GroenLinks werkt door! Trots en met veel plezier!

Ook tijdens het reces! Want nu heeft Ben van der Velde dus tijd om zijn 'wethouderstekst' op deze site te actualiseren.

Voor een tweede maal GroenLinks Vlaardingen vertegenwoordigen in het college van B&W en op déze manier meedoen met het besturen van Vlaardingen. Iedereen kan ervan verzekerd zijn dat ik dit met heel veel plezier en gepaste trots doe. Door daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen - en te krijgen natuurlijk, kunnen we op een maximale manier de GroenLinks ideeën waarmaken. Natuurlijk niet op alle terreinen - ook in coalitieverband is het geven en nemen, maar toch! We doen opnieuw volop mee en ik ben er van overtuigd dat we, samen met een kritische GroenLinks-fractie en een goede samenwerking met de coalitiepartners, de komende vier jaar weer 'goede' zaken kunnen doen.In de vorige periode heb ik veel in gang kunnen zetten en tot stand kunnen brengen op zowel het terrein van Sport en Recreatie als van Kunst en Cultuur. Ik ben ontzettend blij dat ik deze opnieuw in mijn 'knip' heb want er is nog meer mee te doen! Juist op deze posten komt het er op aan dat de voorzieningen in Vlaardingen in stand worden gehouden. Het lijkt er op dat het weer wat beter gaat, maar ik vertel niets nieuws als ik zeg dat speciaal voor deze vier gebieden het bezuinigingszwaard blijft dreigen. Sport en RecreatieNu we dan op weg zijn naar goede accommodaties voor de sport - er wordt fors geïnvesteerd, moeten we deze lijn vasthouden! Een tweede periode hiervoor verantwoordelijk zijn was daarom een wens van mij die is uitgekomen! De wens van anderen om een denksportcentrum te realiseren kan ik wellicht in deze nieuwe periode gaan waarmaken. Meer samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen blijft noodzakelijk willen we in Vlaardingen op het juiste niveau kunnen blijven sporten, en vooral ook de jeugd de kans te geven met sport in aanraking te komen. Sportverenigingen moeten er ook aan wennen dat ze een bredere taak in de samenleving hebben: dat niet alleen het spelletje voorop staat, dat ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de buurt, in de wijk meer aandacht moet krijgen. Een aantal verenigingen zijn zich dat bewust, anderen nog niet. Ik zal alles op alles zetten om dit aspect nadrukkelijker op de kaart te zetten. Kunst en Cultuur Bovenstaand geldt ook voor Kunst en Cultuur, ook op die terreinen is al veel werk verzet en scoort Vlaardingen bovengemiddeld. Er is meer aandacht voor de talrijke cultuurinitiatieven -professioneel, maar ook voor 'de amateurs'. De stad moet bruisen! Daarom geven we voorrang aan de initiatieven die zo veel mogelijk (groepen) Vlaardingers bereiken. Ook meer aandacht voor de individuele kunstenaars, onder voorwaarde dat zij uít hun atelier komen. Een goede mix van 'kunst naar de mensen brengen' en 'mensen laten participeren' zodat meer mensen kunst en cultuur gaan beleven. Een mooi nieuw theater; kunst in de openbare ruimte (waaronder kunstzinnig vorm gegeven gebruiksvoorwerpen zoals de brug over de Vaart); een goede bibliotheek; een permanente muziektent in het Hof of op het Veerplein; uitbreiding van het aantal festivals met een Uitmarkt in september - redenen genoeg om deze onderdelen graag in portefeuille te hebben. JeugdbeleidVorige periode schreef ik over Jeugdbeleid oa.:Als we het over Jeugdbeleid hebben gaat het over 'de sluitende aanpak van 0 tot 6 jarigen', over preventie, over het voorkomen van vroegtijdig-schoolverlaten. Ook hebben we het over overlast door lastige jongeren. Of over vrijetijdsbesteding in oefenruimtes en op scatebanen. Dan hebben we het ook over het voorkómen van criminaliteit bij allochtone jongeren. Maar ook over het feit dat 80% van de jongeren zonder noemenswaardige problemen opgroeit, èn over die groep van 20% die dus allerlei risico's loopt. Uiterst boeiende zaken en een grote verantwoordelijkheid voor de politiek. Jongeren te laten opgroeien tot volwaardige deelnemers in onze maatschappij is een ultieme uitdaging. Wij moeten alles op alles zetten om die voorwaarden te scheppen waaronder iedereen naar haar of zijn vermogen daar naar toe kan groeien. Deze tekst geldt nog steeds!Het uitvoeren van de onlangs aangenomen motie (juni 2006) om een Kinderfonds in te stellen - dat jongeren die in een armoedesituatie zitten betere kansen kan bieden - ga ik dan ook met overtuiging uitvoeren.Nieuwe periode – nieuwe kansenWat vier jaar geleden niet voor de hand lag is nu wel werkelijkheid geworden. Ik heb zowaar onderdelen van 'de keiharde sector' in mijn portefeuille: Verkeer en Vervoer, Milieu en Grondzaken en Vastgoed. Zoals dat zo gaat in onderhandelingen – die overigens in een uitstekende sfeer zijn verlopen, moest ik daar natuurlijk wel wat voor inleveren: de brede portefeuille Welzijn is bijna in z’n geheel (alleen Jeugdbeleid is bij mij gebleven) naar Cees Oosterom, de wethouder WMO gegaan en daar is het op z'n plaats. Er staat op dat gebied veel te gebeuren en het is in ieders belang dat één wethouder dat stuurt. Verkeer en VervoerDe harde sector dus, een nieuwe wereld voor mij en een enorme uitdaging. Ik stel me er ook erg veel van voor. De eerste kennismakingen zijn achter de rug en de eerste kwesties hebben al gespeeld. Doseerinstallaties in MiddenDelfland en de ondertekening van het IODS convenant, maar ook de veilige schoolroutes. De week van de vooruitgang komt er aan en meer aandacht voor het langzame verkeer zal mijn speerpunt van beleid zijn. De zwakke verkeersdeelnemers verdienen die aandacht en steun. Maar natuurlijk speelt parkeren - of juist het 'niet parkeren', de komende jaren nadrukkelijk. En wat gedacht van een autovrije of luwe binnenstad….? Er staat dus 'veel te beuren' en de discussie in de stad zal dan ook vaak hoog oplopen en gevoerd moeten worden. MilieuMilieu is de laatste jaren te veel een technische zaak geweest. Regelgeving, cijfers, fijn stof en Europese regelgeving. Eigen (gemeentelijke) initiatieven zijn de laatste jaren te weinig genomen. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit doen we te weinig en dat gaat als het aan mij ligt, en dat ligt het, veranderen. Met kleinschalige projecten, maar wij, de plaatselijke overheid, erkennen dat we een voorbeeldfunctie hebben en die ook moeten uitdragen. Niet alleen maar als signaal, hoewel dat ook niet erg is, maar om Milieu en ook Duurzaamheid weer echt op de agenda te krijgen. Ook bijvoorbeeld ons initiatief om het Vlaardings inkoopbeleid onder te loep te nemen en te veranderen. De aspecten van Milieu en Duurzaamheid zullen een nadrukkelijke plaats krijgen in onze inkoopregels. Kortom, genoeg te doen de komende jaren. En dan heb ik het nog niet eens over Vastgoed en Grondzaken gehad. Ook op dat terrein is nog veel werk te verzetten: nu zijn het nog twee gemeentelijke diensten, maar zij zullen op moeten gaan in één. Dit zal nog wel wat voeten in de aarde (grond) hebben, toch is het noodzakelijk de schotten tussen deze diensten weg te halen - in het belang van die diensten en dus in het belang van Vlaardingen. Werk aan de winkel dus!Niet voor niets had onze campagne begin dit jaar de titel: GroenLinks werkt! Als wethouder ga ik - nogmaals: samen met een kritische GroenLinks-fractie, de komende periode vol vertrouwen in. In de wetenschap dat we steun van de afdeling hebben en steun van de kiezers die ons beloond hebben voor wat we de vorige periode hebben laten zien. GroenLinks werkt door!