Extra kabinetsmaatregelen zijn een unieke kans voor Vlaardingen om eindelijk walstroom te realiseren. Reden voor GroenLinks om dit onderwerp wederom onder de aandacht van het college te brengen.

GroenLinks maakt zich de afgelopen 15 jaar hard voor de aanleg van walstroom in het Vlaardingse havengebied. Volgens ons zou dit namelijk de luchtkwaliteit verbeteren en zorgen voor een afname van geluidsoverlast. Tot nog toe geven zowel het stadsbestuur als DFDS aan positief te staan ten opzichte van walstroom. Beide partijen onderkennen de meerwaarde, maar tot nog toe blijken financiële bezwaren doorslaggevend. Volgens raadslid Neill Voorburg kunnen de stikstofmaatregelen van het kabinet uitkomst bieden voor Vlaardingen: Het kabinet trekt namelijk 5 miljard extra uit om de uitstoot en depositie van stikstofoxiden en ammoniak te verminderen. Het kabinet voorziet hierin ook van bronmaatregelen voor het verminderen van de uitstoot van stikstofoxiden door de scheepvaart. De aanleg van walstroom voor de zeevaart zou volgens het kabinetsplan leiden tot stikstofreductie.

Naast onderstaande ingediende vragen, zal GroenLinks tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen waarin gevraagd wordt walstroom aan te leggen.

_________________________________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 28 april 2020

Betreft: Walstroom - stikstofbeleid

 

Geacht College,

Zoals u weet zet GroenLinks zich de afgelopen 2 jaar in voor de realisatie van walstroom. Recentelijk heeft het Rijk bekend gemaakt dat zij nog eens 5 miljard uittrekt voor het stikstofbeleid. Het kabinet wil hierbij ook zogenaamde bronmaatregelen treffen. Één van deze bronmaatregelen is de realisatie van walstroom voor de zeevaart. U heeft in de beantwoording van onze vragen van 9 januari 2020 te kennen gegeven voorstander te zijn van walstroom en de mogelijkheden hiervan voor het Vlaardingse havengebied te onderzoeken. Hierbij gaat (of bent) u ook in gesprek met DFDS.

De afgelopen weken bereikten ons wederom berichten van mensen die nog steeds overlast ervaren van een lage bromtoon mogelijk afkomstig van generatoren bij DFDS. Walstroom zou deze overlast drastisch kunnen verminderen.

Naast het verminderen van geluidsoverlast biedt walstroom tevens voordelen voor de luchtkwaliteit, omdat de uitstoot van o.a. fijnstof en stikstofoxiden hierdoor sterk omlaag gaan. Uit uw eerdere beantwoording van vragen door GroenLinks gesteld blijkt dat u de meerwaarde van walstroom voor Vlaardingen ziet. De bezwaren waren voornamelijk van financiële aard. GroenLinks is uiteraard blij met deze opstelling. Nu dat het Rijk extra geld uittrekt om walstroom te realiseren ziet GroenLinks mogelijkheden om deze voorziening ook in Vlaardingen van de grond te krijgen en hiermee een significante slag te maken als het gaat om het verminderen van geluidsoverlast en luchtvervuiling.

We hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Bent u nog steeds van mening dat walstroom een goede optie is om geluidsoverlast en luchtvervuiling vanuit het havengebied te verminderen?

  2. Bent u op de hoogte van de stikstofplannen van het kabinet en ziet u hierin mogelijkheden om walstroom in het Vlaardingse havengebied te realiseren?

  3. Kunt u aangeven of u reeds met o.a. DFDS in gesprek bent omtrent de realisatie van walstroom en of er concrete stappen te verwachten zijn aangaande de aanleg van walstroom bij DFDS?

  4. Kunt u aangeven op welke wijze Vlaardingen aanspraak kan maken op geld vanuit het stikstofbeleid? Kunt u hierbij tevens aangeven of u voornemens bent deze gelden in te zetten voor het verduurzamen van het Vlaardingse havengebied middels walstroom?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Hartelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks,
Neill Voorburg.