GroenLinks stelt college vragen over toestaan vreugdevuren oudejaarsnacht

Het college is voornemens toch weer vreugdevuren toe te staan in de nacht van 31 december 2014/1 januari 2015 door opnieuw ontheffingen te verlenen. Dit ondanks negatieve adviezen van de politie en de Veiligheidsregio! Het college baseert dit besluit op een peiling bij de partijen uit de Raad, bijeen op een thema-avond 'Veiligheid' jl. mei. GroenLinks vindt in de weergave van deze peiling haar standpunt, namelijk 'het binnen twee á drie jaar afbouwen in de omvang van deze vreugdevuren tot nul', in het geheel niet terug! Bovendien verbaast het GroenLinks dat het college op basis van een dergelijke peiling besluiten neemt in plaats op basis van een bespreking in de Raad!
De uitspraak van het college om in de toekomst een vreugdevuur op de locatie Marathonweg te zullen gaan verbieden heeft slechts te maken met 'infrastructurele maatregelen' die dan zullen zijn uitgevoerd, en niet met enig ander beleidsmatig en inhoudelijk argument. Deze argumenten betreffen immers verboden in verband met de bescherming van het milieu en de openbare orde en veiligheid. Worden de te verlenen ontheffingen wel gebaseerd op voldoende onderzoek naar de mogelijk negatieve gevolgen van vreugdevuren?

__________________________________________________________________________________

Aan: College van Burgemeester en wethouders

Vlaardingen, 30 juli 2014

Betreft: Vreugdevuren

 

Geacht college,

In uw informatie aan de raad maakt u melding van uw voornemen inzake uw ‘Beleid vreugdevuren jaarwisseling 2014/2015’.

U geeft aan dat op grond van artikel 10.2 van de wet milieubeheer en op grond van artikel 5.29 van de APV het verboden is om afvalstoffen te verbranden. Maar op grond van artikel 10.63 wet milieubeheer kunt u ontheffing verlenen indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.
Ook op grond van artikel 10.2 wet milieubeheer kunt u ontheffing verlenen voor zover het geen gevaarlijke stoffen betreft.
Daarnaast kunt u ontheffing verlenen als de openbare orde en veiligheid niet in gevaar zal komen.
Ook schrijft u dat politie en veiligheidsregio afwijzend staan tegenover het tolereren van vreugdevuren.
Daarnaast zegt u onrust te verwachten bij het verbieden van vreugdevuren.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

 1. Vindt u dat u voldoet aan artikel 10.2 en 10.63 om vreugdevuren toch te tolereren? Zo ja, hoe komt u tot deze conclusie?
 2. Vindt u dat u tegen de adviezen van zowel politie als veiligheidsregio kunt ingaan, zo ja, waarom?
 3. Vindt u dat, ondanks de genoemde artikelen, vreugdevuren het milieu niet belasten? Is dit onderzocht?
 4. Heeft het verleden uitgewezen dat er bij de vreugdevuren geen gevaarlijke stoffen zijn verbrand?
 5. Zijn de materialen die verbrand zijn aan te merken als afvalstoffen in de zin van het genoemde artikel 10.2?
 6. Vallen houten pallets en oude kerstbomen ook onder genoemde categorie?
 7. In Vlaardingen wonen ongeveer 5.000 inwoners die acute problemen hebben van hun luchtwegen, vindt u het verantwoord om voor deze mensen het besluit te nemen zoals in uw brief van 15 juli 2014?

  In een informeel overleg met de fractievoorzitters heeft u onze mening gevraagd en weergegeven in uw brief van 15 juli 2014. In de weergegeven tabel met de mening van ‘De Gemeenteraad’ is geen kolom voor onze denkwijze  over deze materie. Wel geeft u aan dat er een partij is - GroenLinks dus - die de vreugdevuren in korte tijd wilt afbouwen.

  De GroenLinks fractie heeft nog meer vragen:

 8. U zegt de gevoelens van de raad te volgen. Betekent dit dat uzelf geen afwegingen van milieu en openbare orde gemaakt heeft?
 9. Acht u deze peiling onder de fractievoorzitters in ‘slechts’ een informeel overleg maatgevend om te spreken over “De Gemeenteraad”?
 10. Waarom heeft u in uw memo niet het standpunt van GroenLinks, te weten: ‘het binnen twee á drie jaar afbouwen in de omvang van deze vreugdevuren tot nul’, weergegeven?
 11. Vindt u dat met dit overleg en uw besluit in uw memo aan de Raad verder overleg in een gemeenteraadsvergadering is afgesloten?
 12. Waarom wacht u met een verbod tot de locatie Marathonweg niet meer beschikbaar is? Waarom handhaaft u dán pas de genoemde artikelen in de wet milieubeheer en APV? Vindt u dat er op deze wijze sprake is van het voeren van consequent beleid?
 13.  Kunt u aangeven hoeveel fijnstof er met de jaarwisseling extra in het milieu komt en wat dit voor Vlaardingen betekent?
 14. Zijn u gevallen bekend waarbij inwoners van Vlaardingen tijdelijk vertrekken omdat de hoeveelheid fijnstof hen teveel wordt?

 
Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,
Kees Borsboom.