GroenLinks motie aangenomen: fietsbeleid integreren in alle gemeentelijke beleidsterreinen

Vlaardingen heeft de eerdere notitie van GroenLinks over fietsbeleid omarmd en dat als uitgangspunt genomen voor het nu geldende fietsbeleid. Toch is de fractie van Groenlinks er niet gerust op dat ‘veilig comfortabel fietsen’ bij het opstellen van plannen bij alle gemeentelijke diensten goed 'tussen de oren zit'. Daarom willen we dat meer sturing geven, te beginnen bij bestemmingsplannen. Bovendien zijn snelfietswegen een belangrijk opkomend fenomeen en willen we dat Vlaardingen daarvan niet verstoken blijft.

Rode-Loperplan GroenLinks Vlaardingen - 2006

Dinsdag 18 december 2012 zal de gemeenteraad opnieuw het bestemmingsplan Vijfsluizen vaststellen. In dit plan zijn fietspaden opgenomen, maar of de aansluiting op een eventuele aanleg van een snelfietsroute langs de A4 makkelijk is in te passen moet nog blijken. Overigens is daarbij de vraag of we een snelfietsroute wel precies langs de autoweg willen, beter is natuurlijk om de fietsroute zo lang mogelijk in een groene omgeving te hebben.In de komende bestemmingsplannen voor Vlaardingse gebieden willen we dat er van te voren naar gekeken wordt en fietsbeleid goed wordt ingepast! Daarom onderstaande motie.

Nb. 21 dec. 2012: de motie is uiteindelijk op donderdagavond in stemming gebracht en met 14 stemmen vóór en 12 stemmen tegen aangenomen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIE De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 18 december 2012,Overwegende:•    dat Vlaardingen nastreeft om een fietsvriendelijke stad te zijn voor inwoners en forensen;•    dat daarom nieuwe bestemmingsplannen voldoende ruimte in zich moeten hebben voor veilig, comfortabel en snel fietsen, al dan niet elektrisch;•    dat fietssnelwegen een opkomend fenomeen is, wat meer en meer in de toekomst zal  worden toegepast.Spreekt als zijn mening uit:•    dat nieuw op te stellen bestemmingsplannen een paragraaf fietsbeleid bevatten, welk beleid  vanaf het begin van het traject onderdeel is van inspraak, planvorming en afstemming met alle betrokkenen. Verzoekt het college:•    een paragraaf fietsbeleid op te nemen in de voorstellen die de raad bereiken ter vaststelling van bestemmingsplannen. en gaat over tot de orde van de dag.Namens de gemeenteraadsfractie van Groenlinks,Corrie Kortleven