GroenLinks juicht het programma van de nieuwe coalitie van harte toe

De belangrijkste uitkomst is de wending naar links, waarbij 'het sociale' sterker dan voorheen gevoerd gaat worden. En bovendien: "We hebben nog vier jaar de tijd om datgene wat nog niet geregeld is alsnog te realiseren." Ook nu weer zal het college kritisch gevolgd worden en zonodig aan ideeën geholpen. GroenLinks werkt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DE TOTSTANDKOMING VAN HET COALITIEAKKOORD

[Download het coalitieakoord 2006-2010 (PDF-file)]

De aanloopAl in de eerste ronde werd duidelijk, helemaal na het gesprek tussen PvdA (Anny Attema) en SP (Arnout Hoekstra) nog eens na afloop van de eerste vergadering, dat de SP zichzelf vooralsnog in de wachtkamer zette. Twee punten waren daarin doorslaggevend: allereerste meende de SP dat de PvdA en GroenLinks afstand moesten nemen van de afgelopen periode en bovendien moest het sloopbeleid op de helling. In deze formulering zat geen ruimte tot onderhandelen. Jammer, maar het zei zo.

De uitslag van de verkiezingen beschouwend is er natuurlijk sprake van een landelijk effect. Maar ook na aftrek van deze tendens kun je toch concluderen dat de PvdA en GroenLinks afgelopen periode het niet slecht gedaan hebben en constateren dat Anny Attema en Ben van der Velde als wethouders een positieve score hebben gekregen.

De keuzes en de uitkomstMet het aannemen van de motie van GroenLinks afgelopen november zit er meer ruimte in aanpassingen van het sloopbeleid. Renoveren en plintbebouwing zijn, naast slopen, weer reële mogelijkheden geworden. Komende periode zal er kritisch verder gekeken worden naar de alternatieven. Het terugdraaien van eerder genomen besluiten ligt wat ingewikkelder omdat lopende projecten soms al in een ver stadium zijn of omdat afspraken met de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars vastliggen. Voor GroenLinks is dit geen wet van meden en perzen, maar het vraagt wel om een behoedzaam manoeuvreren. Zeker gezien de algemeen gedeelde behoefte dat er tempo gemaakt moet worden. De SP voelt zich in zo’n aanpak niet thuis en zit vooralsnog dus in de oppositie. Ook de VVD doet niet mee. Om twee redenen. Inhoudelijk is er sprake van een linkse wending en getalsmatig wil de meerderheid in de raad niet werken met meer dan vier wethouders. In een coalitie is het nogal voor de hand liggend dat je kiest voor partners die politiek gezien zo dicht mogelijk bij elkaar liggen en uitspreken dat ze bereid zijn met elkaars opvattingen rekening te houden. Het CDA-Vlaardingen heeft zowel in de campagne als in de onderhandeling ingezet op een socialer beleid.Je komt dan logischerwijs uit op PvdA, GroenLinks en CDA. Hebben die partijen dan ook nog een meerderheid van 20 zetels en stralen zij de gewenste stabiliteit uit, is dat voldoende om met elkaar aan tafel te gaan zitten om een coalitieprogramma te gaan maken. En dat hebben we ruim veertien dagen gedaan.

De belangrijkste uitkomst voor GroenLinks is de wending naar links, met als belangrijkste kenmerk het sociale beleid dat door dit college sterker dan voorheen gevoerd gaat worden.

HET AKKOORD IN HOOFDLIJNEN

In het akkoord worden steeds de hoofdlijnen neergezet aangevuld met wat concrete voornemens om het geheel wat tastbaarder te maken. Bestaand beleid dat geen wending behoeft wordt in het coalitieakkoord niet verder genoemd. Voorbeelden daarvan zijn Sport en Cultuur. Ook Integratie wordt niet genoemd omdat dit momenteel onderwerp van een beleidsproces is; de komende maanden worden de betrokken instellingen geconsulteerd.

De drie partijen (PvdA 12 zetels, CDA 5 zetels en GroenLinks 3 zetels) kwamen na ruim twee weken onderhandelen tot een akkoord. De uitkomst is voor GroenLinks acceptabel.

Over een aantal punten waren we het onmiddellijk met elkaar eens omdat deze voortkwamen uit de drie verkiezingsprogramma’s. Een aantal punten werden, ondanks dat zij niet in alle drie de programma’s voorkwamen, als verrijkend voor het akkoord ervaren. Ook zijn er een aantal punten niet opgenomen en in principe als 'vrije kwesties' open gelaten; het is de komende jaren aan de afzonderlijke coalitiepartijen om deze wel of niet in te brengen in het raadsdebat. Uiteraard valt er in deze ook wat te verwachten van de oppositie. Aansluitend bij de geest van het dualisme kan er dan met wisselende meerderheden interessante uitspraken in de raad verwacht worden. Een progressieve raadsmeerderheid kan dan zeker met dit redelijk open akkoord verrassende mogelijkheden bieden. Noodzakelijk daarvoor is wel dat dwars door de partijen heen samenwerking gerealiseerd kan worden - afgelopen raadsperiode blonk daarin bepaald niet uit.

Wat de fractie van GroenLinks betreft gaat het om de inhoud, waarbij het samenwerkingsproces en onderlinge betrouwbaarheid tussen partijen wel maatgevend zal zijn voor een succes. Wij nodigen iedereen die een progressief en sociaal beleid nastreeft uit gezamenlijk op te treden. Wij menen dat Vlaardingers daar meer op zitten te wachten dan op onderling gekissebis!

De portefeuilles

De onderhandelingen rond de wethoudersposities kenmerkten zich vooral door de wens om in elke portefeuille hard en zacht vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is de uitkomst voor Ben van der Velde: Sport, Cultuur, Inkoop, Milieu, Verkeer en Grondzaken. Voor ons ook een zekerheid om een aantal van een aantal typische GroenLinks items te realiseren. Het was voor de hand liggend dat de PvdA twee wethoudersposten kreeg. Met WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de portefeuille kan het CDA haar sociale gezicht waarmaken.

HET LINKSE EN HET SOCIALE GEHALTE VAN HET AKKOORD IN HET KORT[Download het coalitieakoord (PDF-file)]

Een sociaal VlaardingenWMO-financiën worden gebruikt om een sociaal Vlaardingen mogelijk te houden.Mensen die tussen wal en schip vallen worden geholpen. Het laatste jaar zijn we als GroenLinks hier steeds meer mee bezig geweest. Of het nu gaat om vluchtelingen, dak- en thuislozen, eenzame ouderen en mensen die gewoon vastlopen in de steeds maar ingewikkelder wordende vraag naar hulp en zorg. Opvallend is de uitspraak dat het college haar verantwoordelijkheid neemt bij de ongewenste effecten van het rijksvluchtelingenbeleid dat onder aanvoering van minister Verdonk leidt tot onrechtvaardige en niet te billijke situaties. Het college laat deze mensen niet in de steek. Deze expliciete uitspraak is nieuw! Dat anderstalige ouders via peuterspeelzaal en basisonderwijs Nederlands krijgen aangeboden zal zowel de ontwikkeling van de kinderen bevorderen als de integratie van de ouders. Dat het college ruimte biedt voor andersdenkenden is concreet zichtbaar in de realisering van een islamitische begraafplaats en de vestiging van een crematorium. Hulpverlening ook op wijkniveau. Het door velen nastreefde 'één-loket' voor zorg, wonen en welzijn wordt in Vlaardingen op wijkniveau ingevoerd. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is in behoorlijke mate te herkennen in het bovenstaande.

BurgerparticipatieDat gaat komende periode duidelijk anders. Meer eigen verantwoordelijkheid, ondersteuning van netwerken van bewoners, hen vroegtijdig bij planvorming betrekken. Voor de ambtelijke organisatie en het college een wending, laten we maar zeggen 'een omslag'.

Kwaliteit van organisatie en dienstverleningOm duidelijk te krijgen hoeveel geld we daaraan besteden zal een vergelijking gemaakt worden met andere gemeenten. Het gaat daarbij wat ons betreft om de kosten van het gemeentelijk product. Of dat uitbesteed, ingehuurd of door eigen ambtenaren gedaan wordt, is daarbij minder relevant. Uiteindelijk gaat het om een zo goed mogelijke dienstverlening voor een zo laag mogelijke prijs. Als we een superieure dienstverlening willen hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan. Dit onderwerp is niet links en niet rechts maar gewoon verstandig (en dat is op zich weer heel iets anders dan rechtdoor...).

Woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid"De rem eraf" is de ondertitel van het akkoord. Dat slaat in sterke mate voor de oplevering van de nieuwbouw. Het college gaat er alles aan doen dit knelpunt op te lossen. Wederzijdse prestatieafspraken (woningbouwcorporaties en college ) moeten daar aan bijdragen. De verhouding van vraag en aanbod wordt geactualiseerd, slopen kan pas als er een voorlopig ontwerp en een strakke bouwplanning is. Uiteraard worden de obstakels rond de fijn stof problematiek daarin meegenomen. Voor de starters gaat er echt wat gebeuren. Dat Vlaardingers daar in een stevig tempo over mee mogen praten, zal een behoorlijke uitdaging voor dit college zijn. Hoe maak je tempo en regel je toch goed je inspraak? Wij kiezen ervoor komende jaren het sociale netwerk in de wijken goed te ondersteunen en daarbij een goede relatie op te bouwen. Inspraak komt dan niet uit de lucht vallen maar is onderdeel van een langdurig contact.

Een levendige en toch verkeersveilige binnenstad De parkeerproblematiek wordt in overleg met de ondernemers aangepakt. De binnenstad wordt nog meer dan nu verkeersluw. Fietsen en openbaarvervoer worden blijvend gestimuleerd. En daar kan een GroenLinks-er alleen maar voor zijn.

Een milieubewust en duurzaam VlaardingenHier worden stevige uitspraken gedaan. Vlaardingen gaat daadwerkelijk, binnen de eigen mogelijkheden, de luchtkwaliteit aanpakken. Over de A4 is het akkoord ook duidelijk. Die komt er alleen als aan alle zeven kwaliteitsvoorwaarden van het project 'Integrale Kwaliteitsontwikkeling' is voldaan en let op: ook de luchtkwaliteitproblematiek van het Kethelplein moet zijn opgelost! Dit college geeft hiermee prioriteit aan de gezondheid van Vlaardingers en Schiedammers. De plannen van de minister om met een koopje klaar te zijn lijken hiermee wel erg ver weg. Tot slot bij dit punt een echt links item: het inkoopbeleid wordt echt duurzaam. Geen kinderarbeid, zorgvuldig omgaan met de natuur, een sociaal werkklimaat. Criteria op dat gebied worden toegevoegd. Ondernemers die daar aan voldoen hebben een streepje voor! Het zal duidelijk zijn dat de GroenLinks wethouder Ben van der Velde zichzelf niet de geringste doelen gesteld heeft.

BroekpolderAbsoluut nieuw is het criterium dat in de Broekpolder onomkeerbaar wordt geïnvesteerd. Dit college gaat de eerdere acties van de Vlaardingers omzetten in concrete daden. Dat we ook nog gaan onderzoeken of er een milieuvriendelijk buitenbad kan komen is goed nieuws voor Vlaardingers die daar al lang op zitten te wachten.

Een werkend Vlaardingen Wij laten de komende generatie 'arbeidsmarkt-betreders' niet vallen. Een aantal concrete maatregelen, waarbij samenwerking met instellingen en ondernemers gezocht wordt, moet het tij keren.

Een veilig VlaardingenOok hier een aantal herkenbare aandachtpunten uit ons programma.Kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, gehandicapten, fietsers en wandelaars krijgen extra aandacht. Dat de DCMR ondersteund moet worden in een stevig en strikter controlebeleid als het gaat om het bedrijfsleven, is wat wij willen. Dat het daarbij ook moet gaan om preventie en voorlichting spreekt voor zich.

Een financieel verantwoord VlaardingenDe praatjes dat linkse colleges potvereerders zijn en niet verstandig met het geld kunnen omgaan is natuurlijk onzin. Binnen de financiële kaders, en de lasten voor de burger zo-laag-mogelijk. Zonder overigens aan de definitieve afbraak van ons sociale stelsel mee te werken want mensen die tussen wal en schip vallen worden geholpen. En dat we ook doorgaan met het investeren in een goed cultureel- en sportklimaat komt uiteindelijk de burger voluit ten goede. Dat mag dus wat kosten.

Tot slot Niet alles wat we wilden is in het collegeprogramma opgenomen. Wel veel, zie daarvoor ook ons programma. We hebben nog vier jaar de tijd om datgene wat nog niet geregeld is alsnog te realiseren. Voor een aantal punten is er misschien geen meerderheid in de raad te vinden. Jammer, maar laat dan maar duidelijk zijn waar we voor staan. Ook komende jaren zullen we het college kritisch volgen en waar nodig aan ideeën helpen. Uiteraard zullen we de linkse en sociale programma van het college van harte steunen en toejuichen. GroenLinks werkt!