Waar is de reactie van het college op de GroenLinks brief - onderwerp Blankenburgtunnel, en wat heeft de Stadsgehoorzaal te horen gekregen over hoe te handelen in het komend seizoen? GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom is niet tevreden met twee onduidelijke antwoorden, gegeven in de raadsvergadering van 18 september, en stelt hierover vragen aan het college.

_________________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 22 september 2014

Artikel 36 vragen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

Geacht College,

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 17 september 2014 hebben wij vragen (art. 36) over twee onderwerpen.

 1. Stadsgehoorzaal, instructie/advies hoe te handelen m.b.t. het seizoen 2015-2016.
  In het vragenhalfuur raadsleden bleef het concrete antwoord van de wethouder financiën een beetje “hangen”. Het reglement van orde staat echter niet toe om ten derde male vragen te stellen. Daarom langs deze weg de aanvullende vraag:
  Kunt u ons de notulen doen toekomen van de gehouden aandeelhoudersvergadering van de Stadsgehoorzaal, waarin aan de orde is geweest de gegeven instructie (dan wel advies) hoe te handelen m.b.t. het seizoen 2015-2016, inclusief de gegeven onderbouwing ervan?
 2. Reactie van wethouder Van Harten op mijn brief van 27 juli 2014.
  In het antwoord aan de raad gaf de wethouder aan dat naar aanleiding van bespreking in het college van mijn brief d.d. 27 juli jl. betreffende de uitvoering van de aangenomen motie Blankenburgtunnel (‘oortjes’), een bericht via de raadsvoorzitter bij de griffie terecht zou zijn gekomen, die dit bericht vervolgens aan mij had moeten doorgeleiden.
     a)  Is het juist dat een bericht als boven bedoeld via de raadsvoorzitter en de griffie bij de fractie van GroenLinks terecht had moeten komen?
     b)  Mogen wij dit bericht, dat ons nooit heeft bereikt, alsnog ontvangen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom