Volgens afspraak gaat het hier om bomen ter compensatie van de bomenkap die plaats vond door de aanleg van het Blankenburgtracé. Dit kan door de aanleg van extra mini-bossen in de stad, maar ook door een deel van de te compenseren bomen ter beschikking te stellen aan inwoners van Vlaardingen, dit bv. in samenwerking met woningbouwcorporaties.

_____________________________________________________________________________________

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 18 februari 2020

Betreft: Compensatie maatregelen bomenkap Blankenburgverbinding

 

Geacht college,

GroenLinks zet zich in voor een groener Vlaardingen met een mooier boombestand, dit is u bekend. Het is u tevens bekend dat GroenLinks zich altijd verzet heeft tegen de komst van de Blankenburgverbinding. Dit tracé betekent namelijk een groot verlies aan uniek natuur- en cultuurlandschap. Zo zijn er inmiddels vreselijk veel bomen gekapt en zullen er binnenkort nog meer verloren gaan langs de Broekpolderweg. Gelukkig is er met BAAK afgesproken dat er compenserende maatregelen getroffen worden, hieronder valt ook de herplant van bomen.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere positieve ontwikkelingen te zien t.a.v. het boombeleid in Vlaardingen; er wordt extra aangeplant, er wordt meer gedaan om bomen te behouden, het beleid wordt erop gericht om het boomvolume te doen toenemen en er is een nieuwe boomverordening in de maak. Daarnaast worden Vlaardingers steeds vaker uitgedaagd om mee te denken en te doen.

Dit zien we o.a. terug bij de aanplant van het minibos of het vergroenen van tuinen. GroenLinks juicht dit toe, maar zoals u ook van ons gewend bent houden we het groen in Vlaardingen nauwlettend in de gaten en doen waar mogelijk een voorstel tot verbetering.

Zo moet BAAK een groot aantal bomen compenseren. Het gaat naar ons weten om ruim 800 bomen, die niet in de directe omgeving van het Blankenburgtracé herplant kunnen worden. Gezien het feit dat voor de aanleg van de Blankenburgverbinding onder andere het tweede volksbos is gekapt, zou het een mooi gebaar zijn om een deel van de te compenseren bomen weer ter beschikking te stellen aan Vlaardingers. Dit kan o.a. door de aanleg van extra minibossen. Daarnaast zijn er wellicht ook mogelijkheden om woningcoöperaties te bewegen om hun bewoners van bomen voor in hun tuin of ruimte rond de woningen te voorzien.

GroenLinks is erg benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de compensatie en heeft een aantal vragen:

  1. Kunt u aangeven waar u van plan bent om de ruim 800 te compenseren bomen van BAAK in de stad te planten? Het gaat hierbij om die bomen waar in de directe omgeving van het Blankenburgtracé geen plaats is.

  1. Kunt u de stand van zaken rond de compensatie van gekapte bomen door BAAK geven?

  1. Bent u het met GroenLinks eens dat deze bomen voor Vlaardingen behouden moeten blijven?

  1. Wat GroenLinks betreft zou het wenselijk zijn om een deel van de te compenseren bomen als het ware “terug” te geven aan de Vlaardingers. Een groot deel van de gekapte bomen betrof namelijk het tweede volksbos. Dit zou kunnen middels het aanleggen van extra minibossen. Ziet het college mogelijkheden hiertoe?

  1. Bent u het tevens met GroenLinks eens dat in het kader van het stimuleren van groene tuinen het een mooi gebaar is om een deel van de te compenseren bomen ter beschikking te stellen aan inwoners van Vlaardingen?

  1. Wij begrijpen dat het moeilijk is om bomen in het kader van compensatieafspraken aan particulieren te schenken, dit i.v.m. de controle hierop. Ziet u echter wel mogelijkheden om middels de woningcoöperaties een aantal van deze bomen beschikbaar te stellen voor tuinen van mensen in een (sociale)huurwoning? Ziet u daarnaast mogelijkheden voor woningcoöperaties om, waar zij de buitenruimte beheren, deze bomen samen met hun huurders te planten?

 
We zien uw beantwoording met interesse tegemoet,

Hartelijke groet namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.