GroenLinks dient bij de begrotingsbehandeling een amendement in om veel bezuinigingen aan maatschappelijke- en kunst- en cultuur instellingen terug te draaien. Desondanks wordt er over een periode van 4 jaar 8 miljoen extra bespaard.

_________________________________________________________________________________

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 en 6 november 2014, behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2015 en kennisname van de meerjarenbegroting 2016-2018,

constaterende dat:

 • de bezuinigingsvoornemens van het college tot gevolg hebben dat vanaf 2016 veel voorzieningen in Vlaardingen zullen moeten sluiten of overschakelen op andere vormen van exploitatie;
 • het voorzieningenaanbod in Vlaardingen daardoor onvermijdelijk zal verschralen;
 • een verschraling van het voorzieningenaanbod haaks staat op de uitgangspunten van de beleidsbepalende actieplannen wonen en economie;
 • de voorgenomen bezuinigingen dan ook ongetwijfeld de resultaten van de uitvoering van deze plannen negatief zullen beïnvloeden;
 • ook de inwoners van Vlaardingen bij de inspraakgelegenheden in juli en oktober jl. overduidelijk het signaal hebben afgegeven veel waarde te hechten aan instandhouding van het huidige voorzieningenniveau,

overwegende dat:

 • realisatie, in de volle omvang, van de voorgenomen bezuinigingen een enorme impact zou hebben op de Vlaardingse samenleving;
 • toezichthoudende instellingen de gemeente Vlaardingen geen verdere bezuinigingen opleggen;
 • het streven naar een weerstandcapaciteit van € 35 miljoen ook kan worden gerealiseerd met minder ingrijpende bezuinigingen;
 • er geen noodzaak bestaat om een reserve op te bouwen die groter is dan het benodigde weerstandsvermogen;
 • extra sparen  voor de gemeente geen doel op zichzelf zou moeten zijn,

spreekt als zijn mening uit dat:

 • de ombuigingen en bezuinigingen voor de komende jaren op onderdelen minder ingrijpend moeten zijn dan als nu vastgelegd in de concept-meerjarenbegroting 2015-2018;
 • hiertoe de in de bijlage bij dit amendement opgenomen aanpassingen in de definitieve versie van de meerjarenbegroting 2015-2018 moeten worden verwerkt,

besluit:

 • het eerste beslispunt uit het voorgenomen raadsbesluit 57.1 te wijzigen in: “De begroting 2015 vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen als vermeld in de bijlage bij dit amendement.” Voor een bedrag van € 270.000,--.
 • het derde beslispunt uit het voorgenomen raadsbesluit 57.1 te wijzigen in: “In te stemmen met de ombuigingen en bezuinigingen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2016-2018, met inachtneming van de aanpassingen als vermeld in de bijlage bij dit amendement.”
  2016 € 2.563.00,-- / 2017 € 2.613.000,--/ 2018 € 2.663.000,--,

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie GroenLinks Vlaardingen,
K. Borsboom
L. van Kalken