GroenLinks twijfelt over wetskennis van gemeente en stelt vragen

Fractievoorzitter Kees Borsboom reageert op de mededeling van het college over de te verwachten naheffing van de belastingdienst en stelt het college artikel 36 vragen.

De mededeling van het college werd door D66-er Peter Caljé afgedaan als een bedrijfsincident, wat iedere ondernemer en zelfs vijf miljoen Nederlanders overkomt. Niets bijzonders dus. Maar Peter Caljé gaat aan een aantal zaken voorbij, vijf miljoen Nederlanders moeten in 2015 geld aan de belastingdienst terugbetalen omdat de wetgeving te ingewikkeld is gemaakt, en waar de belastingdienst zelf ook niet meer uitkomt. De regering van VVD en PvdA, met steun van o.a. D66, is hier de veroorzaker van en NIET de Nederlandse burger. Het betreft dus geen navordering van belastingen, maar van het terugbetalen van de teveel ontvangen (zorg)toeslagen.

Hier in Vlaardingen ligt de zaak totaal anders, de gemeente heeft mogelijk te weinig belasting afgedragen over de salarissen en kostenvergoedingen van haar eigen ambtenaren. In de door mij gestelde artikel 36 vragen aan het college (hieronder) vraag ik me dan ook af of de betrokken afdelingen wel berekend zijn voor hun taak.  

Er is hier dus niet sprake van ‘een normaal verschijnsel wat ons allemaal kan overkomen’, maar van het niet goed uitvoeren van de wet- en regelgeving.

Zelfs in het kerstreces moet de fractievoorzitter van D66 zich opwerpen om zijn eigen wethouder, die verantwoordelijk is voor deze gang van zaken, uit de wind te houden.

Het is hard werken voor coalitiepartij D66 die zich in allerlei bochten moet wringen om geen averij op te lopen in 2014. Wordt in 2015 ongetwijfeld vervolgd.

De fractie van GroenLinks wenst alle Vlaardingen desondanks toch fijne feestdagen toe.

Kees Borsboom
Lianne van Kalken

____________________________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

                                                                                                                  Vlaardingen, 22 december 2014

Betreft: Artikel 36 vragen inzake de ambtelijke organisatie

 

Geacht college,

De GroenLinks fractie maakt zich in toenemende mate zorgen over de ambtelijke organisatie.

De aard van de dienstverlening aan de Vlaardingse burgers is al jaren een onderwerp van gesprek.
De achtereenvolgende colleges bereiden steeds weer maatregelen voor om tot een verbeterde dienstverlening te komen. De laatste cijfers laten wel een verbetering zien, maar de doelstellingen zijn nog lang niet bereikt.

Naast de dienstverlening aan de burgers gaat het o.i. nu ook al schorten aan de kwaliteit van de medewerkers. De indruk van GroenLinks is dat de medewerkers individueel bekwaam genoeg zijn, maar dat het schort aan het management, zeg maar de leidinggevende in de gemeentelijke organisatie. Met een zekere regelmaat verdwijnen er brieven in de organisatie, die daarna met vele weken vertraging of bij navraag weer opduiken en daardoor te laat of zelfs geheel niet beantwoord worden.

Kort voor het kerstreces zijn de raadsleden geïnformeerd over een mogelijke naheffing van de te weinig ingehouden loonheffing op de salarissen van de medewerkers, en het mogelijk verkeerd toepassen van de wet- en regelgeving. Naast de dienstverlening aan de burgers is nu mogelijk ook de ambtelijke organisatie onvoldoende competent voor zijn taak.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

 1. Hoeveel geld en ambtelijke capaciteit is er de afgelopen jaren gestoken in opleiding en scholing van de medewerkers?
 2. Ontvangt u intern ook signalen van gebrek aan kennis over de wet- en regelgeving?
  Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen of heeft u al genomen?
 3. Heeft u van de ondernemingsraad ook al signalen ontvangen?
 4. Bezitten leidinggevenden voldoende kennis om hun werk adequaat te doen, of dient deze kennis bij de afdelingsmedewerkers te zitten?
 5. Heeft u al nagedacht om de afdelingen Financiën en P&O gezamenlijk met Schiedam en Maassluis te gaan uitvoeren; meer volume geeft immers meer mogelijkheden om de kennis met elkaar te delen?  Zo ja, hoe is de stand van zaken?
 6. In welke mate zijn de afdelingen Financiën & P&O ook bijgeschoold in de fiscale wetgeving?
  Zo ja, is deze kennis toereikend voor Vlaardingen?
 7. Bent u bereid om de nieuwe gemeentesecretaris extra aandacht aan de ontstane situatie te laten schenken, en een plan van aanpak te laten maken?
 8. Bent u bereid om de raad volledig en gedocumenteerd te informeren, zodra alle fasen tot en met de bezwaarfase zijn doorlopen, en ons tussentijds op de hoogte te houden?
 9. Wordt de mogelijke navordering in het kader van de begrotingsdiscipline binnen de organisatie verwerkt, of ten laste van het al negatieve eigen vermogen?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken