Illegale kap van honderden bomen langs dijklichaam A4 door Rijkswaterstaat

GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang schreef hierover het IODS een bief met ondermeer de vraag of ze zich, na deze actie van RWS, nog wel serieus genomen voelen? De Gemeente Schiedam bericht ons dat Rijkswaterstaat in overtreding is en dat er waarschijnlijk een herplantplicht voor de bomen groter dan 15 cm doorsnede wordt opgelegd. Rijkswaterstaat heeft nog niet gereageerd. Schiedam wacht hun antwoord af.

------------------------------------------------------------------

Aan:  IODS adviescommissie/programmabureau          Provincie Zuid-Holland          Postbus 90602          2509 LP Den Haag

Vlaardingen, 16 maart 2009

 Betreft: Bomenkap………. A4 M-D

 Geachte IODS adviescommissie, programmabureau,

Het is ons bekend dat in uw IODS*) overleg nog geen heldere uitspaak over de recente A4 M-D plannen is gedaan. Met name de varianten die de verbinding met Vlaardingen en Schiedam betreffen, de lengte van de tunnelbuis en de milieuproblematiek om het Kethelplein zijn onderwerp van gesprek.

Echter: GroenLinks Vlaardingen werd gebeld door een boze Vlaardinger die ons (samengevat) meldde: Op dit ogenblik zijn over een lengte van ongeveer vijfhonderd meter honderden bomen gekapt op de zijkant van het zandlichaam van de mogelijke A4 M-D**).

Wij vroegen ons af wat er aan de hand was en gingen kijken.

Bij een eerste, tamelijk onthutste, blik op de omgezaagde bomen kwam spontaan de vraag op of de minister misschien nu al een zaagploeg met een natuurverwoestende act ingehuurd heeft, of dat dit het resultaat is van een raadselachtige particuliere actie van een stel onverlaten?

Eigenlijk kunnen we ons niet voorstellen dat Rijkswaterstaat (RWS) hiervoor verantwoordelijk is. Op de recente voorlichtingsavonden is immers bij vragen over meerdere onderwerpen door RWS gereageerd met: "Dat moeten we nog uitzoeken". Samengevat: ondanks vijftig jaar is RWS nog steeds niet zover met de A4 M-D dat ze nu bomen kunnen gaan omzagen en zeker niet als er geen kapvergunning is aangevraagd.

Wij stellen u daarom maar een paar vragen:

1. Is het u bekend dat er een dergelijke actie heeft plaatsgevonden?

2. Zo ja, weet u onder wiens verantwoordelijkheid deze actie valt?

3. Zo nee, bent u bereid om direct een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van / de verantwoordelijken achter deze actie? Navraag bij de gemeente Schiedam gaf aan dat die van niets wisten. De gemeente Schiedam is met een onderzoek bezig. Zonder kapvergunning bomen rooien mag immers niet.

4. Mocht deze actie onder de verantwoordelijkheid van RWS vallen bent u het dan met ons eens dat het op z'n minst gezegd, tamelijk onfatsoenlijk is om een weg aan te gaan leggen waar nog geen besluit over genomen is èn waar u nog met Rijkswaterstaat in overleg bent?

5. Voelt u zich als IODS nog wel serieus genomen? Lopen we niet de kans dat straks voordat de officiële besluitvorming plaatsvindt de asfaltmachines uit gaan rijden? 6. Bent u bereid dit punt a.s woensdag op uw agenda te zetten, en bent u bereid bij RWS en/of andere instanties bezwaar te maken tegen deze gang van zaken?

Tot zover onze vragen. Wij hopen, gezien deze onverwachte en ongewenste ontwikkelingen, dat u op zeer korte termijn dit onderzoekt en vooralsnog op een spoedige reactie op onze vragen. Vanwege de gewenste snelheid sturen wij u deze brief per E-mail.

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.