GroenLinks maakt zich zorgen over de Marathonweg en haar bewoners

Op 24 oktober 2017 heeft de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. een brief aan het college gericht waarin de Vereniging haar ongenoegen aan het College bekend maakt naar aanleiding van de ontstane situatie met betrekking tot de Denktank Marathonweg. De GroenLinks fractie is erg geschrokken van deze brief en de daarin geschetste feiten. Daarom hebben wij het College om opheldering gevraagd over de ontstane gang van zaken - zie de art. 36 vragen hieroner.

_________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 30 oktober 2017

 
Betreft: brief d.d. 24 oktober 2017 van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

 
Geacht College,

Op 24 oktober 2017 jl. heeft de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. een brief aan u gericht waarin de Vereniging haar ongenoegen aan u bekend maakt naar aanleiding van de ontstane situatie met betrekking tot de Denktank Marathonweg.

De GroenLinks fractie is erg geschrokken van de brief en de daarin geschetste feiten. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

 1. Uit de brief blijkt dat de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o., zijnde de deelnemers aan de denktank, zich op geen enkele wijze herkent in de in de door u geschreven brief met geschetste werkwijze dat er sprake is van een vorm van samenwerking binnen de denktank die geleid heeft tot een co-creatie van hetgeen inmiddels voorligt. Herkent u dit? Hoe is dit mogelijk?
   
 2. Uit de brief blijkt dat van de denktankbijeenkomst geen verslagen zijn gemaakt, terwijl hier door deelnemers aan de denktank wel om verslaggeving is gevraagd. Klopt dit? Zo ja, hoe is het mogelijk dat er geen verslaglegging heeft plaatsgevonden?
    
 3. In de brief komt naar voren dat bewoners, bedrijven en gebruikers zich afvragen of het wel zinvol is om aan de denktank deel te nemen nu blijkt dat vanaf bijeenkomst één tot en met bijeenkomst vijf de gemeente haar plan reeds getrokken heeft. Hoe serieus neemt u de belanghebbenden in het betrekken van de gesprekken? Wat gaat u er aan doen om te zorgen dat belanghebbenden zich betrokken voelen bij het plan dat u eind dit jaar af wilt hebben v.w.b. de Marathonweg, waardoor burgers zich gehoord blijven voelen door de gemeente?
   
 4. Kunt u aangeven hoe het staat met de voortgang van de denktank Marathonweg nu we gaan praten over het actieplan Mobiliteit?
   
 5. Zoals u weet is GroenLinks tegen de komst van de Blankenburgtunnel en de ‘Oortjes’. Op 12 oktober jl. is de motie m.b.t. de oortjes van de VVD (zonder steun van GroenLinks) aangenomen in de raadsvergadering. Kunt u aangeven op welke wijze de portefeuillerhouder gehoor geeft aan deze motie en hoe u deze motie ten uitvoer gaat brengen?
    
 6. Kunt u ons inzage geven in de gegeven presentaties m.b.t. de huidige situatie luchtvervuiling en de toekomstige situatie. In hoeverre is er sprake van een verbetering? Volgens de brief zouden GGD en DCMR de verbetering zeer beperkt zijn. Welke aannames zijn er gedaan m.a.w. welke basisinput is de grondslag geweest?
   
 7. Kunt u afschriften van de correspondentie tussen College en bewoners (en belanghebbenden) aan ons doen toekomen?

 

Fractie GroenLinks Vlaardingen,

Lianne van Kalken,
Kees Borsboom.