GroenLinks stelt vragen over thuiszitters in Vlaardingen

Vorige week maandag verscheen er een artikel in de Volkskrant waarin voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert zijn zorgen uitte over kinderen die thuis zitten. Het 'thuiszitterspact' dat in juni door scholen, gemeenten en ministeries gesloten werd blijkt namelijk niet overal even goed uitgevoerd te worden. Sommige scholen blijken zelfs de afspraken uit het pact naast zich neer te leggen waardoor de vermindering van de aantallen thuiszitters nog niet overal plaatsvindt. Dullaert spreekt daarmee over een 'schizofrene situatie'. De GroenLinks fractie wil, d.m.v. het stellen van art. 36 vragen, graag weten hoe de situatie in Vlaardingen is en wat het college voor eventuele maatregelen treft om te zorgen dat alle kinderen naar school gaan.

_______________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Vlaardingen

 
Vlaardingen, 8 oktober 2016

 
Betreft: Vragen met betrekking tot het ‘Thuiszitterspact’

 
Geacht College,

Op maandag 3 oktober jl. verscheen er in de Volkskrant een artikel waarin voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert zijn bevindingen deelt aangaande het Thuiszitterspact. Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt in Nederland ligt al jaren rond de tienduizend. Het ‘Thuiszitterspact’ dat door scholen, gemeenten en drie ministeries ondertekend werd in juni zou er aan moeten bijdragen dat dit aantal wordt teruggedrongen. In het artikel spreekt Dullaert van een ‘schizofrene situatie’: ‘op sommige plekken is het aantal in korte tijd gehalveerd. Op andere gaat het minder goed.’ Vaak blijkt, volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat scholen en gemeenten ruziën over wie welke kosten op zich neemt.
Scholen nemen vaak geen zorgleerlingen aan omdat ze bang zijn voor slechte slagingspercentages en een ‘aanzuigende werking’ en handelen daarmee in strijd met de gemaakte afspraken. (Zie ook: artikel volkskrant)

De GroenLinks-fractie is erg geschrokken van de bevindingen van Marc Dullaert en heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Is het College zich bewust van de impact die thuiszitters hebben op een gezin, zowel in sociaal als in financieel opzicht?
  2. Is het College bekend met het artikel uit de Volkskrant en het standpunt van Marc Dullaert?
  3. Is het College bekend met het Thuiszitterspact en zo ja, hoe geeft het College vorm en uitvoering aan dit Thuiszitterspact?
  4. Heeft het College zicht op het aantal thuiszitters in Vlaardingen, zo ja, hoeveel zijn dit er?
  5. Wat is de reden van het thuiszitten? Is daar een onderscheid in te maken en zo ja, wat zijn de aantallen per groep?
  6. Wat doet het College in samenwerking met de scholen en jeugdzorg om dit aantal terug te dringen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom