GroenLinks vraagt: hoe zorgt het college voor verbetering van de Vlaardingse luchtkwaliteit?

Volgens een onlangs uitgesproken vonnis van de Haagse rechtbank moet de overheid alles in het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese Luchtkwaliteitswet te voldoen. De fractie van GroenLinks is benieuwd naar de inzet van het Vlaardings college en stelt daarom vragen. Behalve overschrijdingen van de zogeheten grenswaarden worden hierin ook concreet genoemd de Marathonweg, de aanleg van de Blankenburgverbinding, de bouw van een Coolpoort en de voorgenomen plannen voor de realisatie van een overslaghaven aan de Deltaweg.

__________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 12 september 2017

Betreft: Vragen n.a.v. rechterlijke uitspraak Luchtkwaliteit

 

Geacht College,

Op 7 september jl. deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in het ‘Kort Geding voor gezonde lucht’ van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. Milieudefensie werd hierbij volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid alles in het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese Luchtkwaliteitswet te voldoen.

Twee van de punten uit het vonnis luiden als volgt:
5.2. gebiedt de Staat om vooruitlopend op een luchtkwaliteitsplan binnen twee weken na de betekening van dit vonnis alle locaties in Nederland te identificeren waar op basis van de RIVM-inzichten nog sprake is of zal zijn van (te verwachten) overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10;
5.3. verbiedt de Staat met onmiddellijk ingang na de betekening van dit vonnis elke maatregel te (doen) treffen waarvan in de visie van het RIVM statistisch verwacht moet worden dat deze tot voortgaande dan wel hernieuwde overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal leiden;

GroenLinks is samen met D66, Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen initiatiefnemer voor een Vlaardingse milieuzone. Het blijkt dat ook de overheid harder moet werken voor schone lucht.

Naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak heeft de fractie van GroenLinks daarom de volgende vragen:

  1. Hoe interpreteert het college deze rechterlijke uitspraak en de gevolgen hiervan voor Vlaardingen?
  2. Het RIVM moet binnen 14 dagen na de uitspraak een overzicht aan de minister leveren van de plaatsen waar sprake is of zal zijn van (te verwachten) overschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10. Is het college bereid om bij het RIVM of de minister dit overzicht op te vragen om zo inzicht te krijgen waar op dit moment overschrijdingen zijn of in de toekomst in Vlaardingen te verwachten zijn? Hierbij graag ook de Marathonweg benoemen.
  3. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college dit overzicht van mogelijke overschrijdingspunten in Vlaardingen delen met de raad?
  4. Kan het college een overzicht verstrekken van voorgenomen plannen en ontwikkelingen in Vlaardingen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Blankenburgverbinding en de bouw van een Coolpoort, waarvan verwacht moet worden dat deze tot voortgaande dan wel hernieuwde overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide(NO2) en/of fijnstof (PM10) leiden?
  5. Kan het college concreet schetsen of deze uitspraak gevolgen heeft voor het beleid ten aanzien van de voorgenomen plannen voor de realisatie van een overslaghaven aan de Deltaweg en de aanleg van de Blankenburgverbinding?
  6. Volgens de rechter moet de Nederlandse Staat nu komen met een plan, om op een zo kort mogelijk termijn alle overschrijdingen weg te nemen. Is het college bereid om te onderzoeken welke maatregelen het meest bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van Vlaardingers, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit.
  7. Is het college van mening dat door deze uitspraak er ook lokaal actie moet komen om overschrijdingen van luchtvervuiling aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid om meerdere milieuzones in te stellen op de plekken waar de luchtkwaliteit slecht is? Zo nee, waarom niet?

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom