Motie van GroenLinks tegen mogelijke woonfunctie in Broekpolder

Tegen eerder gemaakte afspraken in zou de gemeente Vlaardingen aan de Broekpolderweg bewoners van De Bruggen willen huisvesten. GroenLinks dient hiertegen een motie in die gesteund wordt door SP, VVD, ChristenUnie/SGP VV2000/LeefbaarVlaardingen en SBV. Uiteindelijk stemden, na een heftig debat, PvdA, CDA en AOV tegen onze motie waarmee zij nipt werd verworpen.

[Lees HIER de toelichting die GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang gaf bij deze motie tijdens de raad van afgelopen7 juni.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M O T I EDe raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 7 juni 2007, behandelend de Jaarstukken 2006;Overwegende:- dat op blz. 43 van de jaarstukken staat vermeld dat onderzoek heeft uitgewezen dat het ruimtelijk mogelijk is op de locatie Woutershof aan de Broekpolderweg verstandelijk gehandicapten van De Bruggen te huisvesten;- dat dit het mogelijk zou maken dat de Broekpolder voor deze personen een woonfunctie gaat vervullen;- dat deze ontwikkeling in tegenspraak is met het Streekplan 2020 (RR2020) waarin, mede op basis van de inzet van raad en college, de Broekpolder de bestemming heeft gekregen van “Openlucht¬recreatiegebied / Stedelijk groen”, dit in afwijking van het aanvankelijke plan van de Stadsregio om de Broekpolder aan te wijzen als locatie voor (landelijk) wonen;- dat de raad op 9/10 november 2005 een motie heeft aangenomen, waarin het college verzocht wordt het gemeentelijke bestemmings¬plan voor de Broekpolder in overeenstemming te brengen met het Streekplan 2020;- dat het in de jaarstukken verwoorde onderzoek hiermee niet valt te rijmen;Spreekt als zijn oordeel uit:- dat gezien de eerdere discussie over bebouwing van de Broekpolder en de uitkomst daarvan geen medewerking dient te worden verleend aan het realiseren van welke woonfunctie dan ook in de Broekpolder;- dat een passende oplossing van de huisvestingsbehoefte van cliënten van De Bruggen op korte termijn gevonden moet wordenen gaat over tot de orde van de dag.Namens de GroenLinks-fractie - Jack TsangNamens de SP- fractie - Alke van MarsbergenNamens de VVD-fractie - Jacqueline van EsFractie ChristenUnie/SGPFractie VV2000/LeefbaarVlaardingenFractie SBV