Motie GroenLinks en PvdA over mogelijkheid om een minibos in Vlaardingen aan te leggen is aangenomen - 4 oktober 2018

Minibos in Vlaardingen een stap dichterbij

Tijdens de raadsvergadering diende raadslid Neill Voorburg van GroenLinks mede namens de PvdA een motie in om de mogelijkheden van een minibos in Vlaardingen in kaart te brengen. De motie is met ruime meerderheid aangenomen, we zetten hiermee een groen stapje in de juiste richting!

 
                                                                           [De uitgesproken tekst geldt.]

_________________________________________________________________________________________

 
Geachte toeschouwers in de zaal, college en raad,

 
De motie die je wist dat zou komen is eindelijk hier.

Ik vind het bijzonder dat we bomen omhakken, hier papier van maken om daar vervolgens “We willen meer bomen” op te schrijven.
Wat GroenLinks betreft: Geen woorden maar daden!

De aanleg van de Blankenburgverbinding is inmiddels in volle gang. Gelukkig kan ik deze motie nog indienen voordat hij klaar is. De gevolgen van de tunnel zijn enorm voor natuur, milieu, biodiversiteit, landschap, luchtkwaliteit en gezondheid. Juist nu moet volgens GroenLinks vergroening en verbetering van de luchtkwaliteit meer dan ooit topprioriteit zijn. Een minibos is niet alleen een praktische, maar ook een symbolische maatregel om een start te maken met een hernieuwde vergroening van Vlaardingen.

Een minibos heeft namelijk allerlei positieve effecten. Dankzij minimaal onderhoud wordt een minibos een waar kleurenfestijn met een grote diversiteit aan inheemse bomen en planten. Het is een thuis voor insecten als vlinders en bijen, maar ook voor vogels en kleine zoogdieren is het een belangrijke plek. Daarnaast helpt het tegen hittestress, draagt bij aan de waterberging en verbetert de luchtkwaliteit.

Door kinderen en buurtbewoners bij de aanleg en het onderhoud te betrekken, vormt het ook een manier voor de buurt om met elkaar in contact te komen. Hierdoor vervult een minibos ook de functie van een echt volksbos.

Dat het samen aanleggen en onderhouden van groen in de vorm van een bos de inwoners van Vlaardingen samenbrengt is in het verleden al gebleken. Op zaterdag 12 december 1992 plantten 8.000 mensen een boom om zo te voorkomen dat van het recreatiegebied ‘De Lickebaert” een vuilstortplaats gemaakt zou worden. En in maart 2013 is het tweede volksbos aangeplant als protest tegen de Blankenburgverbinding.

Voorzitter, hoe treffend zou het zijn om juist nu, nu de Blankenburgverbinding realiteit wordt, een nieuw volksbos in onze stad aan te leggen?

Vlaardingen had zich voor het reces aangemeld bij IVN om een tiny forest, een minibos aan te leggen. Helaas zitten we niet bij de eerste 12 geselecteerde gemeenten. Gelukkig hebben we in Vlaardingen voldoende kennis in huis om zelf een minibos aan te leggen. Vorige week donderdag nog sprak Team Klavertje vier de raad bevlogen toe om meer werk te maken van vergroening.

Waar de minister zei er trots op te zijn een tunnelvisie te hebben, doe ik een beroep op de groene visie van deze raad.

GroenLinks dient dan ook een motie in waarin we het college verzoeken om met een voorstel te komen met daarin een financiële onderbouwing en mogelijke locaties en varianten van een minibos. Dit wordt vervolgens voor het eind van 2018 aan de raad gepresenteerd. (Einde)

Het college staat positief tegenover de aanleg van een Minibos en had zich daarom al eerder op initiatief van GroenLinks aangemeld bij IVN. Nu we niet bij de eerste 12 gemeenten zitten, wil het college graag onderzoeken wat de mogelijkheden in Vlaardingen zijn wanneer we dit in eigen hand houden.

Na wat verduidelijkende vragen van de raad werd besloten om het woord “plan” te wijzigen in het woord “onderzoek”. Dit omdat hiermee de financiële consequenties beter in kaart komen. De motie werd vervolgens met ruime meerderheid aangenomen door de raad. Dit jaar nog worden de mogelijkheden aan de raad gepresenteerd.