GroenLinks, PvdA en CDA willen een Speciaal Kinderfonds

Gemeente heeft extra geld te besteden, wat doen we daarmee?

GroenLinks, PvdA en CDA kiezen voor een speciaal fonds dat kinderen die in een armoedesituatie zitten betere kansen kan bieden. Vlaardingen 22 juni 2006Geacht College,Wij constateren dat de opbrengst van de gelden van de verkoop van de AVR onverwacht de mogelijkheid geeft een deel van de opbrengst een specifieke bestemming te geven. In het 'bestedingsvoorstel AVR-gelden' wordt een geoormerkt bedrag toegevoegd aan een bestemmingsreserve, ondermeer bestemd voor 'Sociaal Vlaardingen'. In de discussie over de bouwstenennota vraagt u ons prioriteiten aan te geven.Ook bij dit voorstel menen wij dat het wenselijk is hier een uitspraak over te doen. Wij realiseren ons dat een deel van de Vlaardingse bevolking, dat op dit ogenblik problemen heeft om rond te komen, als eerste aan de beurt is om geholpen te worden. Wij menen dat het gewenst is dat kinderen en jongeren niet door een aanhoudend gebrek aan financiën (van hun ouders) belemmerd worden in hun groei naar volwassenheid.Concreter nog, wij menen dat het gewenst is dat kinderen en jongeren zich volwaardige leden van onze samenleving voelen en daarin ook volledig meedraaien. Zodat zij beter in staat zijn zich volgens de gewenste waarden en normen van onze samenleving te gedragen, en méér kans hebben op het behalen van een diploma, c.q. het verkrijgen van een baan. Ook wanneer belemmeringen in het kind zelf liggen geldt dat het streven erop gericht moet zijn dat, vanuit wèl aanwezige kwaliteiten, een plaats voor het kind in het maatschappelijke leven mogelijk moet zijn. Wij vinden het daarom een prioriteit om het financiële ondersteuningsaanbod voor jonge Vlaardingers 'eenvoudig, structureel en samenhangend' toegankelijk te maken.In aansluiting en in aanvulling op de mogelijkheden die het Sociaal Cultureel Fonds en de Stichting Leergeld bieden stellen wij u het onderstaande voor:• In uw beoogde armoedeconferentie met prioriteit te onderzoeken    op welke wijze in Vlaardingen op samenhangende wijze de    armoedesituatie voor kinderen teruggedrongen kan worden.    De gedachte, dat maatwerk in veel van de armoedesituaties    juist voor kinderen uitgangspunt moet zijn, nader vorm te geven. • Een zodanige laagdrempelige structuur te ontwerpen dat juist    kinderen die zich in die situatie bevinden zonder of met een    minimale bureaucratische regelgeving geholpen kunnen worden.    De tussen-wal-en-schip-problematiek kan hierdoor in behoorlijke    mate worden teruggedrongen. Een adequaat netwerk van    vertrouwenspersonen zou in deze structuur zeker oplossend    kunnen werken. • Voor komende jaren een significant bedrag te reserveren voor de    specifieke probleemsituatie die zich voordoet bij de overgang van    basisschool naar voortgezet onderwijs. Wij vinden dat in de over-   gangsfase van basisschool naar voortgezet onderwijs vaak de    financiële middelen bij een deel van de Vlaardingse bevolking    met een kleine beurs, ontbreken. De bijdrage die de IB groep    verstrekt is niet meer dan een tegemoetkoming en wordt    overigens maar aan een beperkte doelgroep toegekend.    Het is duidelijk dat een goede start in het voortgezet onderwijs    mede veroorzaakt wordt door het gevoel erbij te horen. Financiën    mogen daar niet een wezenlijke blokkade in vormen.Wij zien uw voorstel in de aanloop naar de begrotingsbespreking met interesse tegemoet.Namens,de fractie van GroenLinks, CDA en PvdA Jack TsangBram KeizerwaardJoop van Papeveld