Hoe nu verder met de leefbaarheid rond de Marathonweg?

In de raadsvergadering van dinsdag 23 mei vroeg de PvdA een interpellatiedebat aan naar aanleiding van commotie die was ontstaan over de door GroenLinks gestelde vragen dd. 9 mei jl. over de vestiging van het op- en overslagbedrijf Cool Port aan de Zevenmanshaven in Vlaardingen en de gevolgen daarvan voor de omwonenden van de Marathonweg.

De discussie in de raad ging twee richtingen uit:
1. Waarom heeft het college zo gebrekkig de informatie aan de raad gezonden?
2. Hoe kan de fijnstof, CO2 en geluidsoverlast voor de omwonenden worden verminderd?

De vragen van GroenLinks werden 23 mei in de namiddag door het college beantwoord en vormden onderdeel van het gehouden interpellatiedebat. De VVD had aan het college alle onderliggende correspondentie opgevraagd.

Hoewel het college de vestiging van dit vervuilende bedrijf niet kan tegenhouden, werd duidelijk dat de betrokken wethouders niet erg gecharmeerd waren van de vestiging van dit bedrijf in Vlaardingen. Want de vestiging levert geen extra werkgelegenheid (slechts 4 of 5 werknemers); gaat wel gepaard met veel vervoerbewegingen over de al zeer drukke Marathonweg; en levert geen versterking van de Vlaardingse economie op.
De projectleider van de provincie Zuid Holland schatte de kans dat Cool Port zich hier zou vestigen op 80%, en dat het voor eind 2017 al operationeel zou zijn. De contracten met de huidige grondeigenaar zouden al klaar liggen en binnen enkele dagen getekend worden.
In haar antwoord meldde het college dat zij na het eerste verzoek vanaf half december 2016 niets meer van dit bedrijf had gehoord.

Daarnaast was er ook veel onrust ontstaan bij bewoners over de al maar toenemende verkeersoverlast en ongezonde leefomgeving. De betrokken wethouder echter durfde de opmerking te maken dat de grenswaarden niet worden overschreden, en dat deze verkeersbewegingen er ook nog wel bij konden. Over het aantal verkeersbewegingen bleef het college duister. Het bedrijf Cool Port had een ‘animo’ uitgesproken van 15.000 containers op jaarbasis. Elke container zou volgens ingewijden 4 vervoersbewegingen veroorzaken. In een radiointerview had de projectleider echter over grotere aantallen gesproken.
Het bleef allemaal wazig en onduidelijk.

Voor de bij het debat aanwezige burgers was het waarschijnlijk ook niet allemaal even duidelijk: ging het nu om vestiging van een vervuilend bedrijf of over de toename van luchtverontreiniging?

Het interpellatiedebat eindigde met stemming over twee moties - één van de PvdA en één van GroenLinks.
De motie van de PvdA haalde het ‘met de hakken over de sloot’, er was immers over dit onderwerp al een motie van gelijke strekking aangenomen (maar nog steeds niet uitgevoerd); de GroenLinks motie werd aangenomen met slechts 4 stemmen tegen.

We wachten het onderzoek naar het substantieel terugdringen van de vervuiling (zie motie) af - het college moet dit eind van het jaar rond hebben.
 

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken