Motie: De gemeente Vlaardingen vraagt het Kabinet om asiel-kinderen niet uit te zetten maar hun opleiding te laten afmaken

De regering wil vóór 1 augustus 2006 alle uitgeprocedeerde asielzoekers, langer dan vijf jaar hier, het land uitzetten. Omdat hier veel kinderen bij zijn verzoeken GroenLinks, PvdA, CDA, SP en CU/SGP in een motie om als gemeente Vlaardingen bij het Kabinet aan te dringen op coulantie voor schoolgaande kinderen en hun ouders.

[Deze motie is met 23 stemmen vóór en 9 tegen AANGENOMEN.]

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 11 mei 2006

Overwegende dat:

• de Regering voornemens is de groep asielzoekers die vóór 1 januari 2001 een procedure is gestart voor verblijf in ons land die niet in aanmerking is gekomen voor de verblijfstitel, voor 1 augustus 2006 uit ons land te verwijderen;

• onder deze uitgeprocedeerde asielzoekers zich een groot aantal kinderen bevinden;

• deze kinderen legaal in Nederland op school zitten en zich inspannen om de Nederlandse diploma’s te behalen;

• kinderen recht hebben op ontwikkeling en onderwijs (artikel 6 van het Verdrag van de Rechten van het Kind);

• in Vlaardingen meerdere kinderen onderwijs volgen op verschillende scholen en waarvan sommigen op korte termijn kunnen worden uitgezet; ongeveer 6 van hen zitten op het basisonderwijs, 4 op het voortgezet onderwijs, 1 AMA op een MBO opleiding en 2 studenten op het Hoger Onderwijs (de laatste drie zijn 18+);

• veel van deze kinderen datzelfde onderwijs niet of slechts zeer beperkt in hun land van herkomst kunnen volgen;

• veel van deze kinderen al jarenlang in Nederland wonen, geworteld zijn in de Nederlandse cultuur, de waarden en normen, en in veel gevallen de taal van hun land van herkomst slechts beperkt beheersen;

• kinderen met een goede afgesloten opleiding van veel meer waarde voor hun land van herkomst kunnen zijn dan kinderen met een onvoltooide opleiding.

Verzoekt:

• het Kabinet om binnen de wettelijke regels coulantie bij uitzetting te betrachten ten aanzien van schoolgaande uitgeprocedeerde asielzoekers (en hun eventuele ouders), als deze kinderen ten minste 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, opdat zij de opleiding die zij op dit moment volgen hier kunnen afronden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens GroenLinks:Jack TsangCorrie KortlevenKees Borsboom

Deze motie wordt meeondertekend door:- Wim Meijer namens de fractie van de PvdA - Peter van der Zwan namens de fractie van het CDA- Ruud van Harten namens de fractie van de CU/SGP - Arnout Hoekstra namens de fractie van de SP