GroenLinks raadslid Lianne van Kalken heeft per mail vragen gesteld aan de wethouder van Sociale Zaken Cees Oosterom naar aanleiding van het beleidsplan ‘Sociaal Domein’. Dit plan schetst de ingrijpende veranderingen en groei van taken die de gemeente te wachten staat, en hoe het college die denkt te gaan invullen. Met name de privacy rondom de zorg is en blijft een speerpunt voor GroenLinks, maar hierover is en wordt in de commissie en de werkgroepen nog uitgebreid ingegaan door de wethouder. De vragen nu hebben betrekking op de betrokkenheid van ouders en jongeren, het familiegroepsplan, PGB en Right to Challenge.

__________________________________________________________________________________________________

Geachte heer Oosterom, beste Cees,

Naar aanleiding van de presentatie van vorige week (waar ik wegens persoonlijke omstandigheden helaas niet bij kon zijn), begreep ik dat de raadsleden u tot en met dinsdag eventuele vragen konden toezenden met betrekking tot het Sociaal Domein. Onderstaand treft u de vragen van de GroenLinks fractie aan.

Ik zal de griffie vragen dit ter kennisname aan de overige fracties te doen toekomen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik, 

met vriendelijke groet,

Lianne van Kalken
Fractie GroenLinks Vlaardingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het betrekken van ouders en jongeren bij jeugdbeleid
Uit de memorie van toelichting bij de Jeugdwet blijkt dat gemeenten verplicht zijn jongeren en ouders te betrekken bij het tot stand komen en de uitvoering van het jeugdbeleid. Daarnaast rust bij de gemeente de verplichting om onafhankelijke cliëntenondersteuning op te starten.

1. Hoe ziet u dit? Wat wordt er precies gedaan om zowel jongeren als ouders te laten participeren bij de totstandkoming en uitvoering van het jeugdbeleid?

Afspraken tussen gemeente Vlaardingen en jeugdhulpaanbieders
Onder het huidige artikel 13 Zorgverzekeringswet bestaat er een recht op vergoeding van
niet-gecontracteerde zorg en ook bestaat de mogelijkheid om van zorgverzekeraar of zorgverzekering te wisselen. Onder de nieuwe Jeugdwet bestaan soortgelijke mogelijkheden niet. Vraag is of dit niet in strijd is met diverse verdragen (VN-Kinderrechtenverdrag, EVRM, VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). Deze verzekeren jeugdigen namelijk met een geestelijke stoornis of verstandelijke beperking van een recht op zorg.

Individuele aanspraken lijken onder omstandigheden ook onder de Jeugdwet onvermijdelijk en de verwachting is dat jeugdigen en ouders die vanwege krappe budgettaire afspraken tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders niet de jeugdhulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

2. Hoe staat het College hier tegenover?
3. Is zij zich ervan bewust dat de keuzes die zij maakt met betrekking tot krappe budgettaire afspraken enorme gevolgen kunnen hebben voor jeugdigen, en probeert zij dit zo mogelijk te voorkomen?
4. Zijn er al afspraken met jeugdhulpaanbieders? Zo ja, met wie? En waarom is er voor deze instellingen gekozen?

Familiegroepsplan
De Jeugdwet zoals op 14 maart 2014 in het staatsblad gepubliceerd geeft burgers met ingang van 1 januari 2015 het recht op een eigen plan, het familiegroepsplan genoemd. De Jeugdwet leidt ook tot een aantal verplichtingen voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Gemeenten moeten dus voor 1 januari 2015 hebben bedacht hoe zij families in staat stellen te komen tot een familiegroepsplan. Ook dienen burgers over dit recht te worden geïnformeerd en dient de hulpverlening pas te worden ingezet nadat de ruimte is geboden tot het opstellen van het familiegroepsplan.

 5. Wat is de huidige stand rondom het familiegroepsplan. Hoe gaat de gemeente Vlaardingen dit uitvoeren? En hoe worden de burgers geïnformeerd over dit recht?

PGB-Jeugdwet
Voor wat betreft de PGB:
6. Is er al bekend bij de gemeente Vlaardingen wie er aanspraak maakt op een PGB? 
7. Is het zo dat bij een aantal PGB-houders al begin januari de PGB-beschikking afloopt, en er daardoor maar een korte periode beschikbaar is voor de verwerking van de herindicatie door de gemeente?
8. Bent u zich er van bewust dat er bij (ouders van) PGB-houders zorgen en onrust zijn over de continuïteit van het budget en daarmee over de continuïteit van de diensten die zij daarmee inkopen?
9. Is het mogelijk dat het College voor 1 januari 2015 een regeling treft voor (de ouders van) PGB-houders waarbij zij in ieder geval op continuering van het budget kunnen rekenen, mocht het onverhoopt niet lukken de herindicaties op tijd te verwerken?

Right to challenge
Nu er verschillende taken vanuit het Rijk naar de Gemeente worden overgedragen (WMO, Jeugdwet en Participatiewet), wordt er een beroep gedaan op de inzet, de eigen regie en de participatie van burgers (vrijwilligers en mantelzorgers) om de zorg beter en dichterbij mensen te organiseren. Als gevolg van een door de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en PvdA ingediend en aangenomen amendement, bestaat thans in de WMO de mogelijkheid voor Right to Challenge. Het ‘Right to Challenge’ is een buurtrecht dat mensen meer zeggenschap over hun eigen buurt geeft. Wanneer een groep burgers denkt dat ze een bepaalde taak beter kunnen uitvoeren dan de overheid hebben ze de mogelijkheid de overheid uit te dagen met een eigen plan. Bewoners die dat willen krijgen dus de kans om zelf eigenaar te worden van deze taak.  Ook op beide andere terreinen (Jeugdwet en Participatiewet) is het denkbaar dat burgers met innovatieve plannen komen en dat in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen op meerdere andere beleidsterreinen inzet en participatie van burgers wordt gevraagd. 
10. Is het College bekend met Right to Challenge? En zo ja, hoe staat het College hier tegenover?   
11. Is het College bereid Right to Challenge ook in Vlaardingen door te voeren, zodat breed gedragen en goed onderbouwde initiatieven van burgers worden aangemoedigd? Bijvoorbeeld door dit ook in de verordening(en) op te nemen?