GroenLinks kandidaat Neill Voorburg: Oortjes zijn volstrekt onmogelijk!

Al van het begin af aan dat er sprake was van een Blankenburgtunnel is GroenLinks Vlaardingen actief tegen deze tunnel geweest, op meerdere manieren. Neill Voorburg – nummer 2 op de kandidatenlijst van de komende raadsverkiezingen – schets hieronder waar Vlaardingen op dit moment staat in dit hele traject. Hierbij geïnspireerd door inspanningen van andere partijen in de Raad om een toch al reeds gepasseerd station als ‘oortjes’ tóch op te voeren.

______________________________________________________________________

Er komen echt geen Oortjes

Met groeiende verbazing volg ik de recente berichtgeving omtrent de 'Oortjes' binnen het Blankenburgtracé. Nadat eerder de Vlaardingse VVD de mogelijkheid tot op- en afritten bij de Blankenburgverbinding in hun verkiezingsprogramma heeft opgenomen en Leefbaar Vlaardingen zich hier ook nog steeds hard voor maakt op de sociale media, komt nu ook Stadsbelangen met de 'oortjes' op de proppen.

Stadsbelangen Vlaardingen heeft zelfs een brief gestuurd naar de minister en is bereid juridische stappen te nemen i.v.m. de luchtkwaliteit. Een juridische procedure die al anderhalf jaar geleden is aangespannen en waarvan de uitspraak in het najaar van 2018 wordt verwacht. Een zaak die dus nog steeds loopt en waar ik verderop in dit relaas op terug kom.

Deze recente ontwikkelingen in het Blankenburgdossier benadrukken maar weer eens hoezeer onderwerp nog leeft in Vlaardingen. In de realiteit is het zo dat de Oortjes echt – ik herhaal: écht – geen mogelijkheid meer zijn. Vandaar dit stukje ter informatie aan alle Vlaardingers om de huidige stand van zaken te schetsen:

In vogelvlucht hoe de Procedure is doorlopen

Hoe vervelend het ook is: de procedure is doorlopen en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. De Vlaardingse raad heeft aan het begin van de procedure in meerderheid aangegeven dat zij de Blankenburgverbinding onwenselijk vindt. Met die boodschap is destijds het college op pad gestuurd. Echter heeft dit de Minister (Rijkswaterstaat) er niet toe kunnen bewegen af te zien van de aanleg van het Blankenburgtracé. Naar aanleiding hiervan is er door een aantal partijen zowel politiek als maatschappelijk verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het realiseren van op- en afritten bij de Maassluisedijk. Ook is gevraagd te kijken naar een milieuvriendelijkere inpassing. De minister heeft hier vervolgens meerdere malen negatief op gereageerd.

Op donderdag 12 november 2015 is het Blankenburgtracé formeel voor het laatst besproken door de gemeenteraad. Dit was namelijk het moment waarop de gemeente Vlaardingen haar zienswijze vaststelde op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB). Na het indienen daarvan is Vlaardingen, als gevolg van de crisis- en herstelwet, niet langer in de gelegenheid haar mening kenbaar te maken. Tijdens deze behandeling heeft de raad in meerderheid aangegeven de mogelijkheid tot oortjes (nu en in de toekomst) niet op te nemen in de tekst van de Vlaardingse zienswijze. Wel is er in de zienswijze opgenomen dat volledige ondertunneling met een fietsverbinding wenselijk is. Saillant detail in deze is dat zowel Leefbaar Vlaardingen als Stadsbelangen Vlaardingen zich destijds ontrokken aan het debat door weg te lopen voordat het begonnen was.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vervolgens toen besloten de zienswijze van de gemeente Vlaardingen naast zich neer te leggen. Het ontwerp tracébesluit is ongewijzigd gebleven en vervolgens definitief vastgesteld. Dus met kanteldijk en zonder Oortjes. Het resultaat is dat we een Blankenburgtracé krijgen met twee tunnels kort na elkaar. Een tunnel onder het Scheur (ten zuiden van de Maassluisedijk) en een landtunnel (noordelijk van de Maassluisedijk), met een kanteldijk constructie nabij het Oeverbos i.v.m. de waterveiligheid.
Met dit concept is de hele procedure inmiddels doorlopen en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Oortjes zijn technisch (te weinig ruimte en te steil voor vrachtwagens) en juridisch (regels omtrent tunnelveiligheid) onmogelijk.

De juridische Procedure in vogelvlucht

In het voorjaar van 2016 hebben Natuurmonumenten, de MiddenDelfland Vereniging en GroenLinks Vlaardingen zienswijzen van inwoners opgehaald. De mensen hebben zich in grote aantallen uitgesproken tegen de aanleg van de tunnel. Ruim 2000 mensen hebben middels deze zienswijzen van zich laten horen. Helaas zijn de Minister en Rijkswaterstaat ongevoelig gebleken voor het goede advies en heeft puur om financiële redenen al de zienswijzen naast zich neergelegd.

Dit heeft ertoe geleid dat de natuurorganisaties beroep hebben aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit, dit beroep richt zich hoofdzakelijk op de gevolgen voor de luchtkwaliteit aan het Tracé. Gemeenten en politiek konden i.v.m. de crisis- en herstelwet zelf geen zaak aanspannen.

De Raad van State heeft in mei vorig jaar de effecten van de stikstofuitstoot van de zesbaansnelweg op het omliggende gebied besproken.
Hierbij is aangegeven dat er eerst vanuit het Europese Hof van Justitie duidelijkheid moet komen of het nationale stikstofbeleid wel in overeenstemming is met dwingende Europese regels daarvoor. Het Europese Hof moet zich hierover nog uitspreken.

Uiteindelijk zal de Raad van State uitspraak doen of de Blankenburgverbinding er mag komen en zo ja welke maatregelen er dan genomen moeten worden om de effecten op milieu, natuur en landschap zo gering mogelijk te laten zijn.
Volgens de planning zou deze uitspraak in het najaar van 2018 moeten komen.

Conclusie

De deur naar een aanpassing van de Blankenburgverbinding is bijna dicht, hij staat op een klein kiertje. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State is een verandering van het Tracébesluit nog mogelijk. Het gaat hier dan wel om aanpassingen die de effecten op natuur, milieu en landschap zo gering mogelijk maken. Dus: aanpassingen aan de verbinding zèlf, aanpassingen die de directe omgeving van de tunnel veel meer sparen dan nu het geval is. Denk dan aan een volledig ondertunnelde variant met fietsverbinding en zonder kanteldijk. Dat is de variant waar natuur- en milieuorganisaties en enkele Vlaardingse politieke partijen al jaren voor pleiten. De variant zoals hij ook in de officiële zienswijze van de gemeente Vlaardingen is opgenomen.
In het geval dat de Raad van State bepaalt dat de hele Blankenburgverbinding niet door kan gaan komen er uiteraard ook geen op- en afritten.

In het licht van dit alles zijn 'Oortjes' volstrekt onmogelijk!
Het zou de Vlaardingse politiek sieren hier duidelijkheid over te verschaffen. Aan het scheppen van verwachtingen om deze vervolgens niet waar te maken heeft niemand iets. Het doet het aanzien van de lokale Vlaardingse politiek geen goed, integendeel!
 

Namens GroenLinks Vlaardingen,
Neill Voorburg.

Neill.Voorburg@vlaardingen.nl