Motie naar Kabinet en Kamer over doorbetaling leefgelden ex-AMA's?

Ook de wethouder beveelt een dergelijke motie aan. De fractie van GroenLinks verzoekt collega-raadsleden deze motie mede te ondersteunen.

(Zie onder: info-brief van wethouder Attema)

Vlaardingen, 20 november 2006 Beste Collega’s,Gelezen de inhoud van de motie betreffende blijvend uitbetalen leefgelden (aan ex AMA’s) van de gemeenteraad van Groningen, de schriftelijke informatie die wethouder Attema ons eerder toezond en haar advies in deze, stellen wij voor deze motie te onderschrijven en een vergelijkbare motie aan kabinet en Tweede Kamer te sturen. Indien jullie deze motie mede wilt ondertekenen verzoek ik jullie mij hierover vanavond of uiterlijk dinsdagmorgen een berichtje te geven.Met vriendelijke groet, Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.

GEMEENTE VLAARDINGEN

Dienst WelzijnBeleid & Advies (Sociale Zkn. & Werkg.)INTERN MEMOAan: Gemeenteraad van Vlaardingen/commissie Samenleving 23-11-06Van: Wethouder AttemaDatum: 15 november 2006Onderwerp: De Vlaardingse situatie m.b.t. stopzetting uitbetaling leefgelden aan ex- AMA's.Door de gemeenteraad is op 8 november jl. besloten om, op verzoek van Groen Links, de motie van de gemeenteraad van Groningen inzake de oproep aan het kabinet en Tweede Kamer om leefgelden te blijven uitbetalen aan ex-AMA’s, te bespreken in een commissie. Hieronder volgt een overzicht van de Vlaardingse situatie met betrekking tot genoemd onderwerp.AantallenStichting VluchtelingenWerk Maasdelta, afdeling Steunpunt Integratie Vlaardingen, meldt op 15 november 2006 dat er 3 ex- AMA´s waarvan de leefgelden beëindigd zijn, bij hen bekend en in begeleiding zijn. Twee van deze personen zijn volledig uitgeprocedeerd, de derde is bezig weer een procedure op te starten. Financiële ondersteuning en onderdak wordt hen momenteel verstrekt door vrienden en kennissen. Twee personen zijn 20 jaar oud, één persoon is 19 jaar oud.Bij Stichting Uitvlucht, die vluchtelingen opvangt die geen recht meer hebben op voorzieningen maar voor wie er nog wel een duidelijk perspectief is op legaal verblijf, zijn geen ex- AMA´s waarvan de leefgelden beëindigd zijn, bekend en in begeleiding.Op 15 november 2006 is aan Stichting Nidos gevraagd aan te geven hoeveel AMA´s er thans in de gemeente Vlaardingen verblijven en hoeveel aankomende ex- AMA´s met de leeftijd 18+ er zijn. Stichting Nidos is door het ministerie van Justitie aangewezen als gespecialiseerde (gezins) voogdij-instelling voor minderjarige vluchtelingen. De gegevens zijn nog niet aangeleverd. Beleid gemeente VlaardingenDe gemeente Vlaardingen heeft zich gecommitteerd aan het Rijksbeleid inzake vluchtelingen hetgeen inhoudt dat wanneer vluchtelingen volledig uitgeprocedeerd zijn, dit besluit wordt aanvaard. Echter, zolang de uitzetting niet geëffectueerd kan worden wil de gemeente deze mensen niet in de kou laten staan uit humanitaire overwegingen. Tevens wil de gemeente voorkomen dat zwervende vluchtelingen zonder inkomen en bezittingen zorgen voor gevoelens van onveiligheid onder de bevolking. Op individuele basis vindt afstemming plaats met Stichting Uitvlucht die gespecialiseerd is in de opvang van genoemde vluchtelingen.(Vlaardingse) signalen aan Rijk tot nu toe Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang (en terugkeerbeleid), (LOGO), heeft eind 2005 het onderzoeksrapport ´De Rekening´ (de praktijk van het opvang-en terugkeerbeleid van (afgewezen) asielzoekers) uitgebracht en aangeboden aan de Tweede Kamer en Ministerraad. In dit rapport wordt o.a. aandacht gevraagd voor de groep ex-AMA´s die op straat komt te staan zodra zij de leeftijd van 18 jaar bereiken en hun leefgelden worden beëindigd. Dit, zonder dat er een plan voor terugkeer is. Bij B&W besluit van 31 januari 2006, is dit rapport mede ondertekend door de gemeente Vlaardingen.Op 20 juni 2006 is door wethouder van Eijk van Utrecht, een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie van Justitie, met betrekking tot de beëindiging leefgelden van ex-AMA´s. In de brief, ondertekend door 17 wethouders van andere steden, wordt gepleit voor bezinning en een pas op de plaats betreffende het beëindigen van leefgelden van alle AMA´s en ex-AMA´s. Er wordt aandacht gevraagd voor de Perspectief aanpak van de gemeente Utrecht die effectiever, humaner en goedkoper blijkt dan de aanpak van het ministerie.In de LOGO vergadering van 7 september 2006 is de brief nader toegelicht aan de gemeenten die medeondertekenaars waren van het LOGO rapport. Namens de gemeente Vlaardingen was wethouder Attema hierbij aanwezig. Zie als bijlage een kopie van de brief.Op 13 november 2006 heeft de gemeente Utrecht ambtelijk overleg gevoerd over het Perspectief project met medewerkers van het ministerie van Justitie. Dit overleg krijgt een vervolg.AdviesDe Groningse motie sluit aan bij het beleid dat de Gemeente Vlaardingen voorstaat op het gebied van uitgeprocedeerde asielzoekers en sluit aan bij de bevindingen van het LOGO rapport. De bewering in de motie dat stopzetting van leefgelden van AMA´s het risico op het verdwijnen in de illegaliteit van deze groep vergroot, wordt ondersteund door het landelijke feitenmateriaal dat de gemeente Utrecht presenteert. Dat het Utrechtse Project Perspectief succesvol is in de begeleiding van ex-AMA´s wordt eveneens ondersteund door harde cijfers. Derhalve is het aan te bevelen deze motie te onderschrijven en het kabinet en Tweede Kamer op te roepen om de leefgelden te blijven uitbetalen aan ex-AMA´s. Dit gedurende een terugkeertraject dan wel gedurende een nog lopende procedure.