GroenLinks vraagt: Vlaardingen ook op lijst probleemwijken van minister Vogelaar?

Gaat het college van Vlaardingen een aanvraag indienen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 18 april 2007 Betreft: Probleemwijken mevrouw VogelaarGeachte heer Versluijs, beste Hans,Wellicht ten overvloede maar toch maar even gevraagd aan jou. Op 10 april heeft de VNG een brief gestuurd naar het college waarin gewezen werd op de mogelijkheid om als nog op de lijst van probleemwijken van minister Vogelaar te komen, (zie ook bijlage).Onze vraag is: 'Is overwogen om zo’n aanvraag in te dienen?'Het is ons bekend dat 'de postcode techniek' niet altijd het gewenste criterium is om de selectie te laten plaatsvinden. Met name op het niveau van sociaal-economische achterstanden vindt een vertekening plaats als delen van het postcodegebied welgesteld zijn en andere delen juist niet. Naar ons idee vraagt de minister om een wat verfijndere analyse en onderbouwing dan zij in eerste ronde kon maken.Een kans wellicht?Wij zijn benieuwd naar je reactie!Met vriendelijke groet,namens de GroenLinks Fractie,Jack Tsang,Corrie Kortleven.Bijlagen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BIJLAGEN

BIJLAGE 1

 VNGMINISTER VOGELAAR BIEDT GEMEENTEN RUIMTE OM OP PROBLEEMWIJKENLIJST TE KOMEN 30.03.2007Minister Vogelaar van WWI heeft toegezegd ruimte te bieden aan gemeenten, die nu niet op de lijst met probleemwijken voorkomen om hun wijk alsnog aan te dragen. Dit deed zij tijdens het overleg met de Kamer op 29 maart. Gemeenten die vinden dat zij ten onrechte ontbreken op de lijst kunnen alsnog bij haar aankloppen. Vanzelfsprekend met een goede onderbouwing van de gehanteerde selectiecriteria.OproepWij doen een oproep aan gemeenten, die menen dat hun probleemwijk onterecht niet op de lijst met probleemwijken voorkomt. Neem hierover contact op met het ministerie van Wonen, wijken en Integratie (onderdeel van VROM).

De minister zal dan overwegen of uw wijk alsnog in aanmerking komt voor de wijkaanpak. Meld u zo spoedig mogelijk, want op 1 mei aanstaande maakt de minister de lijst met probleemwijken definitief.VNG tevredenWij zijn er zeer tevreden over dat de minister ruimte biedt aan gemeenten om alsnog met een wijk in de wijkaanpak te kunnen komen. Sinds januari overlegt de VNG met de ministeries van WWI en VROM over de selectiecriteria voor de probleemwijken.Wij hebben de minister gevraagd om gemeenten die onterecht geen wijk in de wijkaanpak hebben, toch de kans te bieden het tegendeel aan te tonen. In het Algemeen Overleg van 29 maart bevestigde de minister aan onze vraag tegemoet te komen.ToezeggingenTijdens het Overleg zette de minister haar voorgenomen beleid voor de wijkaanpak uiteen. Daar deed zij de Kamer ook een aantal belangrijke toezeggingen.Wij zijn blij met deze toezeggingen omdat ze geheel in lijn zijn met de zaken waar de VNG in de afgelopen weken steeds om gevraagd heeft.De minister stemde in met de volgende zaken: Alle gegevens, waarop de selectie van de 40 probleemwijken gebaseerd is, worden openbaar gemaakt. De Kamer krijgt deze gegevens vóór het Algemeen Overleg in april. Er komt een notitie met het financieel kader van de wijkaanpak. Daarin komt ook de financiering van de wijkaanpak in relatie tot het gemeentefonds aan bod. De minister zal de Kamer consulteren en informeren, vóórdat zij onomkeerbare afspraken met de corporaties over de wijkaanpak maakt.VervolgMedio april krijgt de Tweede Kamer een plan van aanpak voor de wijken toegezonden. De VNG zal hierover nog in overleg treden met het ministerie.

-----------------------------------------------------------------------------------

BRIEF AAN DE LEDENT.a.v. HET COLLEGEinformatiecentrum tel.: BARW (070) 3738023onderwerp: Probleemwijkenons kenmerk: BARW/U200700594 Lbr. 07/37Datum: 10 april 2007SamenvattingOnlangs heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Vogelaar een lijst met 40 probleemwijken vastgesteld.Wij maken u er op attent dat de minister tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 29 maart heeft toegezegd ruimte te willen bieden aan gemeenten die nu niet op de lijst met probleemwijken voor komen, om hun wijk alsnog aan te dragen.De uiterste termijn om wijzigingen voor te stellen is eind april 2007.

 AAN DE LEDENinformatiecentrum tel.: BARW (070) 3738023onderwerp: Probleemwijkenons kenmerk: BARW/U200700594 Lbr. 07/37datum: 10 april 2007Geacht college,Onlangs heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Vogelaar een lijst met 40 probleemwijken vastgesteld. Deze lijst is gepubliceerd op www.vrom.nl.Via de website van de VNG hebben wij u hierover geïnformeerd. Op onze site is ook onze inbreng in het debat over de wijken te vin-den, alsmede een overzicht van indicatoren die ten grondslag liggen aan het vaststellen van de 140 aandachtswijken, waaruit nu dus door de minister de 40 probleemwijken zijn geselecteerd.Wij maken u er - wellicht ten overvloede - op attent dat de minister tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 29 maart heeft toegezegd ruimte te willen bieden aan gemeenten die nu niet op de lijst met probleemwijken voorkomen, om hun wijk alsnog aan te dragen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uiterste termijn om wijzigingen voor te stellen eind april is. De minister wil de lijst op 1 mei a.s. definitief vaststellen.U bent dus in de gelegenheid om een naar uw mening onterecht niet op de lijst vermelde wijk bij de minister aan te melden. Indien u dit doet is het de bedoeling dat u zo een aanmelding onderbouwt op basis van de indicatoren zoals deze ook door de minister zijn gehanteerd.Los van de inhoud constateert wij overigens dat ten aanzien van het financieel arrangement ten behoeve van de inzet om van probleem-wijken prachtwijken te maken, er bij de gemeenten veel zorgen leven. De zorgen betreffen met name de effecten die de financiële paragraaf van het regeerakkoord zal hebben op de gemeentefinanciën. Dit geldt in het bijzonder voor de suggestie die gewekt wordt om de verdeling van de intensiveringen, in tegenstelling tot de extensiveringen, te koppelen aan afspraken over de aanwending daarvan. Dit achten wij in strijd met de normeringssystematiek. De VNG ziet een adequate financiering van de wijkaanpak en de brede financiële paragraaf als belangrijke hoofdstukken in een te sluiten bestuursakkoord met het Rijk.Hoogachtend,Vereniging van Nederlandse Gemeentenmr. R.J.J.M. Pans,voorzitter directieraadDeze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BIJLAGE 2CRITERIA VOOR DE SELECTIE VAN WIJKEN (PDF)