GroenLinks Vlaardingen presenteert een 'Green Deal'

In de gemeenteraad van donderdag 2 april wordt het collegevoorstel "Lokale aanpak economische recessie" behandeld. Met de 'Green Deal' die GroenLinks presenteert wordt op een sociale, groene en duurzame manier twéé samenhangende, crisissen, de recessie èn de klimaatcrisis, tegelijkertijd aangepakt!

 ------------------------------------------------------------------

VLAARDINGS "GREEN DEAL"

Een lokaal GroenLinks antwoord op de kredietcrisis en de recessie

VoorafGroenLinks Vlaardingen presenteert met dit voorstel een aanvulling en verbijzondering van het collegevoorstel: "Lokale aanpak economische recessie"*). In grote lijnen ondersteunen wij het voorstel van het college. Desondanks hebben wij met een kritisch opbouwende blik gekeken naar de tekst. De inleiding is de beschrijving en toelichting op onze uitgangspunten. Vervolgens doen wij een aantal voorstellen. Een reactie is uiteraard zeer welkom. In de concrete uitvoering zullen wij uiteraard ook het nodige terugvinden, en ongetwijfeld in de voorjaarsnota als het gaat om de financiële dekking. Wij noemen het geheel: Vlaardings "Green Deal". De landelijke GroenLinks "Green Deal" is te lezen op de landelijke website van GroenLinks**).

InleidingWij kiezen voor oplossingen die zoveel mogelijk werk creëren, rechtvaardig zijn, welzijn bevorderen en tegelijkertijd duurzaam en groen zijn. Wij zeggen niks nieuws als we stellen dat aan de oorzaak van de recessie de financiële zwendel van de financiële markten staat. Het kon allemaal niet op. De bonussen vliegen nog steeds rond in de top van de organisaties. Toezichthouders hebben zitten slapen. Tegelijkertijd valt te constateren dat afgelopen jaren een uitermate gering besef heeft bestaan bij het overgrote deel van de investeerders, topmanagers en economen van het natuurlijk kapitaal. Hun enige kompas was de vrije markt. Tegelijkertijd wordt het energieprobleem gebagatelliseerd, de uitputting van onze fossiele brandstof genegeerd, en de klimaatcrisis bij herhaling klein gemaakt. GroenLinks wil daarom in de lokale aanpak de recessie bestrijden op een manier die samenhangend bijdraagt aan het bestrijden van de klimaatcrisis.

De redenering in het kort:1. Er is zowel een economische crisis als een klimaatcrisis.2. Maatschappelijk gezien is er een disbalans tussen welzijn en welvaart.3. De gemeente Vlaardingen heeft beperkte middelen om een bijdrage aan het oplossen van beide crisissen te genereren.4. Volgens GroenLinks Vlaardingen verdienen alle maatregelen die voldoen aan de sociaal-duurzame en groene meetlat prioriteit.

Voor de hand liggend om de economische crisis te bestrijden is het op peil houden van het aantal arbeidsplaatsen. Duurzame banen en/of banen die ons welzijn verbeteren hebben prioriteit. Ook koopkrachtstimulering moet die richting op wijzen. Welzijn kan wat ons betreft ook te maken hebben met de gevoelens van onveiligheid. De “vermarkte” zorg maakt het niet eenvoudig voor iedereen een goede zorg te creëren, dat vraagt juist in deze tijden extra aandacht. Een specifiek probleem rond werkeloosheid is de dreigende jeugdwerkloosheid. Willen we op termijn geen verloren generatie kweken dan zullen we nu voldoende moeten investeren in onze Vlaardingse jongeren.

Wij realiseren ons dat Vlaardingse problematiek niet gelijk staat met de mondiale problematiek. Zowel wat betreft de recessie als de klimaatcrisis. Desondanks kunnen we er niet aan voorbijgaan dat we ook in Vlaardingen wat te doen hebben. Dat de gemeentelijke middelen beperkt zijn is bekend, vandaar dat we er voor kiezen prioriteit te geven aan een aanpak die voldoet aan onderstaande toets. Wij zouden ook willen voorkomen dat bedrijven die hun ‘zaakjes’ niet op orde hebben de crisis aangrijpen voor overheidssteun.

Toets voor alle voorstellen 1. Draagt bij aan een aantoonbare duurzame, groene economie, Co2 neutraal, geen uitputting van onze aarde en beter energieverbruik. Ook in de mobiliteitsbehoefte speelt dit een belangrijke rol.2. Draagt bij aan een rechtvaardige economie, solidariteit. De onderkant en de middenklasse moeten niet de dupe worden van datgene wat “zakkenvullers” aangericht hebben. Arbeidsplaatsen behouden gaat vóór winsten veilig stellen.3. Draagt bij aan een verhoging van ons welzijn, waaronder zorg, onderwijs, veiligheid en cultuur. De doorgedraaide consumptiemaatschappij moet een fundamentele omslag maken. Geen overconsumptie bevorderen. Een betere balans tussen welzijn en welvaart.4. Draagt bij aan de bestrijding van de werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid. De werkloosheid loopt snel op. Jongeren worden extra hard getroffen. Ook in Vlaardingen geen 'verloren generatie' kweken.5. Draagt bij aan een gezond en duurzaam ondernemersklimaat. Bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord (gaan) ondernemen hebben dus voorrang.

Hieronder in cursief de GroenLinks aanvullingen, amendementen en suggesties.

Op alle voorstellen van het college moet, voor zover dit nog niet is gebeurd, de sociale groen en duurzaamheids-prioritering worden toegepast. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Uiteraard moet onderzocht worden of er provinciale, regionale en landelijke regelingen zijn die financieel kunnen bijdragen.

Voorbeelden:A.3 Aankopen gronden en weer in erfpacht uitgeven daar waar duurzame bouw plaats vindt.A.5 Panden in de binnenstad opkopen, groen en duurzaam opknappen en verkopen.D.5 Versnellen aanpak infrastructuur.      • Verbetering fietspaden en uitbreiding fietsstallingen heeft extra prioriteit in de gemeentelijke versnelling. C.1 Het versoepelen van de gemeentelijke aanbestedingsregels.       • Vereenvoudiging van procedures rond milieu mogen nooit leiden tot milieuvervuiling.

GROEN, DUURZAAM EN SOCIAAL

Wij doen een twintigtal suggesties om collegeplannen juist op een groene, duurzame sociale manier aan te vullen en uit te werken.

1. Particuliere woningverbetering levert opStimulering van particuliere woningverbetering, m.n. gericht op energiebesparing en duurzaamheid, versneld opstarten. Alle bezitters van huizen hebben recht op een voucher die binnen een jaar gebruikt kan worden om energiebesparende verbeteringen aan hun huis met een korting op de marktprijs aan te brengen. Veel bestaande huizen kunnen een stuk energiezuiniger qua isolatie. Om mensen te stimuleren verbeteringen aan te brengen kunnen zij de veelal kleine aannemers/leveranciers inzetten om de verbeteringen te leveren. Het gaat dan vooral om isolatie, maar ook om zonneboilers, warmtekracht koppeling (WKK), groene daken, kleine windmolens, zonnepanelen en/of zonnecollectoren en gescheiden rioolwaterafvoer.

2. Buitenruimte eerstBuitenruimte eerst inrichten voor de sloop renovatie en nieuwbouw van start gaat, (een al eerder gedaan GroenLinks verzoek). Aan de behoefte aan voetbalkooien, trapveldjes en 'gewoon een plekje groen' kan gerust prioriteit worden gegeven. De rol van de buitenruimte is afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in een dicht bebouwd Nederland. Onze leveranciers staan er voor klaar.

3. Investering JongerenDe wet Investering Jongeren betekent dat Vlaardingen jongeren tot 27 jaar een werk- of leertraject kan aanbieden als voorwaarde voor een uitkering. Om voldoende arbeidsplaatsen te creëren is het wenselijk sectoren te selecteren waar de behoefte groot is, bijvoorbeeld de zorgsector. Een plaatselijk overleg met de zorginstellingen kan hier helderheid in bieden.

4. De 5% regeling aanscherpen en uitbreidenBij de gemeentelijke aanbestedingsregels de 5% regeling, waarbij langdurig werkelozen aan een baan geholpen worden, scherper toepassen. Ondernemers meer en langdurig begeleiden in de te verwachtten problemen die zich bij de aanstelling kunnen voordoen. In Rotterdam is in 1996 deze regeling met succes toegepast in de bouw. Vanaf 2007 heeft er uitbreiding van het project plaatsgevonden naar andere sectoren (Inkoop diensten, WMO etc.) Inlichtingen: DAAD Rotterdam, servicepunt voor werkgevers. De regeling moet worden uitgebreid met de verplichting om leerwerkstages aan jongeren en/of WSW***) gerechtigden aan te bieden.

5. Proef met duurzame energie op bedrijventerreinen, een unieke kans De Provinciale staten hebben 25 maart een voorstel van GroenLinks Zuid Holland unaniem aangenomen, inhoudende: bedrijventerreinen laten draaien op stroom die zij zelf produceren door middel van zonnepanelen en andere duurzame energie. Het college moet zich aanmelden voor de proeffase, over drie of vier jaar zullen alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland op zonne- en windenergie gaan draaien.

6. Rijkssubsidie zonnepanelen etc. - snelheid gewenstMet de vanaf 6 april weer aangekondigde rijkssubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie kan een extra stimulans worden gegeven middels extra financiële bijdragen en/of de eerder genoemde gemeentelijke voucherregeling. Informatieverstrekking en steun en bijstand voor aanvragers moet geregeld worden. Omdat de minister ook de mogelijkheid stimuleert om gebundelde aanvragen in behandeling te nemen van woningbouwcorporaties/projectontwikkelaars en wellicht de Verenigingen van Eigenaren is er nog vóór 6 april werk aan de winkel voor het college. De regeling heeft geen open end.

7. GroenLinks vraagt extra aandacht voor problematische werkeloze jongeren Deze jongeren hebben problemen op allerlei gebieden en vormen een risicofactor voor de samenleving. Toeleiding naar werk moet, maar is niet voldoende. Begeleiding rond praktische zaken, als wonen en afhandeling van schulden, vrije tijdsbesteding en verstandig gebruik van drank en ander roesmiddelen, horen daar bij.

8. Stageplaatsen en leerwerkplaatsen - tekort aanpakkenOm het dreigend tekort aan stageplaatsen op te heffen moeten meer leerwerkplaatsen worden aangeboden (geld, ondersteuning; niet alleen in de eerste fase!) Het lijkt ons overigens een goed experiment als politieke partijen met steun van de Griffie een stageplaats aan bieden aan de wat oudere scholieren/studenten. GroenLinks heeft er een stagevergoeding voor over.

9. Conciërges in het onderwijs: niks nieuws, moet wel Wij zijn er nog steeds voor het aantal conciërges en ander ondersteunend personeel in het onderwijs uit te breiden. Extra opleiding en (financiële) stimulering zijn wenselijk.

10. Innovatieve duurzame projecten, toekomstgerichtBorgstelling of andere wijzen van (financiële) ondersteuning voor ondernemers vanuit de bijstand wordt uitgebreid naar bestaande ondernemers die, na beoordeling, innovatieve duurzame projecten ontwikkelen.

11. WindmolensDe geplande bouw van twee windmolens lang de Waterweg sneller (laten) uitvoeren.

12. ’t Hof, een historische groene kansOranjepark en Hof versneld opnemen bij de aanpak groengebieden.

13. Openbaarvervoershalte aan de Waterweg, de eerste de beste!De bestaande aanlegplaats Maasboulevard gebruiken als openbaar vervoershalte over water, deze voorzien van een goed wachthuis en een fietsenstalling. Dit in combinatie met het verbinden van de waterweg met het centrum van Vlaardingen, en de ontwikkeling en uitvoering van de Broekpolder.

14. OV over rail uitbreiden - Bij minister Eurlings aandringen dat hij zijn belofte gestand doet om aan de O.V. infrastructuur te werken als het gaat om de lightrail Schiedam-Hoek van Holland. Onlangs bleek dat Rijkswaterstaat moeilijk doet als het gaat om het geld. - Verlenging van de TramPlus naar het centrum onderzoeken.

15. Gemeentelijke gebouwen (nog meer) vergroenen De nu al geplande negen gemeentelijke gebouwen die worden voorzien van extra isolatie, zonneboilers, groene daken, warmte/koude pompen etc. uitbreiden tot het dubbele aantal. Er bevinden zich in Vlaardingen ca. 170 panden(!) die gemeentelijk eigendom zijn.

16. Sneller gebruik gaan maken van LEDAlle nog bestaande gewone gloeilampen in openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen worden versneld vervangen door energiezuinige verlichting. In de buitengebieden, waar verlichting noodzakelijk is en waar nog geen kabels liggen, lichtmasten plaatsen die met LED-lampen worden gevoed door zonnepaneel en een windmolentje (meer info: Gemeente Ede).

17. Brandweerkazerne, Watertoren en Hoogstad (Moermanboerderij)Knopen doorhakken en aan de gang met de investering in deze bijzonder historische objecten. Onze steun heeft het college.

18. Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen - tempo makenToegankelijkheid gemeentelijk gebouwen voor gehandicapten en ouderen (sneller) verbeteren. Voor kleine aannemers een kans.

19. BemensingVeel van de goede voornemens van het college, plus de extra aangedragen suggesties uit Raad, ondernemers en onderwijs- en zorgorganisaties zullen verzanden in een gebrek aan mogelijkheden om te versnellen. Dat ligt soms gewoon aan de bemensing. Vandaar nog een suggestie om de kwaliteit en de kwantiteit te linken aan het tempo. Twee voorstellen. A. Extra inhuur is soms nodig om te versnellen, soms gewoon allemaal een stapje extra of nieuwe prioriteiten stellen. Wij zitten overigens niet te wachten op allerlei onderzoeksrapportjes maar willen gewoon zonodig extra handjes. B. Indien nodig moet in samenwerking met een onderwijsinstituut ook niet geaarzeld worden om extra mensen op te leiden als “vakkracht”, om de projecten die energiebesparing en duurzaamheid opleveren te kunnen bemensen.

20. Ideeën van betrokken Vlaardingers - niet vergetenIn onze eerder brief aan het college over de kredietcrisis hebben wij voorgesteld ook gewone Vlaardingers suggesties te laten doen. Wij stellen voor dat de gemeente een infoadres opent waar Vlaardingers hun suggesties om de krediet- en klimaatcrisis aan te pakken kwijt kunnen. Uiteraard beloont de gemeente de beste inzending met een duurzaamheidpakket.

 Vlaardings "Green Deal"  - april 2009

Fractie GroenLinks Vlaardingen:Jack Tsang,Kees Borsboom, Corrie Kortleven.

 *)     Zie website gemeente Vlaardingen voor het collegevoorstel **)   Zie website GroenLinks ***) WSW = Wet Sociale Werkvoorziening

 Kaftontwerp: Frederieke Verheijen