Het kappen van jonge, gezonde bomen is pure verspilling! Actie Groeiend verzet - 13 februari 2016

Het kappen van jonge, gezonde bomen is pure verspilling!

Hoewel het Tracébesluit voor de aanleg van het Blankenburgtracé nog niet eens is ondertekend en er meer dan tweeduizend zienswijzen tegen deze tunnel zijn ingediend, voert Rijkswaterstaat al voorbereidende werkzaamheden uit. Het aktiecomité Groeiend Verzet is faliekant tegen aanleg van het tracé en maakt zich grote zorgen over het Tweede Volksbos, dat is geplant in het voorjaar van 2013 door duizenden bezorgde omwonenden. Op zaterdag 13 februari kwam Groeiend Verzet hiertegen in actie.

Wat is er aan de hand?
Om archeologisch onderzoek mogelijk te maken (dat is een verplichte procedure bij bouw) is Rijkswaterstaat van plan op korte termijn het Tweede Volksbos te kappen. Helaas is het volgens de nieuwe Boswet (2015) niet meer verplicht om een kapvergunning aan te vragen. Het is dus onmogelijk een bezwaarprocedure te starten.

Wat wil Groeiend Verzet?
In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker is, is het kappen van jonge, gezonde bomen pure verspilling. De bomen zijn goed te verplaatsen en herplant van dit uit diverse soorten bomen bestaande bos is een duurzame oplossing. We gaan er nog steeds vanuit dat minister Schulz van Haegen in zal zien dat de aanleg verspilling is van ruim een miljard euro gemeenschapsgeld. Mocht zij echter van dit inzicht gespeend blijven dan zullen de bomen herplant moeten worden. Er rest ons dan niets anders dan de door o.a. de Vlaardingse bevolking geplante bomen met maximale inspanning te blijven verdedigen.

Groeiend Verzet wil dat Rijkswaterstaat de bomen professioneel laat weghalen. Ze kunnen worden herplant in de directe omgeving, in overleg met Stichting Boombehoud en de gemeente. De planters van Volksbos II willen hierbij uiteraard behulpzaam zijn.

Op You-tube is een animatie te zien van het tracé Blankenburgverbinding. Ten noorden van de spoorlijn begint de Aalkeettunnel die direct na de Zuidbuurt eindigt. Als deze tunnel geboord wordt, kan het Tweede Volksbos dus blijven bestaan. Uiteraard geeft Groeiend Verzet geeft daar dan de voorkeur aan, omdat de schade zo nog enigszins beperkt kan worden. Alleen de bomen die moeten verdwijnen voor het archeologisch onderzoek moeten dan tijdelijk elders komen te staan.

Wat gaat Groeiend Verzet doen?
Bij een eerdere kwestie in 2013 heeft de eigenaar van het gebied Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) aan Groeiend Verzet laten weten 'samen tot een oplossing te willen komen door herplanting van bomen'. Deze brief zal Groeiend Verzet hen in herinnering brengen om zo kapitaalvernietiging van de bomen te voorkomen en behoud van het groen te realiseren.