Motie: Vrijgekomen geld besteden aan de instelling van een speciaal fonds voor jongeren

De gemeente gaat haar aandelen in de AVR (Afval Verwerking Rijnmond) verkopen. GroenLinks, PvdA en CDA weten wel een zinnige bestemming voor dit geld en zullen binnenkort een motie indienen waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met de instelling van een fonds ten behoeve van de ondersteuning van kinderen die zich in een armoedesituatie bevinden, naar een voorbeeld van de gemeente Dordrecht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 11 mei 2006

Overwegende:

• dat de opbrengst van de gelden van de verkoop van de AVR onverwacht de mogelijkheid biedt een deel van de opbrengst een specifieke bestemming te geven;

• dat het deel van de Vlaardingse bevolking dat op dit ogenblik problemen heeft om rond te komen, als eerste aan de beurt is om geholpen te worden;

• dat in het coalitieakkoord vermeld is dat het kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing structureel in de begroting wordt opgenomen op een zodanige wijze dat dit niet drukt op de tarieven;

• dat het gewenst is dat kinderen en jongeren niet door een aanhoudend gebrek aan financiën (van hun ouders), belemmerd worden in hun groei naar volwassenheid;

• dat het voor hun ontwikkeling en ontplooiing van belang is dat zij deel kunnen nemen aan allerhande activiteiten binnen en buiten de school;

• dat zij mede daardoor beter in staat zullen zijn een opleiding te voltooien en een baan te vinden en zich volgens de gewenste waarden en normen van onze samenleving te gedragen;

• dat in de gemeente Dordrecht het initiatief is genomen voor een fonds (SMS-fonds) ten behoeve van kinderen die zich in een armoede situatie bevinden (zie bijlage);

verzoekt het college:

1. een significant deel van het vrijkomende bedrag te besteden aan armoedeproblematiek bij de leeftijdsgroep van 0-18 jaar;

2. in de geest van het Dordtse initiatief een robuust Vlaardings fonds ten behoeve van ondersteuning van kinderen in een armoedesituatie op te richten en hiertoe op korte termijn in overleg te treden met o.m. de Stichting Leergeld en de Stichting Jeugdsportfonds;

3. de gedachte aan een dergelijk fonds een eerste uitwerking te geven in 'de bouwstenennota' die komende maanden ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens,GLPvdACDA

Bijlage:Persbericht Gem. Dordrecht "SMS-Kinderfonds is gestart"

________________________ Bijlage______________________

SMS-Kinderfonds is gestartDordrecht: Meedoen aan School, Muziek en SportChristanne Schoenmakers

Het SMS-Kinderfonds is vandaag officieel van start gegaan door de symbolische overhandiging van twee cheques door wethouder J.W. Spigt (Cultuur, Sociale Zaken en Welzijn) aan Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds. Deze stichtingen voeren het SMS-Kinderfonds voor de gemeente uit. SMS staat voor School, Muziek en Sport. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen kinderen in een armoedesituatie deelnemen aan activiteiten op school, aan sport en muziek.

Uitvoering Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds krijgen over een periode van vier jaar ieder € 364.672,- subsidie. Dit geld wordt voor kinderen in een armoedesituatie ingezet. Om het fonds te laten werken, is de medewerking nodig van maatschappelijke organisaties in de stad. Door hun werkzaamheden signaleren zij vaak als eerste dat een kind niet mee kan doen aan activiteiten. Zij kunnen ouders wijzen op de mogelijkheden van het kinderfonds en voor de aanmelding zorgen. Al deze organisaties hebben een brief met informatie over het SMS-Kinderfonds ontvangen. Daarnaast maken de twee stichtingen gebruik van hun eigen netwerk.

Doelgroep De doelgroep bestaat uit kinderen tot 18 jaar van wie de ouders een inkomen hebben tot 120% van het wettelijk minimumloon. De schatting van het aantal kinderen en jongeren in een armoedesituatie in Dordrecht is 3000. In totaal zijn er 24.000 kinderen en jongeren in Dordrecht. In Nederland leven 372.000 kinderen en jongeren op of onder de armoedegrens. Dit betekent 1 op de 8.

Onderzoek Het is onduidelijk hoeveel van deze gezinnen gebruik maken van de voorliggende voorzieningen van de gemeente Dordrecht. Ook de participatie van de kinderen uit deze doelgroep aan activiteiten op het gebied van sport, spel en muziek is onduidelijk. Het Sociaal Geografisch Bureau verricht daarom een 0-meting. Deze nulmeting moet de omvang van de doelgroep in kaart brengen, het gebruik van voorzieningen en de participatiegraad van kinderen aan sport, spel en overige activiteiten. De rapportage verschijnt in april.

Dordtpas De Dordtpas is per 1 januari opgeheven. Vergoedingen uit de Dordtpas voor kinderen zijn opgenomen in het SMS-Kinderfonds. Daarnaast heeft de gemeente samen met enkele instellingen gezocht naar andere alternatieven voor de DordtPas.

Stichting Leergeld Stichting Leergeld is een landelijke organisatie die in Dordrecht een lokale stichting heeft opgezet. De stichting hanteert de filosofie dat als men nu niet investeert in kinderen men daar later ‘leergeld’ voor betaalt. De stichting financiert activiteiten in de breedste zin van het woord, zoals op het gebied van sport, spel en muziek.

Stichting Jeugdsportfonds Stichting Jeugdsportfonds is een organisatie die zich vooral richt op sportactiviteiten. De stichting is gelieerd aan Bureau Jeugdzorg en aanverwante organisaties. De stichting richt zich vooral op kinderen uit ‘multi problem gezinnen’. Deze kinderen zijn bij jeugdhulpverlening in beeld door gezin- of gedragsproblematiek. Jeugdzorg en aanverwante organisaties kunnen kinderen bij Stichting Jeugdsportfonds aanmelden.