam The Hague AirPort weigert dit vooralsnog.

Voor GroenLinks is het om bovenstaande redenen erg belangrijk dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de plannen van de luchthaven. Het ministerie wil middels het VPP draagvlak voor verschillende scenario’s peilen in de regio alvorens over te gaan tot het nemen van een luchthavenbesluit. Het geluid vanuit Vlaardingen is in dit kader zeer waardevol.
We hebben dan ook een aantal vragen:

  1. GroenLinks wil niet dat de gemeenteraad het vliegtuig mist. Komt er voor de gemeenteraad nog een moment waarop wij het college van input kunnen voorzien aangaande een reactie op het VPP? En zo ja, kunt u aangeven wanneer dit is?
     
  2. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeenteraad in positie wordt gebracht, is dit bijvoorbeeld via een ‘wensen en bedenkingen’ procedure?
     
  3. Heeft de gemeente Vlaardingen, met het uitgaan van het raadsmemo, ingestemd met het voorkeursscenario zoals deze in het VPP staat? En zo ja, mocht de gemeenteraad een kritischere opstelling wensen, hoe verhoudt dit zich tot een voorkeursscenario dat met instemming van de gemeente Vlaardingen reeds is ingediend?

Wij zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met hartelijke groet,
 
namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.