GroenLinks stelt B&W vragen n.a.v. planning en procedure 'Duuzaam Inkopen'

De Gemeente Vlaardingen past bij 33% van de inkopen en aanbestedingen het duurzaam-heidsprincipe toe. De afspraak is dat eind 2010 dit percentage 75 moet bedragen.

-------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 6 juli 2009

 

Betreft: Artikel 36 vragen inzake managementsamenvatting duurzaam inkopen.

 College van Burgemeester en Wethouders

 Aan de raad stuurde u bovengenoemde samenvatting toe inzake het duurzaan inkopen van de Gemeente Vlaardingen.

De Gemeente Vlaardingen past bij 33% van de inkopen en aanbestedingen het duurzaam-heidsprincipe toe. De afspraak is dat dit percentage eind 2010 75 moet bedragen.

In de kaders en randvoorwaarden worden de volgende opmerkingen gemaakt: - De verantwoordelijkheid voor duurzaam inkopen is in de organisatie onvoldoende bekend. - Focus op 2 thematische speerpunten. - Stel een beleidslijn vast hoe om te gaan met meerkosten.

Opmerkingen inzake de inkoop- en aanbestedingsprocessen: - Meer aandacht besteden aan het proces en verantwoordelijkheid. - Annuleren van de aankoopopdracht bij onvoldoende aandacht voor duurzaamheid.

Opmerkingen productgroepprioritering: - Focussen op stadskantoor en overige gemeentelijke gebouwen. "Toepassen van minimuneisen bij inhuur". - Toepassen van de SRI regeling. - Duurzaamheid beoordelen van de contracten met Irado.

Daarnaast komen aanbevelingen om de scan periodiek te herhalen en om de resultaten te publiceren.

 De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

1. Bent u het met de conclusies en aanbevelingen eens?

2. Bent u bereid om de conclusies en aanbevelingen over te nemen?

3. Kunt u per onderdeel aangeven welke concrete stappen u gaat maken om de gemaakte afspraak eind 2010 te realiseren ?

Reeds in 2005 heeft de raad een initiatiefvoorstel aangenomen inzake de 5% regeling (Social Return on Investment). In 2008 is e.e.a. verwoord in de nota Duurzaam Inkopen.

 De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

4. Kunt u aangeven bij welke aanbestedingen dit criterium is gehanteerd, en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

5. Kunt u de raad uitgebreid informeren hoe de resultaten zijn geweest van januari 2008 tot 30 juni 2009?

 Met vriendelijke groeten,

Fractie Groen Links,Kees Borsboom.