GroenLinks over Perspectiefnota 2005

"Fijn stof stemt tot nadenken en vraagt om actie!"

FIJN STOF, IS VLAARDINGEN EEN GEZONDE STAD? Wat ons betreft had er daar méér over in de PPN mogen staan. Er staat dat we meer geld gaan uitgeven. Waarom? Omdat we dat willen? Nee, kennelijk omdat we dat moeten! Van de Raad van State. Wij verzoeken u, met alle inzet en kracht die u heeft, om binnen uw bevoegdheden, álles te doen wat kan om de ongewenste gezondheidseffecten van fijn stof tegen te gaan. Dat vraagt om creativiteit, durf en vooral een behoefte om de zaak stevig aan te pakken. Wij vragen u ook om in de landelijke discussie zichtbaar te maken dat Vlaardingen er alles aan doet om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het zou toch voor ons imago buitengewoon fraai zijn als juist Vlaardingen voorop loopt. Het gaat er dan om de eigen verantwoordelijkheid over onze fijn-stof bijdrage te nemen. Dat zal ook helpen als het gaat om onze bouwprojecten door te kunnen zetten. Dat hoeft niet alleen uw zaak te zijn, ook raadsleden en bevolking kunnen hun bijdrage leveren. Wij roepen ze op met concrete ideeën te komen.

College, GroenLinks hecht als linkse partij aan een gezonde focus op werkgelegenheid in evenwicht met de risico’s die wij lopen. Gezond dus in twee betekenissen. De lucht die we in de regio inademen behoort tot de ongezondste van Europa. Ik vraag u vooral gemeentelijk concrete maatregelen te ontwikkelen en regionaal en provinciaal uw invloed uit te oefenen om een schoon milieu te bevorderen en de hoeveelheid fijn stof terug te dringen.Hieronder 10 concrete verzoeken om van een bedreiging een kans te maken, drie van die verzoeken kunt u zien als een ondersteuning van uw reeds ingezette beleid de rest is nieuw.

 1. Wilt u komend jaar het gebruikt van zogenaamde hybride wagens bevorderen door de tarieven op de gemeentelijke parkeervergunningen voor hybride wagens fors te verlagen.
 2. Wilt u de consequenties van de actuele ontwikkelingen met kracht in brengen bij de nog steeds slepende A4 noord discussie.
 3. Bevorder het gebruik van alternatieve brandstoffen als de biodiesel en aardgas voor gemeentelijke en semi-overheids voertuigen, als bussen en vrachtwagens. Een aantal steden gingen ons voor. Spreek De RET, Connexion en Irado met kracht aan over het tempo waarin ze schoon rijden gaan invoeren. Ik weet dat ze bezig zijn. Laat het niet aan ons liggen dat ze aarzelen of er lang over doen.
 4. College, ik vraag u vanaf heden met voorrang na te gaan of er in Nederland gemeentelijke maatregelen genomen worden die in Vlaardingen overgenomen of bewerkt kunnen worden. Je hoeft soms het wiel niet uit te vinden. U begrijpt het woord wiel heeft hier wel een heel bijzondere betekenis.
 5. Wilt u onderzoeken hoe de mogelijkheden om het bezit van auto’s te delen bevorderd kan worden? Schiedam en Rotterdam hebben een al een Greenwheels uitgiftepunt. College, een kans!
 6. College, wij hebben u middels ‘art. 36 vragen’ al gevraagd onderzoek te doen naar walstroom - maak onze havens en lucht schoner, en wel zo snel mogelijk!
 7. College, denk na hoe u in onze Stadsregio kan bevorderen dat de nabijgelegen raffinaderijen aardgas gaan gebruiken in plaats van stookolie. En kom regionaal tot actie.
 8. Wij verzoeken u hardnekkig en met kracht te blijven bevorderen dat de A20 bij de Westwijk wordt opgenomen in het tachtigkilometer-circuit.
 9. College, zet het ingezette fietsbeleid voort, en versterk de positie van de fiets als schoon vervoermiddel. Het experiment met de fietsenstallingen in de Oostwijk vraagt om uitbreiding zowel in de Oostwijk als in andere wijken of straten met gelijkvormige problematiek.
 10. Draag uw schone en duurzame beleid met kracht uit en vraag in de gemeentelijke uitgaven, Vlaardingers om nieuwe ideeën om daarmee aan de slag te kunnen gaan.

 

Vlaardingen een groene schone stad

Laat ik maar met de bomenverordening beginnen. Een succesvolle ontwikkeling!

Dat we nog wel een poosje blijven knokken voor het behoud van bomen die onnodig ten onder dreigen te gaan, is helaas een gegeven. Het college kan kennelijk met het eigen beleid in de hand niet zomaar besluiten eens écht kritisch te kijken naar oude plannen. Wij vinden het eigenlijk jammer om die knokpartij toch maar weer steeds aan te moeten gaan. Als het gaat om het ’s Schravendijkplein is het duidelijk dat de hele inspraakprocedure, de beantwoording en de genomen beslissingen uit een voorbije tijd komen. College, jaag die mensen niet de boom in als het niet nodig is! Wethouder, bedenk dat buigzaam en taai bamboe succesvoller met de wind omgaat dan een onbuigzame stam. Wethouder, u bent gelukkig weer aan de praat geraakt over het ’s Schravendijkplein.

Maak de Bomenverordening wáár. Vlaardingen moet groener!

En laten we vooral niet vergeten waakzaam te blijven als het gaat om een Groene Broekpolder.

 

De sociale structuur, Vlaardingen een zorgzame stad, een stad voor ons allen

We hebben de algehele teloorgang van het integratieproces kunnen voorkomen. We hebben de boel redelijk bij elkaar gehouden en u treedt stevig op als grenzen worden overschreden. U heeft nagedacht en bent tot actie gekomen. Vlaardingen begint veiliger te worden. Sport en cultuur krijgen de aandacht die het verdient. Veel is in de steigers gezet. Het kabinet zadelt ons af en toe op met uitdagende klussen zoals de Wet werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Het bijbehorend budget ontbreekt, meestal worden we tegelijkertijd gekort. We gaan desondanks onverdroten voort om in de voorwaardelijke sfeer te investeren.

De Stadsgehoorzaal gaat in de verbouwing, de Vrije Academie krijgt een opknapbeurt, de sportvelden en sportkantines gaan er steeds beter uitzien.

De dak- en thuislozenNa een valse start ziet het er naar uit dat wij onze maatschappelijke verplichting tegenover een zeer zwakke groep mensen gaan waarmaken. We geven ze een dak boven hun hoofd en wel op een locatie die door kritische Vlaardingers goed gewikt en gewogen is en bovendien na grondige studie voorzien is van een doordacht aantal randvoorwaarden. Bedankt klankbordgroep! Jullie hebben je nek uitgestoken.

College, u bent aan zet om de buurtgemeenten mee te nemen in het ontwikkelde gedachtegoed en een besluit te nemen. Wel zinvol om even te horen hoe het er mee staat.

De titel ‘Meer Vlaardingers aan het werk’ kan wat ons ook voorzien worden van de subtitel ‘Minder Vlaardingers een uitkering’. Goede zorg is soms ook hard. Maar communicatieve misverstanden mogen niet leiden tot wanhoop bij mensen die het toch al moeilijk hebben. Wethouder, help die mensen! Maar ook: mensen die ons in de maling nemen moeten weten dat zoiets consequenties heeft.

Laat ik ook nog vermelden dat het in deze omstandigheid van nog steeds oplopende hoge werkloosheidscijfers allemaal niet eenvoudig is. Er zijn ‘n half miljoen werklozen in Nederland. Dat vraagt veel creativiteit en een actief en goed overleg met de plaatselijke bedrijven. Wij realiseren ons dat het een hele klus is.

De subsidiesVoor GroenLinks is het duidelijk dat een groot aantal bezuinigingen, die de zwakken in de samenleving treffen, niet hoeven door te gaan. Zeker omdat we nu weten dat de onderzochte organisaties hun geld goed uitgeven. Evenmin willen we onze stad in een negatieve spiraal brengen. Wat we wel willen is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Ik kom daar nog op terug.

Het hete subsidiehangijzer. Het zat er dus niet in. Om op termijn de taakstelling op deze wijze te halen. Hadden we toch haast het zwembad gesloten of het museum op de grote vaart gestuurd.

Wat dan wel, wat dan niet? Dat vraagt om een kritische blik of het echt wel moet, gegeven de uitkomsten van de Meicirculaire. Het positieve saldo dat voortkomt uit de Meicirculaire is specifiek bedoeld voor mensen die het niet breed hebben. Onze sociale structuur wordt door binnenlandse zaken geclassificeerd als een matige sociale structuur. Zij gebruiken vier klassen: zwak, matig, redelijk en goed. Het ziet er naar uit dat dit geld dus vooralsnog structureel is. Daarom dus gebruiken waarvoor het is.

De voorgenomen bezuinigen treffen in behoorlijke mate mensen die er wat minder bij zitten. Ik hoef u niet uit te leggen dat sommigen het er moeilijk mee hebben om de touwtjes elke maand aan elkaar te knopen. Ook bij de maaltijdverstrekking van ouderen kan dat gaan gelden. College u zou wat anders moeten kijken naar die 80.000 euro, zeker omdat 25% al vestzakbroekzak is. Zo’n verhaal geldt natuurlijk ook voor Jeugdsstad. Kinderen die niet op vakantie gaan omdat de ouders dat niet kunnen betalen mogen van ons voor het huidige bedrag naar Jeugdstad. Zo’n bezuiniging gaan we dus niet doen! Soms kan bezuinigen, wel moet er op gelet worden dat de kwaliteit van b.v. het vluchtelingenwerk en opbouwwerk gehandhaafd moet blijven.

Het straks in te dienen amendement spreekt voor zich.

Op pagina 15 van de bijlagen stelt het college dat als suggestie dient te worden overwogen om voor de toekomstige hantering van tarieven gebruik te maken van een zogenaamde inkomenstoets.

Daar staat toch niets anders dan dat mensen die het nodig hebben een ander tarief krijgen dan mensen die een zeer ruim inkomen hebben. Dít spreekt ons als GroenLinks aan! En wat ons betreft kunt u dat zo spoedig als mogelijk invoeren. Als we dit ook zouden toepassen op velerlei andere door ons gesubsidieerde producten dan zouden wij verlost zijn van de gedachte dat we geld over de balk smijten door mensen met een duidelijk bijna “dubbel bovenmodaal” inkomen, voor van alles en nog wat te subsidiëren. Veel mensen zijn bereid gewoon de kostprijs te betalen zeker als ze weten dat daardoor anderen gemakkelijker toegang hebben tot de gesubsidieerden voorzieningen. Wij zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen hoe zo’n systeem eenvoudig en deugdelijk kan worden ontwikkeld.

 

DE NOTA LOKALE LASTENAfvalstoffenheffing

Een gesloten circuit, de tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. Klaar is Kees........ maar zo simpel is het toch ook weer niet.

Twee principiële vragen zijn er over te stellen:

 1. Voldoet de prijs/kwaliteit verhouding?
 2. Moet iedereen evenveel betalen?

ad 1. Voldoet de prijs/kwaliteit verhouding?

Gegeven het gemor over de ondergrondse vuilcontainers en dan met name over wat er naast staat, zou je kunnen zeggen: “Nee!” Nu hebben wij een contract met de Irado wat het mogelijk maakt dat we bestellen wat we willen hebben en dat zij dat doorberekenen en leveren wat wij vragen.

Het lijkt me nogal simpel dus: laten we het budget gebruiken waarvoor het is en de Irado verplichten het vuil zo op te halen dat het gemor ophoudt.

ad 2. Moet iedereen evenveel betalen?

Moet iedereen evenveel betalen? Neen dus! Over de kwijtschelding hoef ik niet veel te zeggen. Solidariteit in de toekomst: we betalen straks allemaal wat meer om de 2500 huishoudens die daarvoor in aanmerking komen vrij te houden. Prima! U kent onze voorkeur. Als groene partij moet het ons natuurlijk ook van het hart dat we niet zoiets hebben als: de vervuiler betaalt. Omdat we op dit ogenblik een expert in het college hebben zitten durf ik het wel aan om te stellen dat we daar nog eens op terug moeten komen. Hoe dat beleid van kwijtschelding zoals u voorstelt zich verhoudt met het beleid van niet kwijtschelding als het gaat om de rioolbelasting, moet u ons nog maar eens uitleggen.

 

Veiligheid, Vlaardingen een veilige stad

Dat gaat redelijk goed! Soms, met helaas beperkte middelen de zaak aanpakken. Steeds met het spanningsveld dat repressie altijd moet samengaan met preventie en pro-actief ingrijpen. Zorgelijk blijven voor ons de uitgaansavonden. Vernielzucht en overmatig pillengebruik zal in 2006 nog meer aandacht moeten krijgen. Wellicht is er komend jaar een vorm van parkmanagement te ontwikkelen als het gaat om de Koningin Wilhelminahaven, vergelijkbaar met de aanpak op sommige bedrijfsterreinen. Samenwerking tussen bedrijven, gemeente en politie nog verder intensiveren. College, graag uw reactie.

Verheugend is dat de wijkteams weer uitgebreid worden. Wij ondersteunen ook de aanstelling van de vier stadswachten.

We hebben een crisisbeheersingsplan, we zullen dat nog wel gaan bespreken neem ik aan.

Ik doe vast een kleine voorzet. U gaat in de nazorgfase met de andere collegeleden praten over de nazorg.

Wij veronderstellen dat de voorgestelde structuur aanvulling behoeft van een doordachte aanpak van de sociale emotie die ontstaat bij rampen. Een aanpak die bij voorkeur de maatschappelijke angst voor onveiligheid erkent en kanaliseert. Een soort script dat klaarligt om nader te worden ingevuld. U kunt daarbij refereren aan uw eigen succes. Na de moord op Theo van Gogh bent u vrijwel onmiddellijk gaan praten met de mensen van ‘Vele Vlaardingers een huis’. Dat heeft waarschijnlijk geholpen. Wij denken aan een dergelijk vertrouwensnetwerk van burgers en professionals waarop kan worden teruggegrepen na een crisis.

Hierbij spelen burgers een belangrijke rol en schrijft de overheid het script. Het uitgangspunt is dat burgers niet bang gemaakt worden maar weerbaar. Zij schetsen met elkaar steeds weer een doordacht en hoopgevend perspectief voor de toekomst. Dat professionals en burgers elkaar kunnen vinden is recent weer zichtbaar geworden in de ‘klankbordgroep dak- en thuislozen’. Als ook politici daarin kunnen participeren zonder het onderwerp te claimen zou het vertrouwen in elkaar weer doen toenemen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 

Vlaardingen een stad met goed gehuisveste en betrokken burgers

Gaat het snel genoeg? Gaat het goed genoeg?

Het moet wat ons betreft vaak sneller en beter, zonder de zorgvuldigheid in het contact met de burgers te verliezen. Dat de burger geen interesse heeft in politiek is natuurlijk onzin. Wij staan als Groen Links ervoor dat in een heel vroeg stadium van wat voor ontwikkeling dan ook zowel de Gemeente, als de burger zich uitspreekt over de randvoorwaarden die voor het project gelden. En dan heb ik het over het ontwikkelen van woningen maar ook van gewone zaken in de buurt. Duidelijkheid in wat wij als gemeente willen en wat de burger wenst, moet niet ontstaan als het project al voor driekwart uitgewerkt is. Het college kan naar ons idee altijd klip en klaar aangeven wat het probleem is en wat voor het college en/of raad harde randvoorwaarden zijn waarbinnen burgers hun creatieve bijdrage kunnen leveren.

‘Weg met traagheid’ en ‘koester de zorgvuldigheid’, moet het motto zijn!

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een belangrijke rol gaan spelen bij de bevordering van een actief burgerschap. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning. Verstandelijk gehandicapten, ouderen wonen steeds meer zelfstandig. Mensen moeten uit de bijstand en aan het werk. De kansen voor een actief burgerschap zijn aanwezig. College, de Wmo biedt die kans, wij zijn nieuwsgierig waar u staat als het gaat om dit aspect van de Wmo.

 

Bestuur en organisatie

Ik ben even kwijt waarom we de backoffice van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) naar Midden Nederland verhuizen. Het levert geen geld op lees ik op pagina 26, voor de gemeente wel een hoop gedoe waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Hoe zat dat nu ook al weer college?

De inkoop

Aanbesteden levert op, dat blijkt! College, wij doen u de suggestie eens te onderzoeken of in de programma’s voor aanbesteding niet méér randvoorwaarden vanuit het gedachtegoed ‘maatschappelijk ondernemen’ kunnen worden opgenomen.

Twee aspecten verduidelijk ik in het kort:

 1. Duurzaamheid. De bij de inleiding genoemde prioriteit rond de fijn-stof-terugdringing kan in een aantal gevallen als randvoorwaarde meespelen.
 2. De maatschappelijke betrokkenheid van de betreffende ondernemers, als het gaat om de sociale cohesie van de Vlaardingse samenleving, zou wellicht een item kunnen zijn in de aanbestedingsprocedure.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Nog even een nabrander College: De Nationale Kampioenschappen Veldloop voor gemeente ambtenaren

Er wordt om gestreden, begrijp ik, om dat te mogen organiseren. Een soort wedstrijd vooraf dus. Vlaardingen heeft de eerste loop gewonnen begrijp ik.

Ik zei laatst nog tegen een collega die zich sterk maakte voor sportsubsidiëring dat hardlopen in de Broekpolder niks kost en toch gezond schijnt te zijn. College, u heeft ongetwijfeld hogere doelstellingen in het hoofd dan wij kunnen bevroeden om dit extra bedrag waar te maken. Ik heb een fantasie, maar ik kan er naast zitten. U bent zo bewogen met de CAO crisis inclusief de acties van ambtenaren, dat we de kans om landelijk de ambtenaren te sponsoren niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. Maar ik geef toe het is vergezocht.

Of zou het zijn dat het iets met imago van doen heeft? Laten we dan vooral niet vergeten de ambtenaren van de Stadsregio uit te nodigen om de Broekpolder al rennend te ervaren.

 

Wat moet er in 2006?

Laten we temidden van de lastige maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaardingen onze zegeningen tellen.

We zijn als Raad kritisch op inhoud en leveren allen onze constructieve bijdragen. Meestal ongevraagd maar ja zo gaat dat in het dualisme. We hebben het college als GroenLinks deze keer weer meer dan twee handen vol met suggesties gedaan. En er komen nog negen fractievoorzitters na mij.

De PPN: Onze voorlopige conclusies

Vlaardingen kenmerkt zich inderdaad door het feit dat er veel werk in uitvoering is. Dat tijdens de verbouwing de verkoop gelukkig gewoon doorgaat zal niemand ontgaan zijn.

Om nog maar eens te onderstrepen hoe belangrijk uw taak is hebben we als coalitie een amendement met huiswerk op uw bezuinigingsplannen gemaakt. Namens mijn collega’s mag ik u die overhandigen.

Daarnaast horen wij graag uw reactie op een aantal vragen, suggesties en kanttekeningen van GroenLinks.

 

Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.