GroenLinks motie aangenomen: sloop moet in gelijke pas met nieuwbouw

"Uit een oogpunt van verantwoorde volkshuisvesting van de inwoners van Vlaardingen dient het tempo van slopen en dat van terugbouwen in herstructureringsgebieden met elkaar in de pas te lopen." Een GroenLinks motie met deze intentie is aangenomen door de Vlaardingse gemeenteraad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 24 november 2005;

Overwegende

- dat de vraag van ingezetenen van Vlaardingen naar huurwoningen in de gemeente uitermate groot is;

- dat aan deze vraag echter veelal niet kan worden voldaan doordat vrijkomende huurwoningen worden toegewezen aan uit herstructureringsgebieden afkomstige mensen met een urgentieverklaring, van wie de woning wordt gesloopt;

- dat deze ontwikkeling wordt aangewakkerd door het sterk achterblijven van de nieuwbouwproductie in vergelijking met het aantal gesloopte en te slopen woningen;

- dat dit tot gevolg heeft dat de doorstroming op de huizenmarkt in ernstige mate stagneert en dat steeds meer Vlaardingse woningzoekenden een woning buiten de gemeentegrenzen zoeken;

spreekt als zijn oordeel uit:

dat uit een oogpunt van verantwoorde volkshuisvesting van de inwoners van Vlaardingen het tempo van slopen en dat van terugbouwen in herstructureringsgebieden met elkaar in de pas dienen te lopen;

verzoekt het college:

1. er alles aan te doen om de nieuwbouw van woningen op reeds braak liggende locaties alsmede de sloop en nieuwbouw in gebieden waar de woningen inmiddels zijn ontruimd te bespoedigen;2. vooralsnog te stoppen met het afgeven van intentieverklaringen tot sloop c.q. van sloopvergunningen, in elk geval totdat er concreet bekend is wanneer de grond bouwrijp moet zijn ten behoeve van nieuwbouw en er een redelijk evenwicht is bereikt tussen het aantal gesloopte woningen en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen;3. de in deze motie aangegeven lijn in de toekomst toe te passen in herstructureringsgebieden;4. bij de woningcorporaties aan te dringen op een aanpak die aan de in deze motie weergegeven benadering recht doet;

en gaat over tot de orde van de dag.

J. Tsang  -  C. Kortleven  -  M. Bouchrit

Deze motie wordt ondersteund door:

PvdA - Joop van Papeveld