GroenLinks vraagt erkenning voor de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen

De fractie van GroenLinks is zeer teleurgesteld in het college van B&W die het verzoek van de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen voor een monument heeft afgewezen. De Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen - met ruim 5000 mensen de grootste van Nederland - heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Vlaardingen voor een locatie om een gedenkteken te plaatsen in de vorm van een sleutel. De sleutel staat symbool voor de hoop op vrede en het recht op terugkeer van de Palestijnen naar hun land. De Palestijnse gemeenschap zou zelf voor de financiering zorgen van het monument. 

In Vlaardingen woont de grootste gemeenschap Palestijnen van heel Nederland. Deze groep is begin jaren zestig hier naar toe gekomen om te werken bij de toenmalige Romi Margarinefabriek. De Juni-oorlog van 1967 en de daarop volgende bezetting van de Westelijk Jordaanoever en annexatie van Jeruzalem maakte hun paspoorten waardeloos en terugkeer naar Palestina onmogelijk. Dus bleven zij in Vlaardingen, waar zij op gingen in onze Gemeenschap. Veel Vlaardingse Palestijnen hebben nog echter de sleutels of documenten van het huis waaruit zij gevlucht zijn.

Het College had de kans om deze bijzondere gemeenschap te steunen. Helaas kwam naar de mening van de GroenLinks fractie het collega met allerlei drogredenen om het verzoek af te wijzen. Wellicht ingegeven door druk van andere partijen die de Palestijnse gemeenschap geen stem willen geven. Echter, deze groep verdient een plek in Vlaardingen en heeft recht op een plek waar zij het leed en verlies van hun dierbaren kunnen herdenken. GroenLinks is daarom van mening (zie onderstaande brief die de fractie gisteren stuurde aan het college) dat het verzoek alsnog gehonoreerd moet worden en dat het College deze gemeenschap nu eindelijk serieus moet nemen en moet erkennen.

________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 28 maart 2017

Betreft: Antwoord op verzoek Gedenkteken voor Palestina 1947 en 1967.  
 

Geacht College,

De GroenLinks fractie heeft met verbazing kennis genomen van uw standpunt inzake het verzoek tot het mogen oprichten van een gedenkteken voor de hier in Vlaardingen aanwezige Palestijnen.

U verwijst naar het landelijk beleid inzake het conflict in het Midden Oosten en u geeft aan dat u een bestuur wilt zijn voor alle Vlaardingers. Tevens geeft u aan dat u advies heeft ingewonnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat zij twee totaal verschillende versies hebben van de reden van hun vlucht uit Palestina.

De GroenLinks fractie herinnert u aan de resoluties 194 en 242 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, resoluties waarin Israël wordt opgeroepen om de bezette gebieden terug te geven aan Palestina en te zorgen voor financiële compensatie. Nederland heeft in beide gevallen voor deze resolutie gestemd. U herinnert zich dit vast nog wel.

U toont begrip en geeft aan oog te hebben voor de gevoelens en belangen van alle Vlaardingers, juist deze Vlaardingers van Palestijnse afkomst hunkeren naar een plek die hen herinnert aan hun gedwongen verblijf in Vlaardingen en niet meer de mogelijkheid hebben om naar hun geboortegrond terug te kunnen keren. Ook na overlijden kunnen deze mensen niet meer in hun geboortedorp worden begraven, iets wat veel Palestijnen tot op de dag van vandaag als onrechtvaardig ervaren.

Te uwer informatie verwijs ik u naar het boek van Frans Assenberg waarin op heel persoonlijke wijze de leef- en werkomstandigheden wordt weergegeven van deze Palestijnse werknemers. U geeft aan dat u geen partij wilt kiezen, juist door nu dit verzoek niet te willen honoreren kiest u partij in deze kwestie en verwijst u naar het landelijk standpunt, u accepteert de huidige gang van zaken en streeft naar oplossing van dit conflict in het Midden Oosten zonder enige daadwerkelijk actie te ondernemen.

De GroenLinks fractie heeft al vele pogingen gedaan om Nabluss als zusterstad te adopteren om zo nog enige binding met het land van herkomst van de in Vlaardingen wonende Palestijnen te behouden.

Wij verzoeken u vriendelijk met de Palestijnse organisatie om tafel te gaan zitten en de mogelijkheden te bekijken om een gedenkteken te realiseren. Een herinnering die dit jaar precies 50 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De GroenLinks fractie denkt aan een plek op de begraafplaats, waarbij wij wel vinden dat er sprake moet zijn van een particulier initiatief, welke geheel door de indieners van het verzoek zal moeten worden betaald. Wij denken dat u dan geen politieke keuze maakt, maar wel recht doet aan het persoonlijke verdriet van een belangrijk deel van de inwoners van Vlaardingen. Uw verantwoordelijkheid om een bestuur voor alle Vlaardingers te zijn doet u daar recht mee.

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen

Kees Borsboom
Lianne van Kalken