Motie CU/SGP en GroenLinks voor betere mobiliteit over water aangenomen

Op de raadsvergadering van 15 september jl. is er een motie ingediend door de GroenLinks fractie samen met de CU/SGP. De motie roept het college op om bij de overleggen binnen de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) en andere relevante instanties zich in te zetten voor het realiseren van een waterbus verbinding. GroenLinks is van mening dat een goede noord-zuid oeververbinding over water van belang is voor zowel goederen als personen. Ook voor woon/werk fietsers en recreanten is een goede oeververbinding van belang voor onze Vlaardingers. De motie is dan ook in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

_____________________________________________________________________________________________

Motie

 
De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 15 september 2016,

Constaterend dat:

  • dat de Maas/Nieuwe Waterweg steeds meer een belangrijke rol inneemt voor vervoer over water zowel voor goederen als personen.

Overwegend dat:

  • Vlaardingen een forensenstad is en een recreatieve functie heeft in de regio;
  • Vlaardingen belang heeft bij een goede verkeersbewegingen om de bereikbaarheid van en naar de stad te optimaliseren;
  • de toekomstige metrolijn een verbinding van oost naar west is. Van strand naar strand;
  • Dat voor woon/werk fietsers en recreanten geen goede verbinding van zuid naar noord is van oever naar oever;
  • dat Vlaardingen meer profijt uit de oever en het water kan halen;
  • het beleid er op gericht is het autoverkeer op de wegen en knooppunten te verminderen;
  • een goede waterbus verbinding met mogelijkheid tot vervoer van fietsen vanuit Vlaardingen ook grote recreatieve/toeristische mogelijkheden biedt;
  • een vergelijkbare waterbusverbinding tussen Rotterdam en de Drechtsteden zeer positief wordt ervaren.

Roept het college op:

  • Tijdens de overleggen binnen de MRDH en met andere relevante instanties, zich sterk te maken voor het realiseren van een waterbus verbinding om zo een goede noord-zuid oeververbinding te realiseren.

Erik van Pienbroek (CU/SGP)                   Kees Borsboom (GroenLinks)