GroenLinks vraagt college om stellingname n.a.v. onderzoek Blankenburgtunnel

In november 2014 werd door Rijkswaterstaat opdracht gegeven onderzoek te doen naar alternatieve inpassingen van de Blankenburgverbinding. Onlangs hebben ook ANWB, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Midden-Delfland Vereniging en LTO in een gezamenlijke brief aan de Bestuurlijke afstemgroep Blankenburgverbinding erop aangedrongen de alternatieve inpassingen op tafel te houden. In de afstemgroep zitten de betrokken gemeenten, waaronder uiteraard ook Vlaardingen. Naar aanleiding van deze brief is GroenLinks benieuwd naar de reactie en stellingname van het college en stelde vorige week vragen.

 

Hieronder onze motivatie van waaruit de vragen gesteld werden.

 
GroenLinks Vlaardingen is nog altijd fel tegenstander van de nieuwe oeververbinding en blijft zich verzetten tegen de Blankenburgtunnel. GroenLinks staat hierin niet alleen. Het verzet wordt ook onder de Vlaardingse bevolking breed gedragen. Behalve dat natuur en milieu worden vernietigd en dat de luchtkwaliteit van Vlaardingen nóg verder achteruit gaat is het nog maar de vraag wat de tunnel op gaat lossen. Studies naar verkeersstromen in de toekomst laten zien dat deze minder groeien dan de cijfers waar de regering zich op baseert om de tunnel te onderbouwen. GroenLinks zal zich blijven inzetten om de tunnel tegen te houden. Zolang de spa nog niet de grond is ingegaan ligt de tunnel er niet en is er ruimte om van de tunnel in zijn geheel af te zien.

Op dit moment wordt er in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van alternatieve varianten op de tot nog toe gepropageerde kanteldijk. Zolang deze onderzoeken nog lopen kan er geen definitief besluit worden genomen over de aanleg van de tunnel. Er is dan ook nog voldoende ruimte om van de tunnel in zijn geheel af te zien of om op zijn minst voor een alternatief ontwerp te kiezen.

GroenLinks Vlaardingen blijft tegenstander van de Blankenburgtunnel maar vindt ook dat als deze tunnel er tóch komt dat schade aan de groene long Midden-Delfland zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Zelfs voorstanders van de tunnel, zoals de ANWB vinden daarom dat er alternatieven voor deze kanteldijk moeten worden onderzocht.

De huidige variant, de zogenaamde Kanteldijk, ligt er voornamelijk omdat men ervan uit ging dat de weg vanwege veiligheid tegen overstromingen over een dijk moest gaan. Echter laat een eerder uitgevoerde verkenning (2013) door Horvat en Partners naar de mogelijkheden zien dat de waterveiligheid ook door middel van een schuif in de tunnel (de Coupurekering) gegarandeerd kan worden. 

Door hiervoor te kiezen kan de Blankenburgverbinding volledig ondertunneld worden en komt dus niet als een bult in het landschap te liggen. Zo worden onder andere de rietputten gespaard.

Dankzij volledige ondertunneling worden natuur, recreatie, landschap, gezondheid en leefbaarheid veel meer behouden dan met de huidige Kanteldijk het geval is.

GroenLinks Vlaardingen vindt dat de alternatieven serieus onderzocht moeten worden als dit ervoor zorgt dat dit unieke gebied voor ons en toekomstige generaties behouden blijft.

Daarom heeft GroenLinks, naar aanleiding van deze brief van ANWB, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Midden-Delfland Vereniging en LTO, het college vragen gesteld naar hun stellingname.
Wij dringen er met klem op aan dat het gemeentebestuur actie onderneemt om de Blankenburgtunnel te stoppen én zich hard maakt dat het rijk serieus met alternatieven om gaat. Immers, de leefbaarheid, natuur en gezondheid van de bevolking horen centraal te staan.

Zie onze artikel 36 vragen hieronder.

Met vriendelijke groet,

Namens de GroenLinks fractie Vlaardingen,
Neill Voorburg

 

_____________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

 

Vlaardingen, 30 april 2015

Betreft: Vragen over de alternatieven voor de Blankenburgtunnel
 

Geacht College,

Het is u bekend dat de GroenLinks fractie al jarenlang verzet voert tegen de Blankenburgtunnel. Een verzet dat tevens breed maatschappelijk gedragen wordt. De GroenLinks fractie heeft geconstateerd dat indien de Blankenburgtunnel toch wordt aangelegd, het Ministerie gedwongen is onderzoek te doen naar tracé mogelijkheden zonder kanteldijk. De besluitvorming hieromtrent blijkt echter verre van definitief.

Naar aanleiding van de op 29 april jl. bij de raad binnengekomen brief namens ANWB, Natuurmonumenten, Natuur en milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland vereniging en LTO, is GroenLinks Vlaardingen benieuwd naar de reactie en stellingname van het college aangaande deze brief en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Wij zijn van mening dat zolang de eerste schop de grond niet is ingegaan de realisatie van de Blankenburgtunnel te voorkomen is. Vindt u ook dat de inzet van de gemeente Vlaardingen zich voornamelijk moet richten op afzien van de Blankenburgtunnel?
  2. Wat voor inspanning verwacht u nog te doen om de Blankenburgtunnel tegen te houden?
  3. Wat is het standpunt van het College inzake de inpassing van de Blankenburgtunnel en de kanteldijk in het bijzonder?
  4. Is het college bekend met de alternatieven en de volledig ondertunnelde variant met coupurekering in het bijzonder?
  5. Deelt het college ons standpunt dat deze variant verreweg de voorkeur geniet boven de gepropageerde kanteldijk?
  6. Is het college bereid dit standpunt richting het ministerie kenbaar te maken?
  7. Is het college bereid om in het regionaal overleg, waar Dhr. P. Langenberg voorzitter van is, zich uit te spreken om de varianten op tafel te houden?

In afwachting van uw reactie verblijft,

met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom