GroenLinks tijdens de begrotingbehandeling 2017
Raadslid Lianne van Kalken (GoenLinks) tijdens de begrotingbehandeling 2017

GroenLinks tijdens de begrotingbehandeling 2017

Lianne van Kalken voerde vandaag het woord in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling. Donderdag om 14 uur wordt de vergadering vervolgd en zal eerst het college reageren, waarna de tweede termijn volgt.

Lees hieronder haar bijdrage.
Nb. De uitgesproken tekst geldt!
 
_____________________________________________________________________________________________

BEGROTING 2017

VOORGENOMEN AMENDEMENTEN
- Duurzaamheid
- Overheid burger
- Vergroenen (samen met D66 + CU/SGP)
Mb.t. Museum Vlaardingen:
- “Vliegwielbudget” (samen met CU/SGP)
- “Extern adviseur” (samen met CU/SGP en PvdA)
- “Te kort 2017” (samen met CU/SGP, D66 en PvdA)
 

VOORGENOMEN MOTIES
- Marathonweg (samen met ONS.Vlaardingen)

Nb. Dit overzicht zal spoedig nog worden uitgebreid met moties/amendementen die GroenLinks ook ondertekend heeft.

 
Voorzitter, collega raadsleden en burgers van Vlaardingen,

Dit is de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode. Tijdens de voorjaarsnota besprak ik het al, we ontkomen niet aan een terugblik op de afgelopen 3 jaar van dit college. GroenLinks haalt daarnaast deze begrotingsbehandeling aan door de Meerjarenbegroting te leggen langs onze eigen speerpunten. Waar is het college in de visie van GroenLinks op koers en waar moet het nog anders of beter?

Terugblik:
De belangrijkste doelstelling was het op orde brengen van de financiële positie. Wij zijn trots op de getoonde wendbaarheid en veerkracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het sparen heeft een grote tol geëist. Wat GroenLinks betreft is de borstklopperij van het College niet terecht. Vlaardingen nu gezond? Tja, je zou kunnen zeggen: operatie geslaagd, patiënt overleden. De openbare ruimte is verslonsd en niet onderhouden, dit geldt ook voor het groen. De verharding  (ook van de fietspaden) en het groen hebben veel te lijden gehad van de bezuinigingen, gelukkig is er nu weer ruimte om te investeren in de kwaliteit, zo zegt het college. Wat doet men: investeren in kademuren, ophoog programma en uitstraling binnenstad! Uitstekend! Maar wat ons betreft hadden we er duurzamer mee om kunnen gaan, door het niet eerst te laten verpieteren en vervolgens weer nieuw leven in te blazen. Waar blijven de echte investeringen in de verharding en het groen? GroenLinks dient daarom mede een motie in.

De kunst en cultuursector is vrijwel de nek omgedraaid. We zagen het bij de Voorjaarsnota met de Stadsgehoorzaal. Ook het Museum functioneert alleen nog door een onverantwoord beroep op vrijwilligers en een handjevol beroepskrachten die zich te pletter werken.  (amendementen CU/SGP), Wat GroenLinks betreft is er voor het Museum nog een lange weg te gaan. Maar dat neemt niet weg dat je het kunt laten stikken. Een museum vertelt de verhalen van onze stad Musea vertellen ons wie we zijn, waar we vandaan komen, wat verbeelding vermag, waar we toe in staat zijn en wat de toekomst ons kan bieden. Musea leveren ons veel ook op het gebied van maatschappelijke terreinen. Daarom vinden wij het belangrijk dat het Museum blijft bestaan, en niet volgend jaar failliet is. De eenmalige bijdrage van 17.000 euro die het college er voor uittrekt is daarom onvoldoende.

Het college geeft aan verder te werken aan het versterken van het culturele veld. #hoedan? Komen allerlei opgeheven culturele manifestaties weer terug?  Hoe zit het bijvoorbeeld met een budget voor de Nacht van de Nacht en de Beiaard weken?

Voor wat betreft duurzaamheid en milieu. Wat GroenLinks betreft is er veel te weinig concreet aan gedaan. Als we echt iets willen bereiken in Vlaardingen, moeten we de klimaatproblematiek als gemeenteraad niet voor ons uitschuiven.

Hoe staat het bovendien met de participatie van bewoners? Het blijft een punt van grote zorg: hoe betrek je de burgers bij de plannen in hun eigen woonomgeving?

We hebben complimenten voor wonen en zorg. Vlaardingen is een stad gebleven waar volop gebouwd wordt en niemand tussen wal en schip hoeft te vallen.

GroenLinks licht na deze inleidende beschietingen nog vier thema’s eruit:

1. Duurzaamheid
Ten strijde tegen de klimaatverandering en af van het gas. Klimaatverandering is voor GroenLinks een belangrijk thema. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat dit thema een hoofdrol zal spelen in deze eeuw, zeker wanneer we niet hard genoeg ons best doen om de menselijke invloed op de klimaatverandering terug te dringen. De ambitie is door het college uitgesproken dat Vlaardingen in 2050 klimaatneutraal is. We hebben nog wel even, zou je denken. Sterker nog, dit college heeft een Routeplan opgesteld, waaraan de komende periode hard gewerkt gaat worden.  Hoe kan het dan, wethouder, dat er anno 2017 nog steeds woningen in Vlaardingen gebouwd worden met een gasaansluiting? We schuiven het gewoon vooruit? Wat moet GroenLinks zich bovendien voorstellen bij dat Routeplan. Wat houdt het concreet in? Wij willen een echt ‘Actieplan duurzaamheid’, dat over meerdere gemeentelijke programma’s en meerdere raadsperioden heen invulling zal geven aan de ambitie om Vlaardingen in 2050 klimaatneutraal te laten zijn.. Mogelijk dienen we daarvoor nog een amendement in.

2. Betere samenwerking
Het dichten van de kloof met meer burgerparticipatie. Afgelopen zaterdag gingen wij met een team GroenLinksers, SP’ers en PvdA’ers de stad in. Je spreekt allerlei mensen dan: links, rechts. Mensen die niets van politiek willen weten, mensen die er tot aan hun nek in zitten. Uit de gesprekken blijkt dat het voor wat betreft de politiek niet al te positief is. Die geluiden bereikten ons al eerder en zijn bovendien in Vlaardingen ook niet uniek.  Toch is het wat GroenLinks betreft een belangrijk onderwerp. Muskuskruid, Mariskwartier en HOED Hooglede zijn dossier waarin de gemeenteraad verschillende keren geconfronteerd is met burgers die zich niet herkennen in de belangenafweging, en bovendien zich niet gehoord voelen door de gemeente. Dat wil niet zeggen dat de burger altijd gelijk heeft, of dat het altijd terecht is, maar wat GroenLinks betreft is het wenselijk dat er MET de burger op constructieve wijze gezocht kan worden naar eventuele oplossingen in de belangenafweging van onze besluitvorming. De gemeente en het bestuur hebben de verantwoordelijkheid om pro-actief situaties te voorkomen waarin terecht of onterecht de indruk ontstaat dat belangen niet goed gewogen zijn of het bestuurlijke proces niet tijdig en juist is doorlopen. Zelfs als de gemeente hierin niet de eerst verantwoordelijke instantie is. Daarom dienen wij een amendement in waarin dit punt aan de Inleiding van de begroting wordt toegevoegd. De kloof met de kiezer is namelijk niet een probleem van links of van rechts, of van college of gemeenteraad of van de burgers op zichzelf. Het is van ons allemaal. Laat het dan ook een ambitie van ons als gemeenteraad zijn dat we het contact tussen burger en bestuur tot een succes maken. Want de verbinding waar onze samenleving zo naar snakt leg je niet alleen, maar samen!

3. Groene gemeente op de fiets op de Marathonweg
Het college mag hier nog wel wat extra stappen zetten: We denken aan meer inzet op het behoud van bomen en groen. GroenLinks wil investeren in begaanbare stoepen en goede fietsvoorzieningen. En, hoe zit het bovendien met de Marathonweg? Wij begrijpen dat er al ontwikkelingen plaatsvinden. Hoe zit het met het plan van aanpak? Waarom gaat u daar later pas iets aan doen, en dan slechts op het gebied van verkeer en mobiliteit. Geen milieumaatregelen? Waarom niet een veel ambitieuzer plan, gericht op de langere termijn? Met ONS.Vlaardingen dienen we hiervoor een motie in, om onderzoek te laten doen naar grote lange termijn plannen die echt zoden aan de dijk zetten voor de Marathonweg.

4. Huisvesting: jongeren
Ik zei het al eerder. GroenLinks is trots op het feit dat Vlaardingen er voor wat betreft wonen, zo voor staat. Het Actieplan Wonen blijft het kompas voor het te voeren beleid voor volkshuisvesting en woningbouw. Wij zeilen graag op dat kompas mee. GroenLinks wil daarbij wel dat Vlaardingen ook aantrekkelijk wordt voor jonge bewoners. Met de nieuwe metroverbinding naar Rotterdam wordt onze stad beter bereikbaar. Onze blik is gericht op de toekomst, zodat ook starters, huurders en studenten weer een plek krijgen in onze stad.

GroenLinks kijkt graag naar de toekomst. Waarin we keuzes maken waar het om mensen gaat en niet alleen om winst op de korte termijn. GroenLinks gaat voor een duurzame stad en een stad voor iedereen. De keuzes die dit college maakt, zijn niet onze keuzes. Maar, zonder donker, zie je het licht niet. Vooruitkijkend naar 2018 en verder ziet GroenLinks een mooie toekomst voor Vlaardingen. Een toekomst die voor en door onze inwoners wordt vormgegeven. Daar bouwen wij graag aan mee.