GroenLinks stelt vragen over passage 'Voltrekking homohuwelijk' in het regeerakkoord

Dat ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren zo'n huwelijk te voltrekken is in strijd met de grondwet. Is het college bereid aan te dringen bij het kabinet op terugtrekking van deze bepaling?

Vlaardingen, 19 februari 2007 Betreft: 'Voltrekking homohuwelijk'Geachte college,Onderstaand enkele schriftelijke art.36 vragen volgens het reglement van orde.Het nieuwe coalitieakkoord tussen PvdA, CDA en ChristenUnie bevat onder Hoofdstuk VI, punt 11 de volgende passage:"11. Overeenkomstig het destijds geformuleerde beleid brengt zorgvuldige omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand met zich dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de voltrekking van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft.(...)"Naar aanleiding van deze passage heeft de fractie van GroenLinks Vlaardingen de volgende vragen:1. Bent u het met ons eens dat genoemde passage in strijd is met artikel 1 van de grondwet dat luidt:"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensover-tuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."?2. Bent u het met ons eens dat het voltrekken van huwelijken, dus ook de zogenaamde 'homohuwelijken', tot een onlosmakelijke taak van een ambtenaar van de burgerlijke stand behoort?3. Bent u bereid om in de instructies, taakomschrijving en reglementuitdrukkelijk op te nemen dat een huwelijksambtenaar alle wettigehuwelijken dient te voltrekken?4. Bent u bereid dit taakaspect tot een expliciet deel van vacatures ensollicitatieprocessen te maken, en wel zodanig dat het weigeren of niet accepteren van de bepaling diskwalificerend werkt voor de sollicitant?5. Bent u bereid om het kabinet op de hoogte te brengen van het onder 1 en 2 verwoorde standpunt en aan te dringen op intrekken van de bepaling uit het coalitieakkoord?Met dank voor uw aandacht in deze kwestie, hoogachtend,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang.