Vragen GroenLinks Vlaardingen over lichtverspilling
Foto: André Kuipers | ESA/NASA

Mag het licht uit?

Het college van Burgemeester en Wethouders wil lichtverspillers gaan opsporen middels een nachtelijke vlucht van een vliegtuigje. De fractie stelt een aantal vragen om het probleem wat duidelijker in beeld te krijgen en schuwt een kritische ‘hand in eigen boezem’ niet. Bijgaand de gestelde vragen.

_____________________________________________________________________________________

 
Vlaardingen, 6 december 2016

 
Aan: College van Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

 
Betreft: Artikel 36 vragen inzake opsporing lichtverspillers

 

In het Algemeen Dagblad van 1 december 2016 en op uw gemeentelijke site wordt melding gemaakt van het opsporen van lichtverspillers. De GroenLinks fractie heeft daarover de volgende vragen:

 1. Wat is de reden van dit actieve beleid om lichtverspillers op te sporen?
 2. Waar in uw begroting onder ambitie 9 staat deze "innoverende" wijze van opsporen van lichtverspillers genoemd?
 3. In de media wordt genoemd dat u eventuele lichtverspillers mogelijk op de vingers gaat tikken. Hoe gaat u dit aanpakken?
 4. Is er in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een bepaling op grond waarvan u deze lichtverspillers wilt aanpakken? Zo ja welk artikel? Zo nee, bent u bereid de APV daarvoor aan te passen?
 5. Wat zijn de kosten van dit onderzoek en uit welk budget betaalt u dit?
 6. Wat zijn uw vervolgstappen als blijkt dat de Vlaardingers en Vlaardingse bedrijven volgens u massaal licht verspillen? Welke criteria hanteert u daarbij?
 7. Hoe kunt u beoordelen of er sprake is van lichtverspilling of dat er in de betreffende bedrijven gewerkt wordt?
 8. In het kader van "het donkere dagen offensief" kan het mogelijk afschrikwekkend zijn om verlichting te laten branden, ondermijnt dit niet uw plan van uitvoering? Heeft u hierover met de portefeuillehouder veiligheid overlegd?
 9. Waarom branden er tot laat in de avond nog zoveel verlichting in het gemeentehuis aan het West Nieuwland? Bij aanleg zouden hier toch allemaal bewegingscensoren geplaatst worden?
 10. Kunt u met cijfers aangeven hoe duurzaam en energieneutraal het gemeentehuis is geworden in de praktijk? Zowel uitgesplitst in gasverbruik als verlichting.
 11. Blijft de verlichting in en bij andere gemeentelijke objecten ook in de avond en nacht branden? Zo ja, waarom doet u dit?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken