GroenLinks vraagt om herberekeningen uitstoot na bekendwording 'dieselgate'

Fractievoorzitter Kees Borsboom heeft artikel 36 vragen gesteld n.a.v. de geruchtmakende affaire rondom het gesjoemel met uitstootnormen van diesel vracht-en personeneauto's. Ministeries en gemeenten baseren zich altijd op toekomstige verkeersstromen en technische verbeteringen aan auto's. Nu blijkt dat hiermee op grote schaal mee gesjoemeld wordt, rijst de vraag hoe zich dit verhoudt tot de toekomstige aannames  bij het realiseren van nieuwe wegen. GroenLinks vraagt om aanpassingen van de berekeningen.

______________________________________________________________________________

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Vlaardingen, 1 oktober 2015

Betreft: Artikel 36 vragen luchtvervuiling

 

Groenlinks zet zich al vele jaren in om de toenemende luchtvervuiling een halt toe te roepen. Zuid Holland heeft de meeste vervuilde lucht van Nederland. Naar aanleiding van het bekend worden van de “dieselgate” en de gevolgen die dat met zich meebrengt door de besluitvorming van nieuwe wegenplannen hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de misleidende publicaties van steeds schoner wordende dieselauto’s, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld?

2. Bent u het met ons eens dat luchtvervuiling (o.a. PM 10) een zeer nadelige invloed heeft op de gezondheid van de burgers?

3. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel Vlaardingers last hebben van hun luchtwegen en hoe dat zich verhoudt tot landelijke cijfers?

4. Kunt u aangeven welke concentraties luchtvervuiling er op de 5 meest vervuilende wegen in Vlaardingen gemeten zijn? Kunt u een uitsplitsing geven van de gemeten vervuilende stoffen per vervuilende weg?

5. M.b.t. de gezondheid, wat is kritische grens volgens het R.I.V.M.?

6. Is bekend hoeveel korter mensen leven in sterk vervuilende gedeelten van Nederland, zoals in het Rijnmondgebied?

7. Is bekend hoeveel de schade aan mens, natuur, hogere ziektekosten en economie is door het korter leven van burgers in dit soort gebieden?

Vragen inzake de Blankenburgtracé:

8. Hoe heeft de berekeningswijze plaatsgevonden bij het aan te leggen tracé?

9. In welke mate is rekening gehouden met de schonere dieselmotoren in zowel vracht-als personenauto’s? Graag de berekening hiervan.

10. In welke mate wordt de toegenomen luchtvervuiling gecompenseerd?, zo nee waarom niet?

Vragen inzake de Marathonweg:

11. Welke luchtvervuiling wordt door het toenemende verkeer op de Marathonweg verwacht

12. Hoe is deze berekening tot stand gekomen?

13. Dienen de berekeningen n.a.v. “dieselgate” aangepast te worden voor zowel de Marathonweg als het Blankenburgtracé?

14. Bent u bereid om bij het ministerie aan te dringen op herberekening van de te verwachten vervuiling?

15. Bent u bereid om bij het ministerie aan te dringen op nader onderzoek en uitstel van de besluitvorming inzake het Blankenburgtracé?

 

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks vlaardingen,

Kees Borsboom,
Lianne van Kalken.