Raadslid Lianne van Kalken van GroenLinks Vlaardingen over de VoorJaarsNota 2017
Raadslid Lianne van Kalken namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen over de VoorJaarsNota 2017

GroenLinks raadslid Lianne van Kalken over de Voorjaarsnota 2017

Op woensdag 5 juli heeft Lianne van Kalken namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen de algemene beschouwing gehouden op de VoorJaarsNota van het college. De focus ligt niet alleen op het verleden, maar ook op de toekomst. Hieronder de tekst die zij uitsprak. Daaronder de amendementen en moties van of mèt GroenLinks ingediend. Op donderdag 6 juli komt het College van B&W met een reactie.

________________________________________________________________

[De uitgesproken versie telt.]

VOORJAARSNOTA 2017 - BIJDRAGE GROENLINKS VLAARDINGEN

 
Voorzitter, collega raadsleden en burgers van Vlaardingen,

Vandaag bespreken we de laatste Voorjaarsnota van het huidige college. Deze Algemene Beschouwingen zijn daarmee niet alleen een vooruitblik op de toekomst maar onvermijdelijk ook een omzien naar de periode die achter ons ligt.
Vandaag wil ik het hebben over zowel de afgelopen periode, als de toekomst en de visie die GroenLinks daarop heeft.
 
Het omzien
1) Onze politieke cultuur van hoe we met elkaar omgaan in de raad
De afgelopen raadsperiode is snel gegaan en er is veel gebeurd. Niet alleen in de raad en in college, maar ook met ons, als individuen. De drie jaren dat ik hier aanwezig ben, zijn een boeiende leerschool geweest. Met diepte-, maar ook hoogtepunten. In de raad, maar ook in de stad. Want er is veel gebeurd in Vlaardingen.

De essentie van een stad is dat het een gezamenlijk project is, van iedereen die er woont. Het is -hoe dan ook- altijd de verdienste van samenwerking, van collectiviteit. De insprekers bij de Voorjaarsnota, bewijzen dat in Vlaardingen elke keer weer.

Het coalitieakkoord heet dan ook ‘samen aan zet’. Maar in hoeverre is dat nou zo? Zijn wij in Vlaardingen wel samen aan zet? In hoeverre zijn wij in deze raad in staat om ECHT samen op te trekken? De stad gezamenlijk te besturen? In hoeverre krijgt de stad Vlaardingen de kans om het beste uit zichzelf te halen, als collectief?

Tijdens de voorbereiding over deze Algemene Beschouwing had ik vele gedachten: over de raad, de verhouding met het college en onze politieke cultuur. We troeven elkaar af. Partijen die als losse eilandjes opereren. Als raad autoriteiten regelmatig ondermijnend. Zowel in coalitie als in de oppositie. Allen gericht op verkiezingsretoriek en wie als eerste een paar regels ergens over in de krant krijgt. Als college soms het contact met de burger verliezend, ‘regentengedrag’ zo werd vorige week donderdag gesproken. Zijn wij blind en doof voor die geluiden? Alsof er geen probleem is dat steeds meer burgers zich afkeren van politiek en zelfs van de democratie.

De burger moet wat te kiezen hebben; daarom hebben we ook verschillende politieke partijen. Maar dat zijn verschillen op inhoud. Die verschillen hebben voor partijen evident nut. Politiek leeft bij de gratie van het verschil. Bij de gratie van het uitvergroten van tegenstellingen. Maar de vraag is of er niet een punt is waar dit spaak loopt. Een punt waar tegenstellingen verblinden.

2) Het gevaar van het opzetten van groepen in de samenleving
Tegenstellingen lijken in de samenleving vergiftigend en desastreus te werken. Want wat is het nut van polarisatie tussen bevolkingsgroepen? Wat is het nut van segregatie in het onderwijs? Wat is het nut van groeiende ongelijkheid? Dat nut bestaat niet. Een samenleving is gebaat bij verbinding in plaats van tegenstellingen. In mijn optiek geldt dat ook voor onze raad.

3) Enkele suggesties voor de Voorjaarsnota
De belangrijkste doelstelling was het op orde brengen van de financiële positie. Het versterken van de reserves door vele bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Wij zijn, net als het college, trots op de getoonde wendbaarheid en veerkracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het sparen heeft een grote tol geëist van de dienstverlening, het fysieke aanzien van de stad en de instellingen die een belangrijke rol spelen om Vlaardingen tot een prettige stad te maken.

De keuzes die het college gemaakt heeft, zijn zoals u weet niet die van GroenLinks. Wij kiezen voor keuzes die niet alleen gericht zijn op de korte termijn, maar juist op de toekomst.
 
Enkele punten uit de voorjaarsnota:

 • Meer geld levert niet meer veiligheid op. En een buurtsportcoach in z’n eentje ook niet. GroenLinks wil investeren in sociale preventie. Niet bezuinigen op, maar investeren in mensen die iets aan de kern van het probleem kunnen doen. (Investeren in sociaal werk, ondersteuning onderwijs, wijk en buurt werk enzovoort). Preventie verdient daarbij een grotere rol. Ook in verhouding tot de aanpak van de Westwijk.
   
 • Het “sober” onderhoud van de afgelopen jaren, leidt nu mogelijk tot kapitaalvernietiging van het wegenstelsel. Zoals het achterwege blijven van wegenonderhoud, geldt dit ook voor groen: het leidt tot verloedering en op de langere termijn kapitaalvernietiging. Het bomenbestand is aanzienlijk uitgedund, zonder noemenswaardige vervanging. Bij nieuwbouwactiviteiten worden bomen weggezaagd die bij nader beschouwing behouden konden worden. Het is een korte termijn visie. Als we al van een visie spreken. GroenLinks is dan ook blij met het initiatief om van ‘sober’ naar ‘basis’ te gaan. Deze motie ondersteunen wij van harte.
   
 • Hoe zit het met de Marathonweg? Wij begrijpen dat er al ontwikkelingen plaatsvinden. Hoe zit het met het plan van aanpak? Waarom gaat u daar volgens de VJN pas in 2020/2021 iets aan doen, en dan slechts op het gebied van verkeer en mobiliteit. Geen milieumaatregelen? Waarom niet een veel ambitieuzer plan, gericht op de langere termijn?
   
 • De stadsgehoorzaal. Alles van waarde is weerloos. Daarmee wil ik zeggen dat wat fragiel en weerloos is, ook breekbaar is. Zo ook in de culturele sector. De keus is aan ons: koesteren en beschermen we de zo mooie Stadsgehoorzaal en hun trekpaarden? Of vertrappelen we het. Wat GroenLinks betreft het eerste. Wij pleiten ervoor om het totale bedrag a 640.000 per jaar vrij te maken voor de Stadsgehoorzaal. 

  (Dat D66 en de SP nu met een plan komen, vinden wij fantastisch. Dat het uitgerekend deze partijen zijn die eerst de SGZ hebben laten verdrinken, en dan nu de reddingsboei gooien, geeft weer blijk van hoe politiek, zeker zo voor de verkiezingen er uit ziet.) Wij steunen uiteraard dit scenario 4, en ondersteunen daarmee het amendement. Een goed functionerende Stadsgehoorzaal met een aantrekkelijke en kwalitatief sterke programmering is van groot belang voor de stad en haar cultuur.

  Daarnaast dienen wij samen met de CU/SGP een motie in om het Vlaardings museum te ondersteunen. Het college dient wat ons betreft het gesprek aan te gaan met de directie en Raad van Toezicht van het museum om een plan van aanpak te maken.

 • Het aantal Vlaardingers in de bijstand blijft groeien. Dit baart ons echt grote zorgen. Welke maatregelen zijn er dan om mensen aan het werk te helpen? In de VJN konden we deze niet vinden?
   

Het heden
Voorzitter, Verandering is dus nodig! Niet alleen voor wat betreft de samenwerking in onze raad. Maar ook voor wat betreft de langere termijn visie die wij gezamenlijk moeten hebben. De verbinding met de stad is nodig! Wat GroenLinks betreft komt die verandering er in ieder geval volgend jaar.

De voorjaarsnota 2017 laat zien dat er langzaam weer ruimte komt voor nieuw beleid. Maar, wat GroenLinks betreft is deze wederom ingevuld op basis van kille cijfers. We missen de idealen, de duurzame basis voor meerdere jaren.
Wat zouden we willen:

 1. Een bruisende stad waar SAMEN een woord van betekenis is
  GroenLinks heeft de ambitie om van Vlaardingen een stad van vele mogelijkheden te maken. Vlaardingen is een stad met historie, kennis, natuur en cultuur, het heeft alles in zich om de komende jaren een prettige stad te worden; waar bewoners aan de slag gaan met hun eigen ideeën voor straat en buurt, waarbij we een gastvrije plaats zijn voor nieuwe en jonge bewoners, waar creatieve ondernemers werken, waar we wijkteams hebben voor inwoners die wat extra aandacht nodig hebben. Kortom, een stad waar iedereen kan en wil wonen, en waar SAMEN een woord is met betekenis.
   
 2. Een kleine binnenstad geconcentreerd rond het Liesveldviaduct als stadspark
  Het is nodig dat we de binnenstad vergroenen. Groen vergroot de leefbaarheid, bevorderd de gezondheid van bewoners en is van onschatbare waarde voor de ontplooiing en het welbevinden van kinderen. We dienen daarom een motie in die tot doelstelling heeft dat Vlaardingen vergroent en niet versteend!
  De binnenstad moet een verblijfplaats worden. Winkels verdwijnen, we moeten keuzes maken anders zal de binnenstad definitief verloederen. De inspreker maakte het weer duidelijk: Uitstel van investeringen kan niet meer. We hebben een lange termijn visie nodig. De financiering door het college is een goed begin, maar er is meer nodig. Wat GroenLinks betreft kiezen we voor een kleine, groene binnenstad met een hoogwaardig aanbod van winkels. Met aandacht voor duurzaamheid en lokale producten. GroenLinks maakt van het Liesveld Viaduct een stadspark.
   
 3. Vlaardingen jongeren- en studentenstad
  GroenLinks wil Vlaardingen aantrekkelijker voor jongeren en studenten maken. Waarbij huisvesting natuurlijk een belangrijk item is. Daarbij denken wij aan een studentenhuisvestings-plan dat bijdraagt aan het verbeteren van de positie van de huidige bewoners, omdat studenten een stad bruisend, levendig en financieel sterker maken.

De nieuwe metrolijn die momenteel gebouwd wordt, zorgt voor een directe en goede verbinding van Vlaardingen met het centrum van Rotterdam. Vlaardingen mist de juiste huisvesting voor jongeren. De jongeren die eigenlijk best in Vlaardingen willen blijven wonen, worden nu verdreven naar Rotterdam, om ze vervolgens met het Actieplan Wonen in een latere levensfase weer hier naar toe te trekken. Ook voor de ontwikkelingen van de Food Academy biedt dit mogelijkheden. Waar meer studenten zijn, is meer bestaansrecht voor voorzieningen als uitgaansgelegenheden. Hoe meer van dit soort voorzieningen, hoe aantrekkelijker de stad wordt.

Samen maken we onze stad en gezamenlijk staan we op een keerpunt. GroenLinks ziet vooral kansen en potentie: In tijden van storm bouwen sommige mensen muren, anderen bouwen duurzame windmolens!

___________________________________________________________________________________________

Voorjaarsnota 2017 - Download hier

 
Amendementen op de Voorjaarsnota, van, of deels mede ingediend door, GroenLinks Vlaardingen

Amendement 1: FIA (Food Innovation Academy)
Amendement 2: Ter vaststelling Voorjaarsnota 2017
Amendement 3: Fusie Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade40
Amendement 4: Bedrijfsplan Stadsgehoorzaal
Amendement 6: Eigen Vermogen Stadsgehoorzaal

 
Moties Voorjaarsnota:

Motie 1. Motie Vlaardings museum heeft steun nodig bij plannen voor de toekomst (GroenLinks en ChristenUnie)
Motie 2. Motie vergroenen Vlaardingen (GroenLinks)
Motie 6. Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud (ChristenUnie, PvdA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks, Algemeen Ouderen Verbond en Stadsbelangen Vlaardingen)