GroenLinks Vlaardingen onderschrijft bescherming en ontwikkeling Midden-Delfland gebied

Op zaterdag 23 september organiseerde de Midden-Delfland Vereniging de Dag van het Polderlandschap - een bijeenkomst voor politieke partijen uit en rond het Midden-Delflandgebied en bedoeld om aandacht te vragen voor Midden-Delfland in de komende verkiezingsprogramma’s. Veel deelnemers ondertekenden de ‘Verklaring van Bouwlust’ waarmee men de intentie uitspreekt zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op meerdere wijzen in te zetten voor een groen en open Midden-Delflandgebied. Namens GroenLinks Vlaardingen ondertekende bestuurslid Jan Robberegt.

Jan Robberegt zegt hierover:

Ik heb de verklaring, die voor zichzelf spreekt, mede ondertekend, en ga er vanuit dat onze programmacommissie de bescherming en ontwikkeling van het Middendelfland gebied meeneemt in het verkiezingsprogramma.

Koos Karssen - voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging stuurde een aantal dagen later de volgende tekst aan de deelnemers:

Beste liefhebbers van het groene en open Midden-Delflandgebied,

De Midden-Delfland Vereniging stuurt u graag hierbij de Verklaring van Bouwlust die afgelopen zaterdag op de Dag van het Polderlandschap bij Hoeve Bouwlust in Maasland door een groot aantal deelnemers werd ondersteund en ondertekend.
Wij zijn zeer erkentelijk voor die steunbetuiging.

De animo was groot om zich uit te spreken voor het verder ontwikkelen en tegelijk beschermen van het mooie Midden-Delflandgebied, een eeuwenoud veenweide- en polderlandschap in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Wij zien deze verklaring ook als handreiking, handvat en input voor de verkiezingsprogramma’s op weg naar de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

____________________________________________________________________________________________

Verklaring van Bouwlust

 
Ondergetekenden,

Bijeen op zaterdag 23 september 2017, Dag van het Polderlandschap, bij Hoeve Bouwlust in Maasland

onderschrijven het belang van het groen en open Midden-Delflandgebied voor de verdere ontwikkeling van de Metropoolregio. ‘Het zijn de zuurstoflongen van een versteende regio, een fantastische buffer die moet worden beschermd tegen de oprukkende Randstad.’ Het gebied biedt vanuit cultuurhistorisch perspectief unieke mogelijkheden om de steden en het eeuwenoude veenweide- en polderlandschap met elkaar te verbinden

zetten zich ervoor in om het gebied te beschermen en te ontwikkelen, op zowel recreatief gebied als ten behoeve van een gezonde, duurzame boerensector.

Daarbij valt te denken aan de volgende zaken:

  • Het ondersteunen en versterken van de huidige boerensector, o.a. door het faciliteren van afzetmogelijkheden in de steden. Het Midden-Delflandgebied kan zijn unieke functie alleen behouden wanneer duurzame landbouw en melkveehouderij kunnen blijven voortbestaan.
  • Het stimuleren van combinaties van landbouw, recreatie, educatie, zorg, landschapsbeheer en relaties tussen boer en consumenten die bijdragen aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van de bewoners van de Metropoolregio.
  • Het niet verder aantasten van het gebied door uitbreiding van de steden of het aanleggen van nog meer snelwegen, maar het ontsluiten van het gebied door (snel)fietsroutes en door wandel- en fietsverbindingen over water en snelwegen.
  • Het waar mogelijk verder ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande groenvoorzieningen en groene en bloeiende kanten die helpen om de kwaliteit van het water en de biodiversiteit te verbeteren.
  • Het realiseren van een adequate, transparante bestuurlijke structuur om een goed duurzaam en financieel houdbaar beheer mogelijk te maken. Het ondersteunen van experimenten met nieuwe vormen van beheer waarbij bewoners en particuliere organisaties het voortouw nemen.

Ondergetekenden spreken de intentie uit zich hiervoor in te zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.