GroenLinks uitte in maart zorgen over monumentenzorg

Wethouder Versluijs komt er nu op terug in een brief.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 31 oktober 2007

 

Geachte heer Tsang,

Tijdens het vragenhalfuur voor raadsleden op 29 maart 2007 heeft u aan het college vragen gesteld die te maken hebben met de monumentenzorg en documentatie van te slopen beeldbepalende objecten. Met deze brief kom ik hierop terug.

Communicatie Historische VerenigingIn mijn reactie op uw opmerking over de communicatie met de Historische Vereniging Vlaardingen in relatie tot de sloop van de LTS aan de Deltaweg had ik u verteld dat de vereniging op de juiste wijze is geïnformeerd. Ik kan hieraan toevoegen dat de ambtelijke organisatie inmiddels zodanig is ingericht dat de communicatie op dit niveau zal worden verbeterd. Met de aanstelling van de heer Gerard Hoogerwaard als beleidsmedewerker Monumenten is hierin voorzien. Naast zijn betrokkenheid als secretaris van de gemeentelijke monumentencommissie zal hij ook bijdragen aan de communicatie met de historische vereniging. Tijdens mijn overleg met het bestuur van de historische vereniging op 17 oktober jl. zijn hierover afspraken gemaakt. In december is het eerstvolgende overleg gepland, nadien zal ik u de verslagen toezenden.

Kunstwerken U vroeg naar de plek waar de kunstwerken van de LTS zijn gebleven. Welnu, ik kan u melden dat het kenmerkende glas-in-loodraam is ondergebracht in de V.O.S. en definitief wordt herplaatst in de nieuwbouw van de Korhoenlaan en dus bewaard wordt. Het beleid is erop gericht bij sloop zoveel mogelijk voor de karakteristieke elementen een herbestemming te vinden. Als dat niet direct mogelijk is wordt in afwachting van de herplaatsing gestreefd naar tijdelijke opslag. U zult begrijpen dat dit niet in alle gevallen mogelijk is.

Professioneel vastleggen monumentale pandenDoor u is de suggestie gedaan om voortaan panden met een monumentwaardige uitstraling professioneel te documenteren door de objecten te fotograferen.Ik kan mij vinden in uw voorstel, de gemeentelijke deskundige is inmiddels begonnen met de documentatie. In overleg met de Historische Vereniging wordt in dit verband een lijst opgesteld van beeldbepalende panden, die allen zullen worden gedocumenteerd. Wij streven ernaar ook de Historische Vereniging hierbij te betrekken. De monumentencommissie zal ons college van onafhankelijk advies voorzien. In de nota Monumenten is van iedere wijk een overzicht opgenomen van inventarisatielijsten van monumentwaardige panden. Deze lijsten zijn de basis voor de lijst beeldbepalende panden. Met behulp van de Historische vereniging wordt de lijst geactualiseerd en compleet gemaakt.

AlarmnummerVoor alle zaken die te maken hebben met het gebouwde erfgoed is de nieuwe beleidsmedewerker monumenten, de heer G. Hoogerwaard, aanspreekbaar. Een alarmnummer lijkt mij niet noodzakelijk.

HuishoudschoolIn het kader van de voorgenomen sloop van de Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan, waartoe reeds een sloopvergunning is verleend, kan ik u melden dat het pand fotografisch is vastgelegd door onze eigen deskundige. Tijdens mijn overleg met de historische verenging is dit ook kenbaar gemaakt. Met zorg zal bovendien worden omgegaan met het bouwarchief, waarin ook veel waardevolle informatie is opgenomen.Voor de kunstwerken van de Huishoudschool is nog geen herbestemming bekend, deze worden  gedemonteerd en opgeslagen.

Ik hoop hierbij u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

J. VersluijsWethouder van Vlaardingen