Ingediende motie GroenLinks over Jeugdzorg bij de voorjaarsnota 2008

In deze motie uit GroenLinks haar zorgen over de wachtlijsten in de jeugdzorg. De gemeente kan hier wel extra activiteiten voor ondernemen volgens GroenLinks. De motie werd medeondertekend door SP, PvdA en CDA.

Lees ook De reactie van GroenLinks op de voorjaarsnotaLees ook Motie DiabetespatiëntenMotie 2

Motie jeugdzorg

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 2 en 3 juli 2008, behandelende de Voorjaarsnota 2008;Overwegende:• dat de wachtlijsten van de jeugdzorg in de regio Rotterdam volgens de kwartaalcijfers van de regio Rotterdam weer gegroeid zijn*);• dat het hulpverleningsaanbod aan gezinnen met problemen voor de Vlaardingse samenleving van groot belang is;• dat het geen goede zaak is te moeten leuren met kinderen die echt meteen uit huis weg moeten of een voogd toegewezen moeten krijgen;• dat het wenselijk blijft te kijken of in de thuissituatie geholpen kan worden.Spreekt als zijn oordeel uit:dat het college een extra inspanning zou moeten verrichten om de wachtlijsten in de Jeugdzorg terug te dringen.Verzoekt het college van burgemeester en wethoudersom vóór het eind van het jaar een concrete actie te ondernemen om de wachtlijsten in Vlaardingen terug te dringen en de Raad hierover eind 2008 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Namens de fracties van:GroenLinks, SP, PvdA, CDA*) Op de wachtlijst van bureau jeugdzorg stonden volgens de 1e kwartaalrapportage 751 cliënten die wachten op zorg. 317 staan al langer dan 9 weken op deze lijst. Een jaar geleden waren dat er nog 94. Landelijk wachten 3300 jongeren langer dan negen weken op jeugdhulp.