GroenLinks Vlaardingen wil ook onderzoek Rotterdam Airport checken

Sinds gebleken is dat het onderzoek gedaan voor Lelystad Airport fouten bevat wordt er nu ook nagegaan of de luchtvaartonderzoeken voor Schiphol en Maastricht diezelfde fouten bevat. GroenLinks Vlaardingen vraagt het college (zie hieronder) om het onderzoek gedaan voor Zestienhoven / Rotterdam The Hague Airport (RTHA) kritisch te bekijken voordat er voor dit vliegveld een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen.

In voorbereiding op een nieuw luchthavenbesluit zijn voor Rotterdam Airport vorig jaar ook onderzoeken gedaan naar onder meer de geluidseffecten. GroenLinks Vlaardingen is bezorgd dat ook hier de effecten zijn onderschat door het gebruik van de verkeerde gegevens of rekenmodellen. De inwoners van Vlaardingen zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van een nieuw luchthavenbesluit. Al het inkomende vliegverkeer wordt namelijk over onze stad geleid. De aanvliegroute gaat over Ambacht, Indische Buurt en delen van Holy en Westwijk.

Van Rotterdam Airport is bekend dat de vliegtuigen vaak afwijken van de geplande routes. Om het Schiphol vliegverkeer te ontwijken vliegen zij soms kilometers lang laag over dichtbevolkt gebied. De vraag is of dat in de geluidsmetingen zit.

GroenLinks vraagt het college in Vlaardingen na te gaan of de geluidsoverlast voor RTHA wel goed berekend is. Mocht dit niet het geval zijn dan wil GroenLinks weten wat dit voor Vlaardingen betekent. Ook vraagt GroenLinks of het college bij de Staatssecretaris aandringt op het verbeteren van de rapporten. Als namelijk zou blijken dat de geluidsoverlast groter is dan aangenomen, dan zou dit reden zijn om de geluidsruimte van de luchthaven in te krimpen.

Neem voor meer informatie contact op met
Neill Voorburg, GroenLinks Vlaardingen: Neill.Voorburg@Vlaardingen.nl

Eerdere berichtgeving over uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport:
22 mei 2017: Uitbreiding vluchten Rotterdam Airport? Bestuurlijk concept advies zegt NEE
1 mei 2017: Petitie aangeboden tegen uitbreiding Rotterdam Airport
3 febr. 2017: Uitbreiding Rotterdam Airport zorgt voor flinke toename geluidshinder Vlaardingen
14 dec. 2016: Ook GroenLinks in verzet tegen uitbreidingsplannen Rotterdam Airport

___________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 22 oktober 2017

 
Betreft: Fouten in berekening Rotterdam The Hague Airport

 
Geacht College,

Op 16 oktober 2017 heeft Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer laten weten dat er onvolkomenheden zijn geconstateerd in de berekende geluidsoverlast van het MER (Milieueffectrapportage) voor Lelystad Airport. De Staatssecretaris heeft besloten om deze te herstellen en een MER beoordeling uit te laten voeren om de consequenties van de fout in beeld te brengen. Ook heeft de Staatssecretaris aangegeven uit zorgvuldigheid een extra controle te laten uitvoeren op de berekeningen voor het concept luchthavenbesluit Maastricht vanwege de gebleken fouten.

Op 18 oktober bleek dat de foutieve invoergegevens ook aanleiding vormen om ook het MER voor Schiphol opnieuw te onderzoeken op rekenfouten.

Vragen

 1. Bent u bekend met de Kamerbrief en berichtgeving over de fouten in invoergegevens die de onderbouwing vormen voor de besluitvorming rond de diverse luchthavens?
   
 2. Zijn de invoergegevens van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum ook gebruikt voor het concept MER dat in 2016 werd gepubliceerd voor Rotterdam The Hague Airport?
   
 3. Bent u bekend met de berichtgeving dat bij Lelystad een achterhaald rekenmodel is gebruikt?
   
 4. Is dat ook gebruikt voor Rotterdam The Hague Airport? Zo niet, welke dan?
   
 5. Volgens de berichtgeving is bij de geluidsberekeningen in Schiphol geen rekening gehouden met de woningbouwontwikkeling, is dat bij Rotterdam Airport wel gebeurd? Welke ontwikkelingen zijn hier meegenomen?
   
 6. Om het vliegverkeer van Schiphol te ontwijken, vliegen vliegtuigen van en naar RTHA soms kilometers lang over dichtbevolkt gebied. Wat zijn hiervan de gevolgen voor Vlaardingen? Bijvoorbeeld voor de inwoners van Ambacht, Indische buurt, Holy en Westwijk?
   
 7. Bent u het met GroenLinks eens dat het dan van groot belang is dat ook dit MER opnieuw tegen het licht wordt gehouden alvorens er een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen? Zo ja, bent u van plan om hierop aan te dringen bij RTHA en de Staatssecretaris of het zelf op te pakken? Zo nee, waarom niet?
   
 8. Als uit berekeningen op basis van correcte rekenmodellen en gegevens zou blijken dat de geluidsoverlast van het luchthaverkeer van en naar RTHA nu en in de toekomst groter is dan thans wordt aangenomen, overweegt u dan om te pleiten voor een verkleining van de geluidsruimte van RTHA? Zo nee, waarom niet?

 
Fractie GroenLinks Vlaardingen,
Lianne van Kalken,
Kees Borsboom.