Kaart Actieplan Wonen Vlaardingen
Kaart Actieplan Wonen Vlaardingen

GroenLinks raadslid Corrie Kortleven over actualisatie Actieplan Wonen

Vanavond 11 maart wordt in de Vlaardingse Raad het ‘raadsvoorstel Actieplan Wonen’ behandeld. Een herijking van het Actieplan Wonen uit 2008 waarbij opnieuw de richtinggevende kaders moeten worden vastgesteld door de Raad. GroenLinks heeft hier wel een en ander in opbouwende zin aan bij te dragen.

________________________________________________________________________________________

Raad van 11 maart 2014

Herijking van ActiePlanWonen   (Corrie Kortleven 08-03-2014)

‘WE DOEN ONS BEST’

Dit is geen krachtige zin he? Deze zin komt wel voor in de afsprakenlijst die deze herijking in feite is. Hiermee spreken we dus af ons best te doen om de Europese richtlijn te volgen met betrekking tot duurzaam bouwen. Maar de insteek is positief!

GroenLinks gaat voor:

Een groene vitale stad met kwaliteit en samenhang, waar vele soorten  – maar altijd duurzame - woningen te vinden zijn.
Een kwalitatief goede woning voor elke Vlaardinger.
En naast het bouwen faciliteren we de maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele en economische vooruitgang voor de Vlaardingers.

Deze ‘Actualisatie Actieplan Wonen’ (PDF) is weer een mooi stuk, het constant werken aan die vitale stad is goed zichtbaar. Ik vind het ook leuk hierin bevestigd te zien dat de inwoners van Vlaardingen verjongen.

In de commissies is al veel gezegd, ook hebben we onze ideeën over waar we aan moeten denken bij de herijking schriftelijk ingediend. Ik zal het hier niet allemaal herhalen, voor die informatie verwijs ik graag naar onze website.

Vanaf de startfase van het Actieplan Wonen is GroenLinks, net als vele andere partijen, nauw betrokken geweest bij dit voor de toekomst van Vlaardingen zeer belangrijke onderwerp. Onze visie is ook al die tijd goed herkenbaar, alhoewel we soms wat drammerig moesten zijn. Denk daarbij aan de sociale aspecten en de duurzaamheid.

De GroenLinks fractie blijft steeds kritisch en werkt graag mee om meer te doen dan ‘uiterste best’ om de ambitie ‘klimaatneutrale stad’ waar te maken.
Het is aan de kiezer op 19 maart hiervoor te stemmen.

Op sociaal gebied moeten er nog wat slagen worden gemaakt. Zo is nog niet in alle wijken de sociale dienst en werkgelegenheid geïntegreerd. De decentralisatie van de zorg geeft daarentegen goede hoop op buurten waar ogen en oren zijn om op problemen in huishoudens in te kunnen spelen. Leefbare buurten zijn wat GroenLinks betreft buurten waar je elkaar in de ogen kunt kijken, elkaar groet en voor elkaar openstaat. De randvoorwaarden, zoals veel groen, ontmoetings- en speelruimten, zijn gelukkig verankerd.

Wat mooi dat er in Vlaardingen nog zoveel gebouwd en gerenoveerd kon worden, we hebben er prachtige wijken bij. Helaas nog steeds veel auto’s op het maaiveld en bestrating waar ook bomen, gemeenschappelijke tuinen of ander groen had gekund. Ook mooi dat de motie - die wij samen met de VVD hebben ingediend en door de raad is aangenomen - over de buitenruimte wordt betrokken bij uitvoering van projecten.

De speeltuin bij het project HoogLede is een mooi voorbeeld. We vragen u dit vooral steeds weer mee te nemen, ook als het gaat om specifiekere projecten zoals bijvoorbeeld Parc Drieënhuijzen (misschien anders ingericht dan een speeltuin).

Wat betreft de doorstroming is ook nog het een en ander te doen. Met een doorstromingsarrangement is het nodig -naast het prikkelen/verleiden- om de obstakels weg te nemen. We hebben er niets aan als bijvoorbeeld de ouders wier kinderen inmiddels allang uitgevlogen zijn in de schaarse eengezinswoningen blijven. De verhuisketen moet op gang gebracht worden zodat jonge gezinnen de kans krijgen naar bijvoorbeeld een grondgebonden woning te gaan.

Nieuwe en aanvullende afspraken maken met de partners en in een herijking of prestatieafspraken vastleggen moet natuurlijk steeds weer gebeuren, maar de actualiteit en met name de onzekerheden moeten we ook steeds in ogenschouw nemen. Zo is in de kamerbrief van de minister te lezen dat de financiën van de woningbouwcorporaties zorgelijk zijn. Ook een van onze partners, Waterweg Wonen, heeft een solvabiliteit van minder dan 15%. Daarnaast is de vraag naar sociale koop- en huurwoningen groter dan aanvankelijk en dat maakt het niet makkelijk om de ambitie ‘kwalitatief goede woningen voor alle Vlaardingers’ in te vullen. Ik hoop dat het verhuren van een klein deel van de nieuwe,duurdere woningen onder de 650 eurogrens kan blijven voortbestaan.

We moeten ons ook wel realiseren dat we steeds uitgaan van onderzochte veranderingen, maar veranderingen gaan hard, ook deze herijking is niet statisch.
Daarnaast zijn er woningen nodig met woonruimte voor een mantelzorgbehoevende; de zogenaamde kangoeroe-woning. Zeker mensen die het druk hebben met mantelzorg of met grote gezinnen nemen niet de tijd om aan woononderzoeken mee te doen en dat geeft een onjuist beeld van de behoefte waarop we willen inspelen. De signalen die er zijn en die kunnen worden opgepikt met het uitbreiden van het buurtgericht werken zijn mee te nemen in de afstemming op de vraag. En om getto’s te voorkomen moet je niet de ogen sluiten voor de toenemende armoede, mensen met problemen vullen evenmin een woononderzoek in.

Het Actieplan Wonen vraagt om een vooruitdenkend beleid. En dat betekent dat je ook complexe vraagstukken meeneemt in je afsprakenlijst. Daar heb je lef en bestuurlijke ambitie voor nodig.

Vlaardingen krijgt een steeds jongere bevolking, dat vraagt ook om verjonging in de gemeenteraad. Ook hiervoor kan de Vlaardinger kiezen op 19 maart. Net als bij GroenLinks staan er ook bij enkele andere partijen jonge mensen op verkiesbare plaatsen. Twintigers en dertigers staan klaar om de nieuwe gemeenteraad te gaan vormen; steun ze en geef ze een kans!

Laten we geen genoegen nemen met ‘we doen ons best’. Een vooruitdenkend beleid is op een andere manier ordenen van complexe vraagstukken. Daar heb je lef en bestuurlijke ambitie voor nodig.

Een groene vitale stad met kwaliteit, maar zeker ook samenhang; dat is meer dan alleen fysiek bouwen.

       Het is nu aan de nieuwe generatie!

___________________________________________________________________________

HERIJKING VAN ACTIEPLAN WONEN IN 2013      
(Corrie Kortleven 23-11-2013 en 20-02-2014 in Raadscommissie Stad)

De GroenLinks ambitie ten aanzien van wonen:

Vlaardingen, de buitenstad vol cultuur, natuur en betrokkenheid. Een stad met ambitie en de kracht om die ambitie waar te maken.

Een aantrekkelijke vitale stad met kwaliteit en samenhang, waar vele soorten -maar altijd duurzame- woningen te vinden zijn. Een kwalitatief goede woning voor elke Vlaardinger.
Hierbij faciliteren we de maatschappelijke sociaal-culturele en economische vooruitgang voor de Vlaardingers (de zogenaamde liftfunctie).

Het actieplan Wonen is geen blauwdruk, het zijn visies voor een langere periode en dan is het logisch dat er periodiek wordt getoetst aan de tijdgeest en de omstandigheden. Zo moeten we steeds in kunnen spelen op de vernieuwingen in de markt.
“Consumenten bouwen zelf” is zo’n vernieuwing. Eigenlijk: terug naar de tijd waarin met ‘de markt’ bedoeld werd: ‘woningzoekenden’ in plaats van projectontwikkelaars’.
Mooie voorbeelden zien we hiervan al in Almere en Amsterdam.
Maar ook op technisch gebied: nieuwe innovatiegolven green tech, clean tech, new energy tech, nano tech etcetera. Technologie van de 5e golf (digitalisering, computer, robotica, internet, mob tech en contextual tech) volledig doordrongen in hoe we leven, wonen, werken, ontspannen, leren enz. (voor zowel (sociale-)huur als koop).
Een vooruitdenkend, anticiperend beleid is op het juiste moment complexe vraagstukken op een andere manier ordenen. Daar heb je lef en bestuurlijke ambitie voor nodig. Zo moeten we ook in kunnen spelen op bijvoorbeeld meer impliciete wensen t.a.v. bijvoorbeeld de mantelzorg, zoals families die eigenlijk graag in een meergezinshuis willen wonen. Of gezinsleden die juist beter niet in één huis wonen, maar wel bij elkaar in de buurt.

De decentralisatie Jeugdzorg en de decentralisatie van delen van de AWBZ gaat ook een andere druk leggen op de woningmarkt. Ouderen moeten/ mogen immers langer thuis blijven wonen. De doorstroming zal dan (nog) minder worden. Eveneens is het van belang seniorenwoningen (om) te bouwen in de buurt van zorg- en welzijnsorganisaties.

In de verdere ontwerpen van buurten en wijken moet diversiteit en veranderbaarheid zorgvuldig worden uitgewerkt. De Buitenstad getuigt: grootsheid en bescheidenheid.
We moeten beseffen dat vorm en functie van buurten de ontplooiing van mensen kan aanmoedigen, maar hen ook kan belemmeren in deelname in de maatschappij en het aangaan van sociale verbanden.

Het gaat erom dat er, als richtsnoeren voor de fysieke ruimte, robuuste structuren worden ontworpen. Maar óók dat er tussen deze robuuste structuur, met zijn zekerheden, plekken worden geboden die juist onbestemd zijn en die ruimte bieden voor de onzekerheid, en die in kunnen spelen op de expliciete wensen van een moment en/of tijdsgewricht.

Met het Actieplan Wonen willen wij een robuust raamwerk dat flexibel genoeg is, zonder afbreuk te doen aan het concept.

We moeten het conflict blijven aangaan tussen geconcretiseerde economische, maatschappelijke, ideologische, technische en pragmatische dilemma’s.
‘Vlaardingen verbindt’ betekent: niets uitsluiten, en het voorkomen van verharding in sociale en culturele scheidslijnen tot versteende grenzen.

Denken over stedelijkheid is beschouwelijk denken. Velen zullen er het nut van inzien, de stad is vooral een praktische zaak in hun ogen. Toch is stedelijkheid ook de samenhangen aan de orde stellen en geen neutrale, vanzelfsprekende techniek. Blijven communiceren met de experts (bewoners/gebruikers) op een welverdiend niveau is dus vanzelfsprekend.

Vlaardingen heeft het actieplan nog steeds broodnodig, zeker in samenhang met de diverse problemen die op ons af komen door de decentralisatie van o.a. Jeugdzorg en de Zorg. De stad kan steeds meer de schaduwzijde laten zien, die mensen vereenzaamt, groepen laat verpauperen en kansen ontneemt, en onderdak biedt aan (georganiseerde) criminaliteit. De stad die vervuilt en energie onttrekt, ontluistert, groepen in- en uitsluit. De plannen moeten zeker de preventie in deze steeds in ogenschouw nemen.
Vlaardingen zal wat GroenLinks betreft staan voor groei en Vlaardingen biedt de beste kans om aan armoede te ontsnappen.

Juist van het faciliteren van, en het open staan voor een open en dynamisch leven zal veel afhangen in de toekomst. Als de stad niet in staat is een opvangbuffer te vormen voor de maatschappelijke dilemma’s van nu en in de toekomst, ontstaat nog meer armoede op emotioneel, intellectueel, cultureel en economisch gebied.

Nog even de rest van de punten waaraan GroenLinks steeds toetst.

De Groenstructuren worden versterkt, en ruimte voor spelen en ontmoeten zie je in alle gebieden terug komen. We benadrukken nog maar eens dat de reeds bestaande bomen en de verdere aanleg van de buitenruimte van heel groot belang zijn voor potentiële kopers van te bouwen woningen.

Alle kansen aangrijpen om de ambitie - Klimaatneutrale stad - waar te kunnen maken!