GroenLinks ziet twee problemen bij de komende ontwikkeling van het stationsgebied centrum

14 januari 2008 – Twee problemen stelt Jack Tsang aan de orde: een fietsenstalling die groot genoeg is om te voldoen aan de groeiende behoefte en die ook nog te betalen is; en: los op dat bij de te bouwen school voor meer dan duizend leerlingen ook een schoolplein komt, want nu ontbreekt dit nog geheel!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de heer Hans Versluijs, wethouderVlaardingen, 14 januari 2008 Betreft: Aanpassingen Bestemmingsplan StationsgebiedGeachte heer Versluijs, beste Hans,Afgelopen commissie vergadering behandelden wij het Bestemmingsplan Stationsgebied.Laat ik beginnen met u te bedanken voor de toezegging dat u wat flora en fauna betreft niet de minimale variant wilt halen (geen bezwaren) en voor het eigen gemeentelijke gebied een optimale variant wilt zoeken. En dat u voor de andere gebieden ook de projectontwikkelaars zult aanspreken op zaken als: de huisvestingsmogelijkheden*) voor de huismus en de zorg voor de in het gebied foeragerende gewone dwergvleermuis. Verder zijn wij benieuwd naar de uitkomsten van uw onderhandelingen met ProRail om de bochtige klaver en de tengere veldmuur te redden.U bevestigde in de commissie dat we bij het nog te ontwikkelen bomenplan**), dat deel uitmaakt van het buitenruimteplan, niet gebonden zullen zijn aan het bestemmingsplan, maar dat de Raad voor of tegen kan zijn op het ogenblik van behandeling. De bijzondere bomen aan de Parallelweg en de bomen aan de Deltaweg komen dan opnieuw aan de orde.Tenslotte nam u onze suggestie over, om op een of andere wijze de gesloopte LTS in herinnering te brengen. Voor veel Vlaardingers nam die een belangrijk plaats in in hun leven. Wij dachten aan de herplaatsing van een van de kunstwerken die de LTS rijk was.Arnout Hoekstra dacht meer aan een verwijzing naar de door sloop verdwenen architectuur. Een zienswijze die wij onderschrijven. Het een sluit het ander overigens niet uit.Waar u en ik tijdens de commissievergadering door tijdsgebrek en gebrek aan informatie, niet zo duidelijk uitkwamen betrof een tweetal punten:1. De ruimte voor een fietsenstalling. Wij delen met u de opvatting dat fietsen niet her en der op het Stationsplein gestald mogen worden. Het verontrust ons dat overal in Nederland steeds weer verkeerd wordt ingeschat hoeveel fietsen ergens gestald moeten kunnen worden. Als wij in Vlaardingen echt serieus werk willen maken van het bevorderen van het Openbaar Vervoer dan is het een absolute vereiste dat het volume aan fietsenstallingen meegroeit met de toenemende behoefte. In de concept beantwoording van het bezwaarschrift van de NS Poort***) stelt u dat parkeren voor fietsen ondergronds dient plaats te vinden. Indien in het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat er alleen maar (dure) ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd mag worden, dan zou een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn om bovengrondse oplossingen mogelijk te maken. Wij verzoeken u het bestemmingsplan zo in te richten dat de fietsenstalling comfortabel****), voordelig en ruim genoeg voorhanden blijft. Dat wij voor gratis fietsparkeren zijn valt misschien buiten het bestek van dit bestemmingsplan, maar is wel de moeite waard om mee te nemen in uw beleid. Want een ‘gouden’ ondergrondse fietsenberging gaat de fietsgebruiker zeker heel veel geld kosten. Dat u wellicht vindt dat een onafzienbare, ordelijke rij fietsen de kwaliteit van de buitenruimte aantast is een kwestie van beleving en vormgeving. Als wij zo’n rij fietsen zien staan bij een trein of metro verbinding denken wij: het gaat de goede kant op met ons milieu. Ook hier geldt: het is maar net hoe je er naar kijkt#). Wij zijn het met u eens dat het ongewenst is dat reizigers van de light rail over op de grond liggende fietsen struikelend de prachtige nieuwe snelverbinding proberen te bereiken. En bekeuren (repressie) is bij gebrek aan voordelige fietsenstalling geen optie. Wij vragen u ook in de toekomst zorg te dragen voor een fraaie en voordelige fietsenstalling en om dit plan zonodig een plaats te geven in de ‘Staat van Wijzigingen’.2. Het tweede punt betrof het ontbreken van een schoolplein##) voor de te vestigen onderwijsinstelling. Ik heb ondertussen begrepen dat het gaat om een grootschalig instituut met meer dan duizend leerlingen/studenten. In uw schriftelijke reactie op één van de bezwaarschriften verwees u naar de kantine als mogelijke verblijfplaats voor de betrokkenen en meldt u dat op een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs een schoolplein niet verplicht is. Toen ik er naar vroeg in de commissie zei u dat dit in overeenstemming met de wensen van de schoolleiding is###). Ongehoord: duizend of meer leerlingen op het hoogtepunt van de schoolbezettingsgraad op het Stationsplein en het aanliggende gebied, bij pauzes en bij mooi weer! Ik hoef u niets te vertellen over de zorgen die er in Nederland op dit ogenblik zijn over veiligheid van leerlingen en docenten op de Regionale Opleidings Centra (ROC’s)####). Tel er in dit geval de zorg voor de burgers die gebruik maken van het OV, de kantoren en de winkels gerust maar bij op. Door de onderwijsinstelling geen schoolplein te geven (of verplicht te stellen), waar op zijn minst een deel van de jongeren in de pauze gebruik van kan maken, neemt u de veiligheidsaspecten van genoemd gebruik van de openbare buitenruimte niet serieus. Wij willen allerminst ‘somberen’ maar een realistische inschatting van de problemen die zich kunnen voordoen dient vertaald te worden in de ruimtelijke vormgeving van het gebied. Juist omdat het om een belangrijk en druk OV-punt zal gaan worden is dit voor GroenLinks buitengewoon relevant. Ervaringen elders rond OV- knooppunten stellen ons bepaald niet gerust. De mogelijke extra kosten gaan hier zeker voor de baat. Kortom wij verzoeken u deze gedachten zonodig in de ‘Staat van wijzigingen’ een plaats te geven, zodat wij met een gerust hart de toekomst tegemoet kunnen zien.Wij hopen op een snelle reactie, zodat wij wel overwogen ons standpunt rond de besluitvorming kunnen vaststellen. Wij sluiten een mogelijke amendering van uw voorstellen niet uit.Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen, Jack Tsang.Noten:*) Goed dat u de eerdere motie van het SBV over de huisvesting van de huis- en gierzwaluw daarin betrekt. **) Zie ook uw reactie op de zienswijze van Engering en Van Nielen pag. 4 en 5 in de ‘nota van zienswijzen’, bestemmingsplan “stationsgebied centrum”.***) Pag. 7 nota van zienswijzen.****) De objectieve en subjectieve (on-)veiligheidsaspecten voor ondergronds fietsparkeren tellen mee in de afweging.#) Wilt u het heel mooi maken laat dan een speciaal ontwerp maken door een (opleiding voor) industrieel ontwerper of een ontwerp bureau voor een echte ‘Dutch Design’ fietsenstalling in Vlaardingen.##) Zie ook: zienswijze van Engering en Van Nielen.###) Onbegrijpelijk in een tijd dat wij de behoefte om te bewegen bevorderen. Een schoolplein met een basketbalkorf of voetbaldoelpalen verdient zichzelf maatschappelijk terug.####) In principe zijn we tegen deze grootschalige opzet van onderwijsinstellingen maar daar gaat het bij dit bestemmingsplan niet over. De consequenties van deze grootschaligheid moeten wel doordacht worden.