Meer burgerparticipatie? Dan 'bewoners serieus nemen'!

De politieke partijen in de Vlaardingse gemeenteraad is gevraagd te reageren op de volgende stelling: Het burgerjaarverslag is verschenen. Wat moet er gebeuren om burgerparticipatie toe te laten nemen? Onze reactie-in-vijftig-woorden die in GrootVlaardingen verscheen worden hier nog eens toegelicht.

STELLING:   HET BURGERJAARVERSLAG IS VERSCHENEN.    WAT MOET ER GEBEUREN OM BURGERPARTICIPATIE    TOE TE LATEN NEMEN?

   Onze reactie in vijftig woorden:

   Wederzijdse betrokkenheid is ons sleutelwoord.    Vertrouwen in de overheid, èn van mensen in elkaar, zijn    daarvoor voorwaarden.    De gemeente neemt initiatief om kleinschalige verbanden te    ondersteunen/versterken, zodat burgers effectiever kunnen    bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in hun buurt.    Vertrouwen kan pas groeien als bewoners ècht serieus genomen    worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOELICHTING: 

Als het gaat om 'bewoners serieus nemen' kan er terecht niet meer volstaan worden met informeren en officiële inspraakprocedures.Samen-trots-zijn-op-de-stad betekent 'sámen randvoorwaarden opstellen en ideeën uitwisselen'. Zodat vanaf het begin van een nieuw project er een groter draagvlak is!

GroenLinks ziet betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving als een van de belangrijkste pijlers van de onze politiek, Het vertrouwen in de overheid neemt af en het vertrouwen van mensen in elkaar ook. Een cultuuromslag is nodig om het vertrouwen in elkaar te herstellen.

Voor Vlaardingen èn voor de Vlaardingse politiek is het belangrijk om doelen als veiligheid en leefbaarheid te kunnen realiseren. Het gemeentebestuur kan dit alleen samen met de inwoners van Vlaardingen bereiken. Voorwaarde is dat burgers en gemeentelijke overheid weten wat ze aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Bij het aanpakken van problemen is het niet de bedoeling op elkaar te gaan zitten wachten: de gemeente op actieve burgers, de burgers op een actief optredende overheid, maar om gezamenlijk de problemen op te lossen onder regie van het Vlaardingse gemeentebestuur. Burgers en overheid – beiden actief

Vlaardingers willen zich best inzetten voor hun stad maar dan op hún manier, op hún tijd en met hún middelen. De buurt of de wijk is daarvoor de plek. Wij hebben geen blauwdruk voor een aanpak. Het gaat om maatwerk. Wij voelen ons gesterkt in deze visie door het WRR rapport 'Vertrouwen in de buurt' (2005). Hierin wordt gepleit voor het versterken van kleinschalige verbanden, zodat burgers effectiever kunnen bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid van hun buurt. Een uitgangspunt daarbij is dat buurtinitiatieven ondersteund worden en dat burgers in samenwerking met andere partijen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Het (h)erkennen en ondersteunen van de rol die burgers op allerlei terreinen vervullen is een van de kernopdrachten van een goed functionerende gemeentelijke overheid.Wij pleiten voor een platform waarin actieve burgers en organisaties elkaar treffen, waar signalering van problemen plaatsvindt en waar afspraken over de oplossing daarvan gemaakt kunnen worden.

De op te lossen problemen vragen om een samenwerking tussen burgers, instellingen, marktpartijen en de gemeente. Bij elk project moeten bewoners vanaf het prille begin bij het plannen betrokken worden, daarbij ondersteund door het opbouwwerk. Dit moet voor het gemeentebestuur èn voor het ambtelijke apparaat een vanzelfsprekendheid worden. Op veel plaatsen binnen de gemeentelijke organisatie moet daarvoor nog een cultuuromslag plaatsvinden.

Het betrekken van burgers wordt nog te vaak gezien als een lastige (kosten)factor in plaats van een productiefactor die de kwaliteit van de te nemen beslissingen, het draagvlak en de effectiviteit vergroot. Het vorig jaar ingezette traject 'Werken aan interactie' wordt wat ons betreft voortvarend verder uitgevoerd.

Maar het gaat niet alleen om de gemeente. Ook andere partners zijn dringend nodig zoals woningbouwcorporaties, politie, welzijn- en zorginstellingen, scholen, ondernemers- en winkeliersverenigingen. Alleen in gezamenlijke afstemming kunnen er resultaten behaald worden. Met de betrokken maatschappelijke partners moeten afspraken gemaakt worden. Gezien het belang van het versterken van de leefbaarheid op buurt- en wijkniveau kan ook het 'wijkgericht werken' hierbij een belangrijke rol spelen.